De "Beuckenswijk"en zijn bewoners

Beuckenswijkstraat 11
huisnummer van voor 1953 was 51

     Plattegrond van 1832 met het Slot Beuckenswijk.
Kleuren van de map zijn:
paars=heide, donkergroen=bos, groen=boomgaard, lichtgroen=weiland
wit=divers, oranje=pad/laan

In de 10e eeuw zou hier een Nicolaashuis hebben gestaan waaromtrent ons niets is bekend.

In het jaar 1428 woonde  heer Agge op het Nicolaeshuys.
Voor het Slot Beuckenswijk van 1780 tot 1885 moet er een ander Beuckenswijk hebben gestaan, waarschijnlijk eeuwenlang de Sondeler Stins van o.a. heer Agge.
11 april 1885 is het slopen van de restanten van het Slot Beuckenswijk aanbesteed.

Wilhelmus Beuckens
Marius Beuckens
Geertruida Beuckens en Gijsbertus Nauta
Paulus Rombertus Nauta Beuckens en Hester Josina Swalue
Bavius Nauta en Tjitske Rinia
Titia Rinia van Nauta en Johan Petrus van Hylckama
Allethya Aurelia van Hylckama en Hendrik Jan de Carpentier
Hendrik Jan de Carpentier
Titia de Carpentier
Jacoba Jeannette de Carpentier en Jan de Rochefort
Wiebe Pelsma en Froukje Klazes Berkenbosch
getrouwd: 8 mei 1868 te Balk

Titte en Joltsje Boersma
Rommert en Ymkje Boersma
Klaas Schilstra

 


De 'Beuckenswijk' rond 30er jaren
 
20 maart 1857, Verkooping van boomen.
De notaris G. Zandstra te Balk zal, ter verzoeke van den Heer Mr. H.J. de CARPENTIER, Notaris te Koudum, op Donderdag den 26 Maart 1857, des voormiddags 10 uur, ten Herberge van Bouwe S. de Boer te Sondel, publiek bij boelgoed, op gewoon crediet, tegen voldoende borgstelling, verkoopen:
120 stuks zware en hoogstammige EIKEN- en IEPEREN BOOMEN, staande op de Beuckenswijk en het Jagthuis te Gaasterland, zeer geschikt voor Wagenmakers, Schuitmakers, Timmerlieden, enz, en zulks in perceelen waarvan de aanwijzing zal geschieden door Frans G. Beintema te Sondel en Pieter R. Huisman te Balk.

15 febr. 1884, naar men verneemt zal het oude slot ,,Beuckenswijk" te Sondel, sedert enige jaren onbewoond, binnenkort onder de hand des sloper vallen.


Op de Beuckenswijk had Rommert Boersma
een dekstation.
Rommert met de hengst Nocturn

Archief LC...11 maart 1901
   
     
.

wordt nog aan gewerkt!