Beuckenswijkstraat 16

Beuckenswijkstraat 16

In 1832 kadastraal bekend als C 182, in eigendom van Constantina Johanna Rengers. In 1881 door vererving naar Jan Hendrik Frans Karel van Swinderen. In 1898 komt het in handen van N.V. De Maatschappij Gaasterland. In 1902 brandt het (deels?) af en wordt het jaar daarop verbouwd tot een stjelp boerderij en gaat het naar Wiebe Hendrik Pelsma, landbouwer te Sondel en later Klaas Wiebe Pelsma, daarna Bruinsje de Jong, Wed van Klaas Pelsma. Aug. 1920 wordt er vergunning verleend voor het bouwen van een hok, tegen de schuurreed in opdracht van Klaas Pelsma.  In 1950 gaan de landerijen naar Wiebe Pelsma, veehouder te ‘s-Graveland. Durk Pelsma, veehouder te Sondel de boerderij, later fabrieksarbeider.
In 1967 wordt een vleugel aan de noordoostzijde gebouwd, in opdracht van Durk Klazes Pelsma. Egge van der Veer is aannemer.

Bron: Hisgis.nl - plattegrond uit 1832. C182 is een kop-romp boerderij type. Hokje achter de boerderij is een vakenshok.

1784 -1827

Symen Tjeerds de Boer geboren te Sondel in 1754, van beroep is hij veehouder en timmerman, trouwt in april 1784 te Oudemirdum met
Jantjen Jans de Vries geboren te Sondel.  

Kinderen:
Tjeerd Symens de Boer, geb. 13 sept. 1784 te Sondel, overleden 1 oktober 1813 te Sondel.
Jan Symens de Boer, geb. dec. 1787 te Sondel, overleden mei 1792 te Sondel.
Meinsk  Symens de Boer, geb. 1789 te Sondel, trouwt op 5 mei 1820 te Balk met Hans Sybrens van der Bank geb. 1796 te Balk.
Ze zijn veehouder te Harich.
Jan Symens de Boer, geb.  juni 1792 te Sondel, overleden te Wijckel op 18 mei 1860.
Meine Symens de Boer,
geb. mei 1795 te Sondel
Ruurdtje  Symens de Boer, geb.  19 mei 1799 te Sondel, trouwt op 3 juli 1825 te Balk met Aage Lykeles Wierstra, geboren 1799 te Sondel.
Ook zij gaan naar Harich en zijn daar veehouder.

Bij de naamsgeving in 1811 wordt de naam  ‘de Boer’ aangenomen.
Voor Maart 1827 vertrekt de Familie Symen Tjeerds de Boer naar Harich. Symen Tjeerds de Boer overlijdt aldaar op 13 juni 1834.
Jan Symens de Boer blijft veehouder op de boerderij tot 1827 en gaat dan naar Ruigahuizen 

1827 – 1844

Van Nijega H.O komen nu:
Hendrik Gerrits Mulder,
geboren 16 juni 1765 te Oudemirdum, zv Gerrit Harings en Eelkje Gerrits, van beroep landbouwer
en is getrouwd op 14 juni 1789 te Nijega met
Geeske Gerbens Groenhof geb. 1 juni 1766 te Nijega, dv Gerben Durks en Trijntje Brugts.

