Beamkamp 2-4

Beamkamp 2-4

In 1832 kadastraal bekend als C227, weiland in eigendom van de Algemene armen Sondel.
In 1869 wordt hierop een dubbele woning gebouwd. De rechter helft in 1870 kadastraal bekend als C1223. In 1940 is Grietje Hendriks Brouwer eigenaar. In 1950 is er sprake van een huis, hokken en erf en in 1959 is er een verbouw, C1926. In 1965 is er een bijbouw. Dan in 1970 is Hendrik Brouwer, pluimveehouder te Sondel de eigenaar.

Beamkamp 2 en 4 - rond 1964

1870 – 1886

Van Beamkamp 8 komt,
Pieter Christaans Weerman geb. 1822 te Nijemirdum, zv. Christian Ludovich Werhmann en Akke Tjeerds de Boer
getrouwd op 25 okt. 1866 te Balk met 
(2) Klaasje Tuinman geb. 2 juni 1822 te Balk dv. Willem Jeeps Tuinman en Jantje Hendriks Roorda.
Kinderen;
Willem Pieters Weerman geb. 1868 te Sondel.
Klaasje is weduwe. Haar zoon Gerrit Jans Jansma geb. 12 okt. 1850 te Balk uit het eerste huwelijk met Jan Gerrits Jansma (1815-1860) komt mee evenals de moeder van Klaasje, Jantje Hendriks Roorda geb. 4 april 1802 te Sondel. Ze gaan naar nu de Noorderreed 4.

1886 – 1893

Van Wijckel komen nu,
Pieter Stoffels Zandstra, geb. 1858 te Sondel, vishandelaar, zv. Stoffel Lubberts Zandstra en Jeltje Pieters Bakker,
getrouwd op 29 juli 1880 te Balk met;
Aukje Tjebbes van Beenen geb. 1856 te Sloten, dv. Tjebbe Frankes van Beenen en Jantje Reinders Vos.
Kinderen;
Jantje Zandstra geb. 1880 te Wijckel
Stoffel Zandstra geb. 1882 te Wijckel
Tjebbe Zandstra geb. 1885 te Wijckel.
Aukje van Beenen overlijdt 11 maart 1891 op 34 jarige leeftijd te Sondel.
Sytze Breemer, geb. 1819 te Sondel woont er een tijdje bij in. (niet verwant)
De weduwe van Pieter Bootsma overl. 8 maart 1886 te Lemmer op 28-jarige leeftijd, Akke Ages de Oude geb. 28 juni 1858 te Lemmer dv. Age Klazes de Oude en Neeltje Hendriks Woudstra komt na 1891 met haar zoon Gauke geb. 5 maart 1882 te Lemmer van Lemmer.
Akke trouwt op 22 okt. 1892 in de Gemeente Lemsterland met Pieter Stoffels Zandstra. Ze vertrekken naar Lemmer op 17 april 1893.

1893 -1895

Van Nijemirdum komen,
Jan Bokkes Tromp
geb. 19 aug. 1866 te Sondel zv. Bokke Rintjes Tromp en Hendikjen Watzes Schilstra, van boerenbedrijf,
getrouwd op 11 mei 1893 te Balk met;
Tetje Beuckens geb. 1869 te Nijemirdum dv. Meine Martens Beukens en Ottje Joukes Bajema.
Kinderen;
Bokke Tromp geb. 8 maart 1894 te Nijemirdum. Voor 1895 gaan ze weer naar Nijemirdum.

1895 – 1898

 Van de nu Beuckenswijkstraat 38 komen,
Douwe Hanzes Boersma, geb. 4 mei 1869 te Nijemirdum, arbeider, zv. Hans Harmens Boersma en Sjoerdje Douwes Dijkstra,
getrouwd op 29 auug. 1890 te Lemmer met;
Neeltje Hendriks Falkena geb. 5 april 1868 te Sondel dv. Hendrik Sieger Falkena en Aaltje Pieters Deinum.
Kinderen;
Sjoerdje Boersma geb. 12 febr. 1894 te Ruigahuizen
Hendrik Boersma geb. 28 juni 1894 te Sondel.  Douwe en Neeltje gaan naar Nijemirdum, ze worden boer op de boerderij nu Hooibergen 30.

