Nr Naam Beroep Huisnr Huis Gebouwd in
1 J. Akkerman Veehouder   foto

1886

2 S. Aukema Veekoopman      
3 J. Bakker veehouder bij het stoomgemaal      
4 D. Balstra Arbeider      
5 H. Bangma Huisschilder      
6 S. Bangma Veehouder      
7 C. Bergsma Venter      
8 B. de Boer Veehouder en Koopman      
9 D. H. Boersma        
10 T. Boersma Veehouder 51 foto 1886
11 G. Boonstra Arbeider      
12 P. Boomsma winkelier en fouragehandelaar 41 foto  
13 K. Boonstra Veehouder      
14 J. Bos Chef machinist Prov. stoomgemaal      
15 A. J. Bouma Koemelker 23a foto  
16 F. Bouwma Winkelier 73 foto  
17 J. ten Brink Arbeider      
18 G. van der Brug Arbeider      
19 O. Bruinsma Veehouder 94 foto ± 1550
20 K. Deinum Arbeider      
21 P. Deinum Veehouder   foto  
22 B. van Elsoo Arbeider      
23 H. Eppinga Veehouder      
24 Jac. Eppinga        
25 M. Fokkema Timmerknecht      
26 J. vd Gaast Veehouder      
27 F. vd Goot Veehouder te Tacozijl      
28 M.M vd Goot Veehouder   foto  
29 K. de Groot Machinist      
30 J. Haitjema Arbeider      
31 J. Heeres Stoker      
32 J.vd Heide Hoofdbijz. school      
33 J. op de Hoek        
34 F. Hoekstra Veehouder      
35 E. de Jong        
36 I. de Jong Arbeider      
37 L. de Jong Veehouder      
38 L. de Jong Arbeider      
39 R. K. de Jong Wed.      
40 IJ. de Jong Timmerknecht      
41 F. Keizer Venter      
42 H. Keizer Molenaar en Sluiswachter      
43 J. Keizer        
44 S. Keulen Arbeider      
45 D. Kok Stoker      
46 M. Kok Arbeider      
47 J. koopmans Veehouder      
48 W. Kraak Arbeider      
49 S. Kramer Winkelier 32 foto  
50 M. Krekt Arbeider      
51 K. Lammes Arbeider      
52 A. Luinenburg Arbeider      
53 J. A vd Meer        
54 P. van Netten Bakker en Caféhouder 37 foto  
55 A. Osinga Veehouder      
56 D. Osinga Veehouder      
57 I. Ottema Arbeider      
58 K. Pelsma Veehouder      
59 H. Poepjes Visscher      
60 J. Poepjes Visscher      
61 K. Postma Koemelker      
62 A. Samplonius Arbeider      
63 R. Samplonius Veehouder te Tacozijl      
64 S. Samplonius Veehouder      
65 W. Schaper Wed.      
66 W. H. Schilstra Veehouder      
67 J. Scholtanus Arbeider      
68 R. Scholtanus Arbeider/veehouder   foto  
69 J. Schotanus Wed.      
70 B. Schots Arbeider      
71 S. Sloterdijk Arbeider      
72 F. Smink Veehouder      
73 F. Smits Veehouder      
74 J. Smits Veehouder      
75 A. Strak Veehouder      
76 J. Tuinier Veehouder      
77 W. Feenstra Schipper      
78 H.E. vd Veer Timmerman      
79 J. vd Veer Timmerknecht      
80 F. Veltman Veehouder      
81 K. Veltman Timmerman      
82 J. M. Visser Schoenmaker en oproeper 45 foto  
83 Tj. Visser Bakker      
84 H. de Vries Wed.      
85 H. M. de Vries        
86 R. de Vries Schipper 34a foto  
87 W.W. de Vries Arbeider      
88 D. vd Werf Veehouder      
89 T. Zandstra Veehouder      
           
Eigen toevoegingen van de woningen die in 1926 net buiten Sondel vielen en er na 1952 wel bijhoren, en woningen die er niet meer zijn.
90 S. vd Goot Veehouder   foto  
91 S. Sloterdyk Arbeider   foto  
92 G. Jongsma Arbeider   foto  
93 G. Grouwstra Arbeider   foto 1921
Woningen die na 1928 werden gebouwd
  J. Akkerman Rustend veehouder 105 foto 26 nov 1928
  J.Smits Veehouder   foto 1968
           
Op www.tresoar.nl staat een adressenboek van 1928. Hiernaast het adresboek maar dan uitgebreider met foto's en namen.

Opmerking:

Sondel \Gaasterland was vroeger veel groter en reikte tot 6 juni 1944 tot aan het Wouda-stoomgemaal van Tacozijl (Lemmer).

De grenzen van Sondel lagen tot ca. 1910 aan de Wijckeler zijde inclusief de Vinkebuurt.
Nadien was het Heechpaed de scheiding tussen Sondel en Wijckel. Later is dit de snelweg geworden die in 1970 rijklaar was. 

Van 1910 tot 1952 hoorde de Ruigahuisterzijde van de Delbuursterwei en de Noorderrreed tot Ruigahuizen.

Aan de Nijemirdumer zijde tot en met nu Sietse Faber, doch alleen de noord-westelijke kant van de Beuckenswijkstraat. Het gedeelte aan de zuid-oostelijke zijde, van nu fam. Piersma was wel Nijemirdum. Wellicht in 1952 gewijzigd zoals nu de scheiding is.

De Jac. Boomsmastraat en de Beuckenswijkstraat heten voorheen 'Grindwei'.


 

Deze lijst zal ik langzaam uit  breiden met een foto ('s) van het des betreffende huis/boerderij.
En wie er allemaal en hoe lang men in de des betreffende woning heeft gewoond.
Mocht u nog oude foto's of eventuele (aan) -wijzigingen hebben, dezen zijn zeer welkom.   Doede...