Kinderen:
Gerrit Hendriks  Mulder geb.  6 febr. 1792 te Nijega (HO). Militair dienst  overleden 22 aug. 1813  in hospitaal te Hamburg.
Trijntje Hendriks Mulder geb. 1794 te Nijega, trouwt  op 30 mei 1824 te Balk met
Jacobus Crijns Eppinga geb. 1798 te Balk. Kleermaker van beroep. Zv.  Crijns Eppinga en Hylkjen Willems Wijngaarden. Jacobus overlijdt  31 juli 1831 te Balk. Trijntje komt terug uit Balk en is dan boerenmeid bij haar ouders. Ze neemt haar kinderen hoogstwaarschijnlijk mee. 
Eelkje Hendriks  Mulder, 11 juli 1795 trouwt op 4 sept. 1816 met Foeke Ennes van der Wal en wonen te Nijega HON, beroep beurtschipper.
Durkje Hendriks Mulder geb. 1797 te Nijega HON trouwt op 22 mei 1831 met  Klaas Willems Beuckens geb. 1803 te Sondel, veehouder te Ruigahuizen. Zv. Willem Martens en Wipk Freerks Stegenga.
Claas Hendriks Mulder geb. 1800  te Nijega HON trouwt op 1 juni 1834 te Balk met  Antje Gerrits de Vries geb. 1802 te Tjerkgaast. Dv Gerrit Annes de Vries en Geertje Eiles van der Gaast. Gaan in Balk wonen. Claas overlijdt op 29 sept. 1838.
Jan Hendriks Mulder geb. 1804  trouwt op 2 april 1846 met (2) Antje Gerrits de Vries geb. 1802 te Tjerkgaast. Ze zijn boerenarbeider te Oudega.
Gerben H. Mulder geb. 1804 te Nijega HON trouwt op 8 maart 1835  te Balk met Piertje Rintjes Keizer geb. 1806 te Oudemirdum. Dv. Rintje Hendriks Keizer en Reinsch Jans van der Zee. Ze zijn veehouder te Oudemirdum. Piertje overlijdt op 7 nov. 1835 te Oudemirdum. 
Gerben Hendriks trouwt (2) nu op 12 mei 1839 te Balk met Fettje Eiles Huitema geb. 1 juli 1814 te Follega.
Cornelis Handriks Mulder geb. 5 april 1806,  boerenknecht te Sondel.
Luitjen Mulder geb. 1809 te Nijega (HON) trouwt  op 11 juni 1837  te Balk met Romkjen Lucas Bouwman geb. 23 sept. 1810 te Sondel, dv. Lucas  Gerbens  Bouwman en Trijntje Marcus Rodenburg. Hij is boerenarbeider en gaan wonen aan de Noorderreed.

Geeske Gerbens Groenhof overlijdt op 66 jarige leeftijd  op 19 februari 1833 te Sondel. 
Op 26 april 1838 passeert een acte van de inventaris van het bedrijf. Het melkveebedrijf wordt gehuurd van Jonkheer  Gerard Reinier Gerlacius van Swinderen, Grietman over Gaasteland.
Op het bedrijf zijn dan 20 melkkoeien aanwezig, 6 hokkelingen, 4 paarden, 8 biggenen wat pluimvee. Aan roerende goederen zijn er o.a. een rijdwagen, 2 bolderwagens, 4 hooivorken en 5 harken, 23 melkaden dezen zijn voor het opromen van de melk voor het maken van boter, 3 zijden spek geschat op 40 gulden.  9 witte engelse borden, 2 kommen en een oude spiegel. enz.

Hendrik Gerrits Mulder gaat nu naar de Beuckenswijkstraat 10, waar hij op 3 aug. 1844 voorgoed de ogen sluit, 79 jaar oud.

1844 – 1847

Rond 1844  komen van Wijckel,
Watse Sipkes  Schilstra geb. 1806 te Koudum, zv. Sipke Watzes Schiltra en Sytske Ottos Schilstra. Watse is landbouwer  en trouwt  op 21 april 1831 te Koudum  met,
Sietske Hendriks Rinzema geb. 1806 te Balk, dv. Hendrik Rinzes  Rinzema en Idskje Hotzes Fop.

Kinderen:
Idtskjen Schilstra geb. 25 jan 1832 te Koudum
Sytske Schilstra geb. 18 dec. 1833 te Wijckel
Hendrik Schilstra geb. 22 febr. 1836 te Wijckel, overleden 13 jan. 1839 te Wijckel.
Baukje Schilstra geb. 20 okt. 1837 te Wijckel
Hendrikje Schilstra geb. 8 nov. 1839 te Wijckel
Sipke Watzes Schilstra geb. 29 okt. 1841 te Wijckel
Hendrik Watzes Schilstra geb. 19 aug. 1844 te Sondel

Een jaar later verhuizen ze naar de nu Beuckenswijkstraat 8, alwaar men ook landbouwer is.

