Woning aan de Jac. Boomsmastraat 18
huisnummer voor 1953 was 37

           

Foto uit 1902,
Man in de deuropening Douwe Steensma, naast hem zij vrouw Holkje Steensma-Strop, voor de kar Sierk, bij het paard Anna en de jongens Doekle en Jacob bij de fietsen..
Op de achtergrond het hok (de trochreed, gebouwd in 1897) waar het paard met tilbury kon uitrusten.
Bewoners; kadaster 1832, legger Balk 215 perceel C44 is weiland en eigendom van:
Constantia Johanna Rengers

Woning  gebouwd in 1866. Timmerman Gerrit K. Pelsma schreef zijn naam op een kozijn.

Hier woonden achtereen volgens;
Eeltje Jellesma en Alida F van Diepenbos 1866 -1897
getrouwd 15 maart 1866 te Balk
Eeltje is geboren ...1840 te IJlst
Alida is geboren .... 1834 te Balk
Eeltje is bakker

Rein Bersee en Akke Dijkstra 1897 - 1900
Rein is bakker

Douwe Doekle en Holkje Steensma-Strop  1900 -
getrouwd 4 mei 1889 te Wonseradeel
Douwe D is geboren ...1865 te Hijlaard,
Holkje is geboren ...1868 te Workum, † 3 jan. 1913 te Sondel
Douwe is Herbergier en Bakker
Douwe is 7 maart 1918 hertrouwd met Reinskje Kampen

Deze woning bakkerij / herberg is 11 juli 1900 door de Maatschappij Gaasterland  aan Douwe Doekle Steensma voor een bedrag van Fl. 5500,- verkocht. Douwe komt van Exmorra.

Siek Steensma en Grietje de Vries   1918 - 1925
getrouwd op 2 mei 1918 te Doniawestal
Siek geboren op 8 mei 1895 te Exmorra, † 16 dec 1986 te ....
Grietsje geboren op 16 okt 1893 te St.Nicolaasga, † 2 sept 1976 te ...
Sierk is Herbegier en Bakker

Piet van Netten 1925 -
Piet is bakker
Roel en Saapke van Netten        -   1942
Pieter en Doet Zeldenrust  1942 -
Pieter heeft alleen een Café
Sieds en Renske Tuininga
Wiebren en Griet de Vries   ... - 1967
Sieds en Renske Tuininga
Fam. ? uit Amsterdam
Kees en Margje Haringsma 1977 -
Cees en Bep van Dillen


Hepkema Courant 6 febr. 1925 - hieruit blijkt dat herberg/ Bakkerij eigendom is van P. Rekers, maar hij heeft er nooit gewoond.
 

 
     
Vele verkopingen werden  vanuit
de herberg gedaan.
Bron: Hepkema Courant 19 maart 1903
 
HERBERG, BAKKERIJ, SCHUREN ERF EN GROND, SONDEL.
Notaris FABER te Langweer zal op Donderdag 22 januari 1925, des middags 2 uur, in na te melden pand, veilen: De HERBERG met BAKKERIJ SCHUREN, erf en grond, aan den weg naar Lemmer te Sondel, samen groot 8 aren, 90 centiaren, thans in gebruik bij den heer S.Steensma.
Het te veilene, waarin thans mede boerderij wordt uitgeoefend, is met het oog op grootte en mooien stand tevens voor velerlei doeleinden geschikt.
De vergunning is verzekerd.
Te veilen, behoudens recht tot samenvoeging, in 2 perceelen.
Breeder omschreven bij biljetten. verkrijgbaar ten kantore van den notaris en in het te veilene.
Bron: archief LC 17 jan. 1925
 

     
       
    Huizinge w.l. CAFÉ en BAKKERIJ  -  SONDEL
Mr. K. H. Mulder Notaris te Langweer, zal op Woensdag 8 April 1942, 's nam. half drie (off. tijd), in na te noemen café,finaal verkoopen: De royale, solide gebouwde Huizinge, w.i.gevestigd Café en Bakkerij, m.Berghok, ruime doorreed - op zeer gunstigen stand aan den straatweg te Sondel, op en hoekvan den weg naar Lemmer, groot 8 are 90 centiare.
Thans in den huur bij R. van Netten. Geboden Fl. 4659. Het perceel is door zijn indeeling en ligging voor velerlei doeleinden uiterst geschikt. Breeder omschreven biljetten, verkrijgbaar ten kantore van den notaris en in het te veilene. Bezichtiging op verkoopdag van 1 - 2˝ uur en overigens na overleg met huurder.
Bron: archief LC 27 maart 1942  

Sieds Tuininga (1969) aan het patat bakken