• overzicht Activ-agenda
  • 19/20 okt. Biljarten
  • 20 okt. Darten
  • 21 okt. Klaverjassen
  • 26 okt. 55+ groep
  • 26 okt. Biljarten
  • 27 okt. Najaarsvergadering

 


klik op
advertentie

 

Riedo.nl  :
Sinds 2002

update: 15 okt. 2017

 Lea fan juster, dream fan moarn en libje hjoed.