Beuckenswijkstraat 8 alwaar de familie Watse Sipkes Schilstra naar toe verhuisde rond 1844

Nu komt in 1845 van Wijckel veehouder,
Meine Bokkes de Vries geb. 1818 te Sondel zv. Bokke Jelles de Vries en Minke Meines Polleboer. Getrouwd op 4 mei 1842 met 
Wiepk Hendriks Harmensma geb. 1822 te Sondel, (Jac. Boomsmastraat 16) dv. Hendrik Harmen Harmensma en Trijntje Willems Beuckens.
Kinderen:
Bokke de Vries geb. 4 maart 1844 te Wijckel.
Hendrik de Vries geb. 26 dec. 1845 te Sondel.

Ze gaan in 1846 naar de Beuckenswijkstraat 10 

1847 – 1898

Van Idskenhuizen komen nu
Harmen Lubberts de Jong geb. 30 dec. 1820 te Legemeer, zv. Lubbert Harmens de Jong en Hendrikjen Ynzes Bloemberg, landbouwer van beroep  getrouwd op 20 mei 1843 te Doniawestal met
Gettje Bottes Eisema geb. 1820 te Legemeer, dv. Bote Eises Eisema en Trijntje Andries Annema.

Kinderen:

Lubbert de Jong,  geb. 10 okt. 1847 te Sondel.
Bote de Jong,  geb. 10 okt. 1849 te Sondel.
Hendrikje de Jong,  geb. 19 jan. 1852 te Sondel.  overl. 16 sept. 1846.
Trijntje de Jong, geb. 28 sept. 1853 te Sondel.
Antje de Jong,  geb.  4 okt. 1855 te Sondel.
Oepkjen de Jong, geb. 28 dec. 1858 te Sondel.
IJnze de Jong, geb. 24 jan. 1861 te Sondel.
Eize de Jong, geb. 19 jan. 1863 te Sondel.

Rond 1849 zijn er als boerenknecht en dienstbode:
Hendrik Wildschut, geb. 1823 te Sloten
IJnskje van Randen.

LC. 1857 besmettelijke longziekte bij runderen.

meer boerenknechten zijn:
Hendrik de Vries, geb. 8 febr. 1830 te Gaastmeer.
Arjen van der Goot, geb. 1838 te Wijckel.
Wietse Veltman, geb. 1831 te Sondel.
Herre Henriks Dijkstra, geb. 1834 te Follega komt op 2 mei 1856.
Watze Theunis Kraak, geb. 17 febr. 1841 te Sloten komt op 12 mei 1859 van Sloten.
Boerenmeid: Berber Zwerver, geb. 1825 te Lemmer en Rimke Roelofs  de Jong, geb. 29 jan. 1835 te Sondel.

Harmen Lubberts de Jong overlijdt op 13 juni 1863 op 43 jarige leeftijd.
1864 gaan Lubbert en Trijntje naar Legemeer. Trijntje komt als eerste weer terug en is thuis melkster maar overlijdt 22 juli 1876. Lubbert gaat op 6 mei 1867 in militaire dienst, bij de grenadiers en jagers, dit is een infanterie in de Nederlandse Koninklijke Landmacht.
Tussen 1860 en 1870 zijn Willeke R. de Jong geb. 18 sept. 1843 te Idskenhuizen en Roelofje Heins van der Linde geb. 2 juli 1841 te Nijeholtwolde er als boerenmeid. Als boerenknechten zijn er dan, Douwe Ages van der Meer, geb. 1841 te Lemmer, Jan Hiemstra, geb. 29 okt. 1848 te Wirdum en Hans Tjeerd Hoekstra, geb. 9 sept. 1838 te Haskerhorne, Hans komt in 1864 van Echten en trouwt op 13 april 1866 met de boerin,
Gettje Botes Eisema. Hij is 27 en zij 45 jaar.

Lubbert komt ook weer thuis en samen met zijn broer Bote is hij landarbeider.
IJnske de Jong, geb. 8 febr. 1862 te Nijelamer is er als melkster. Tussen 1880 en 1890 als dienstmeid: Harmina van Dijk, geb. 14 juni 1864 te Spannum, Douwtsje Jongstra, geb. 26 mei 1868 te Wijckel, maar komt van Tjerkgaast en Trijntje Spiekhout, geb. 21 maart 1867 te St. Nicolaasga.