Rond 1975 - Hooibergen 30 te Nijemirdum

1898 – 1905

Siebren Atzes Samplonius geb. 18 aug. 1869 te Wijckel, arbeider,  zv. Atze Willems Samplonius en Siebrig Siebrens Hoogland,
getrouwd op  14 mei 1898 te Balk met;
Margjen (Makke) Hanzes Boersma geb. 1873 te Nijemirdum, dv. Hans Harmens Boersma en Sjoerdje Douwes Dijkstra.
Kinderen; 
Atze Siebrens Samplonius geb. 12 december 1898 te Sondel.
Hans Samplonius geb. 29 juni 1901 te Sondel, overlijdt 22 mei 1903 te Sondel
Hans Samplonius geb. 17 jan. 1904 te Sondel.
Ze verhuizen in mei 1905 naar nu Sondelerleane 3 en kopen deze huizingen met veestalling en bijna 4 hectare weiland van Rinze H. Schilstra.
De acte passeert bij de notaris op 22 nov. 1905.  Siebren is dan veehouder.

1905 – 1906

Jan Nolles Lam geb. 13 febr. 1844 te Wijckel arbeider, weduwnaar van/getrouwd op 8 mei 1873 te Balk met
Wiepkje Johannes Stegenga geb. 3 dec. 1846 te Sondel, overl. 1903 te Nijemirdum dv. Johannes Popkes Stegenga en Vogeltje Bouwes de Boer, met zijn zoon Trynis geb. 18 juni 1891 te Nijemirdum.
Wiepkje Cornelis Fortuin geb. 1842 te Balk, weduwe van Tjepke Schoon, woont er bij in als huishoudster.
Ze gaan naar de Vinkebuurt = W133 in 1906.
Wiepkje komt niet mee naar de Vinkebuurt en gaat elders wonen.

1906 – 1908

Van de nu Jac. Boomsmastraat 33 komen,
Grietje Kok geb. 14 juni 1835 te Sloten, dv. Kerst Murks Kok en Grietje Gerhardus Samplonius. Ze is weduwe en op 16 april 1862 te Balk getrouwd met Rommert Boomsma geb. 29 sept. 1837 te Sloten.
Haar kleinzoon Rommert Gerardus Boomsma geb. 25 mei 1895 te Sondel komt mee.  Grietje Kok overlijdt 27 april 1908 op 72 jarige leeftijd.
Rommert gaat dan naar zijn ouders die er naast wonen

1908 – 1931

Van Wijckel komen,
Wabe Willems Schaper, geb. 11 mei 1846 te Balk arbeider/koopman, zv, Willem Wabes Schaper en Ymkje Jacobs Bremer,
getrouwd op 12 maart 1880 te Balk met;
Jeltje Hylkes Schots geb. 27 sept. 1853 te Oudemirdum dv. Hylke Jochums Schots en Hylkjen Sikkes de Jong.
Kinderen;, Willem en Hylkjen zijn de deur al uit.
Hielke Schaper geb. 21 mei 1885 te Nijemirdum, trouwt 3 juni 1910 met Hiltje Poepjes.
Sied Schaper geb. 1896 te Nijemirdum, trouwt op 10 juni 1916 met Gosse Meerstra.
Ymkje Schaper geb. 1886 te Nijemirdum, trouwt op 1 mei 1909 met Johannes Betsema.
Rimke Schaper geb. 3 juli 1888 te Nijemirdum.
Durk Schaper geb. 2 juli 1892 te Nijemirdum, trouwt 28 juli 1923 met Willemke van Dijk.
Willem gaat in sept. 1909 samen met zijn zwager Evert Knijpstra en zus Joukje (die al uit huis is) met hun zoontje Albert geb. 6 dec. 1907 te Wijckel naar Essen, Duitsland. Evert en Joukje komen in juni 1910 terug, nu met een tweede kind, Jeltje geb. 23 juli 1909 te Essen.
Vanaf 1910 wonen Joukje Schaper geb. 22 febr. 1890 te Nijemirdum getrouwd op 8 aug. 1907 te Schoterland met Evert Knijpstra geb. 20 febr. 1888 te Rotsterhaule zv. Albert Knijpstra en Rinskje van der Molen, met de kinderen Albert en Jeltje bij haar ouders in.
In november 1910 gaat de familie Knijpstra naar Sint Johannesga.
Rimke Schaper gaat 1911 naar It Heidenschap als boerenmeid. Trouwt 24 mei 1913 met Jakke van der Kamp.

