Datum Aktiviteiten Locatie Aanvang / tijd
       
23/24 - 02 Biljarten de Bining 19.30 uur
25 - 02 Snackmiddag de Bining 17.00 - 19.00 uur
       
04 - 03 Toeneelploeg It Begjin voert "Skjin skip foar Foekje" de Bining 20.00 uur
07 - 03 Vergadering De Laatste  Eer de Bining 20.00 uur
10 - 03 Herhaling toneelstuk "Skjin skip foar Foekje" de Bining 20.00 uur
11 - 03 Voorjaars BINGO de Bining 20.00 uur
       
       
22 - 04 Oud papier aan de weg 09.00 uur
       
24 - 06 Oud papier aan de weg 09.00 uur
       
23 - 09 Oud papier aan de weg 09.00 uur
       
16 - 012 Oud papier aan de weg 09.00 uur
   
    Ha jo ek in tip foar de agenda?
Mail it dan nei info@riedo.nl