1. Lubbert Harmens de Jong, geb. 10 okt. 1847 te Sondel trouwt op 23 mei 1878 te Balk met 
Grietsje Douwes Boersma, geb. 24 jan. 1855 te Harich, dv. Douwe Harmens Boersma en Martentje Bouwes de Boer.
Lubbert en Grietje gaan eerst in omstreken Oudemirdum wonen op nr: E1010, daarna in 1884 naar de boerderij aan de nu Jac. Boomsmastraat 52 en zijn daar koemelker. 10 maart 1892 verhuizen ze naar de boerderij aan de Jac. Boomsmastaat 58 en kopen dit in 1897 via de Mij. Gaasterland van de broers Jouke Durks Tuinier en zijn broer Wander Durks.

2.Bote Harmens de Jong, geb. 10 okt. 1849 te Sondel  is nu van beroep koopman en trouwt op 4 okt. 1883 te Balk met
Hendrikje Bajema, geb. 17 okt. 1862 te Nijemirdum dv. Hendrik Jacobs Bajema en Geeske Hendriks van der Goot. Ze gaan naar de Delbuursterweg te wonen. 
Kinderen:
Geertje Bote de Jong, geb. 22 jan. 1884 te Ruigahuizen, overleden 19 juli 1885 te Sondel.
Harmen Botes de Jong, geb. 23 jan. 1886 te Sondel, overleden 16 aug. 1886.

Bote Harmens overlijdt 11 juli 1886 te Sondel, 36 jaar oud.

3.Ynze Harmens de Jong, geb. 24 jan. 1861 te Sondel, timmerknecht bij bouwbedrijf vd Veer te Sondel, trouwt  nu op 20 juni 1889 met,
Hendrikje Bajema, geb. 17 okt. 1862 te Nijemirdum.  Ze wonen  nu in de Norde.
Op 10 maart 1892 verhuizen ze beiden naar de Jac. Boomsmastraat 58, en huren samen met zijn broer Lubbert en zijn vrouw Grietsje deze boerderij.
En koopt deze samen met zijn broer Lubbert in 1897.
Ynze en zijn vrouw Hendrikje krijgen daar samen 5 kinderen.

4.Antje de Jong, geb. 4 okt. 1855 te Sondel trouwt op 8 maart 1877 te Balk met Freerk Jans Beuckens, geb. 1856 te Oudemirdum zv. Jan Freerks Beuckens en Grietje  Kerstes de Jong. 
Freerk is arbeider.

Ynse Harmens de Jong en Hendrikje Bajema

5.Oepkjen  de Jong, geb. 28 dec. 1858 te Sondel trouwt op 24 mei 1883 met 
Bouwe Sybrens de Boer, geb. 1858 te Sondel zv. Siebren Bouwes de Boer en Pietertje Harings Nauta.
Bouwe en Oepkjen worden boer en boerin op de boerderij Beuckenswijkstraat 13 tegenover haar ouderlijk stee.
Zwaantje Hoekstra, een zus van Hans Tjeerds Hoekstra, woont een poosje bij hun in. Zwaantje is weduwe van Ymke Ruurds  Veldhuis die in 1880 overleden is. Tjeerd geb. 15 febr. 1878 te Oppenhuizen, een zoon van Ymke en Zwaantje is er een boerenknecht.

Gettje Botes overlijdt op 10 sept. 1893 te Sondel op 73 jarige leeftijd.
Boerenknechten en dienstmeiden komen en gaan.
5. Eize de Jong trouwt op 9 april 1897 te Balk met Annigje de Vries,  46 jaar geb. te Mirns-Bakhuizen.

Op de boerderij wonen nu nog Hans Tjeerds Hoekstra en zijn neef Tjeerd Veldhuis. In 1898 verhuizen Hans en Tjeerd naar de net nieuw gebouwde boerderij , nu de Beuckenswijkstraat 22. 
Wie er nu op de kop-romp boerderij komt blijft in nevelen verhuld, volgens de overlevering is er in 1902 brand geweest op de boerderij. 

 

1903 – 1990

Wiebe H. Pelsma en Froukje Berkenbosch zijn met beide zonen boer op de BEUCKENSWIJK. Eigenaar van de boerderij Erven van Mevrouw de Rochefort en de Familie de Carpentier. Zij bieden de boerderij in 1900 te koop aan samen met 26.69.40 hectare wei-hooi en bouwland. De familie Pelsma mag hier tot Mei 1904 blijven wonen. Harmen Douwes Boersma, koopman te Sondel is de nieuwe eigenaar in 1901.