Jeltje Schaper geb. 17 maart 1907 te Wijckel, dv Ymkje Schaper komt 2 juni 1920 van Tjerkgaast en  gaat naar Wijckel op 12 febr. 1921.
Durk Schaper gaat 3 sept. 1923 naar Workum als boerenarbeider.
Wabe Willems Schaper overlijdt op 9 februari 1927 op 81 jarige leeftijd . Jeltje Schots gaat in 12 mei 1929 naar Balk.
Mogelijk dat Durk Schaper de woning aanhoudt tot augustus 1931 of het staat even leeg.

1931 – 1938

Van de dubbele woning achter het Kamp Eisbär die in 1940-45 moest worden afgebroken komt, 
Klazina Jans Plug geb. 15 mei 1887 te Lemmer dv. Jan Plug en Kersje Kooystra.
Ze is weduwe van Jan Rintjes Schotanus zv. Rintje Johannes Schotanus en Wiepkjen Pieters Roskam.
Kinderen;
Jan Schotanus geb. 6 jan. 1915 te Sondel.
Rintsje Schotanus geb. 6 jan. 1921 te Sondel.
Jacoba Schotanus geb. 25 juli 1925 allen te Sondel
Jan gaat in 1936 naar Boxmeer en in mei 1938 gaat Klazina met Rintje en Jacoba naar Langezwaag.

Jan Rintjes Schotanus 1876-1926

1938 – 2008

Van de nu Beuckenswijkstraat 17 komen,
De bebaarde en rustend veehouder Hendrik Walters Brouwer geb. 7 okt. 1869 te Sondel  zv. Walter Sjirks Brouwer en Grietje H. Schotanus.
Hendrik is op 22 okt. 1904 getrouwd met Feikje Baukema dv. Bauke Minnes Baukema en Foekjen Johannes van den Bosch.
Feikje overlijdt op 45 jarige leeftijd op 11 febr. 1924 te Nijemirdum.

Grietje Brouwer geb. 8 juli 1905 te Nijemirdum dv. Hendrik W. Brouwer en  Feikje Baukema gaat ook mee.
Ook Grietje haar zoon Hendrik Brouwer geb. 16 dec. 1931 te Sondel gaan ook mee naar de Beamkamp 2.
Hendrik Walters Brouwer overlijdt 16 juni 1941 te Sondel, 71 jaar oud.
Rond 1955 begint Henk Brouwer legkippen te houden in een klein hok met drie ramen(foto boven 1964 woning). Voor 1964 is een groter hok geplaatst en weer later een hok overdwars er bij. 

Grietje Brouwer met haar zoon Henk.

Henk wilde de kuikens zelf grootbrengen. In dit grote hok kwamen ronde bakken van een 2 meter doorsnee te staan met een warmte lamp er boven. In deze bakken kwamen dan de eendagskuikens die opgroeiden tot leghennen van het ras Witte leghorn, deze kipjes produceren jaarlijks een 270 -300 eieren. Een apart deel was voor opslag van de eieren. Bewoners uit Sondel en e.o. kwamen eieren halen en anderzijds werden de eieren uitgesuteld in de omgeving en Lemmer en de Polder.
Henk stopt met de kippen begint een loonbedrijf in 1970 tot 1995.
Henk koopt een Landini R50 met giertank en een hooipers van Appie Faber, die stopte met zijn loonbedrijf en verder gaat in het grondverzet.

Eéndags kuikens
Witte leghorns
Henk op de trekker bij zijn woning

Later had Henk ook twee oude Daf-vrachtauto’s die hij ombouwde met een tank van Veenhuis er op en achter grote trekker banden om de mest uit te rijden. Ook kocht hij een perceel grond aan waarop eertijds de boerderij van Eibert Dooper stond die afgebrand is in 1965. Hij verbouwde er erwten, maar dat viel bar tegen, ook zoete aardappels heeft Henk geprobeerd. Het land later verkocht aan Runia die er lelies op verbouwde.
Henk werkte ook samen met Jouke Gijzen uit Nijemirdum die ook in het loonwerk zat samen met zijn broer Lubbert.
Na overlijden van Henk zijn moeder in 1976 komt Ypie de Vries in 1977 bij Henk wonen.
In de lege hokken kwam nu opslag van caravans, auto’s en ark van boeren.
1 keer per jaar begin September werd in het eerste hok een JongeDierenDag show gehouden die stopt in 2005. Henk overlijdt in 2003.
Ypie gaat in 2008 naar Balk. Vervolgens koopt Meinte Alkema het stee.

Henk Brouwer zittend op een hooipak van de Viconpers
Meinte bij één van zijn oude auto's

F.S. / Riedo.nl, maart 2023