20 mei 1903 - bouw nieuwe boerderij aan de Beuckenswijkstraat 16. Bron. Hepkema courant

Wiebe Hendriks Pelsma, woonachtig op de “Beuckenswijk” koop in 1903 de boerderij schuin aan de overkant een van de Mij. Gaasterland en laat er een nieuwe (verbouw) stjelp bouwen en verhuist met zijn gezin hierheen in 1903.
Wiebe Hendriks Pelsma, geb. 1 juli 1847 te Nijemirdum zv. Hendrik W. Pelsma en Pietertje H. Bremer 
trouwt op 8 mei 1868 te Balk met
Froukje Berkenbosch geb. 1 sept. 1843 te Nijelamer dv. Klaas Hendriks Berkenbosch en Trijntje Veensma.

Kinderen:
Hendrik  Wiebes Pelsma, geb. 4 dec. 1875 te Nijemirdum. 22 maart 1895 gaat hij in militaire dienst.
Klaas Wiebes Pelsma, geb. 23 juli  1880 te Nijemirdum, veehouder van beroep trouwt op 27 aug. 1903 te Balk met
Hantje Berends van der Goot, geb. 17 april 1881 te Oudemirdum dv. Berend Halbes van der Goot en Marijke Tittes  op de Hoek.

Kinderen: 
Wiebe Klazes Pelsma, geb. 16 mei 1904 te Sondel.
Berend Klazes Pelsma, geb. 4 augustus 1906 te Sondel. Overleden 1 okt. 1909 te Sondel.
Het woongedeelte van de  boerderij wordt in 1905 op gesplitst in nr: 48a en 48b. Klaas en Hantje gaan naar het rechter gedeelte en zijn vader Wiebe, moeder Froukje en broer  Hendrik naar de andere kant. Zowel Wiebe, Klaas en Hendrik worden omschreven als veehouder.

Hendrik Wiebes Pelsma geb. 4 dec. 1875 te Nijemirdum koopman van beroep trouwt op 17 mei 1906 te Balk met
Aukje Pieters Roskam geb. 31 jan. 1882 te Harich dv. Pieter Gijsberts Roskam en Geertje Rinzes Hoekstra.
Na trouwen verhuizen ze naar Beuckenswijkstraat 8.

Foto Piet de Jong - rond 1950 - het bijhuisje is in aug. 1920 gebouwd voor de paarden, platte deel later gebouwd als bijkeuken.

Wiebe Hendiks Pelsma overlijdt 3 maart 1907 te Sondel op 60 jarige leeftijd.
Hantje Berends van der Goot overlijdt 14 juni 1910 te Sondel op 29 jarige leeftijd.

5 september 1910 een akte van de inventaris:
Een boerenhuizinge met erf, wei en hooilanden onder Sondel bekend ten kadaster gemeente Balk Sectie C. Nummer 1544, 1545, 1546, 1537, 250, 252 en 1106 tezamen groot 07.58.30 hectare.  250 en 252 te bereiken via de bakkersreed.  1106 is hooiland onder Sondel, overige nummers achterhuis.
In die tijd hadden wel 13 boeren toegang via de bakkersreed  (de warme bakker Visser woonde hier) naar hun percelen grasland.
Er zijn 5 melkkoeien, 1hokkeling, 1 paard, 5 varkens, 1 schaap aanwezig. Overige inventaris gedroogd spek, fiets, petroleumstel, boarnemmers, kruiwagens, gierbak en mestplanken etc.

Klaas Wiebes Pelsma, geb. 23 juli 1880 te Nijemirdum en veehouder trouwt  nu op 2 mei 1912 te Balk met
Bruinsje Durks de Jong, geb. 22 dec. 1884 te Nijemirdum dv. Durk de Jong en Trijntje Eppinga. 
Froukje Klazes Berkenbosch overlijdt 3 april 1914 op 71 jarige leeftijd.

Kinderen van Klaas en Bruinsje

Froukje Pelsma, geb. 16 febr. 1913 te Sondel.
Durk Pelsma, geb. 17 febr. 1914 te Sondel, overlijdt 9 juli 1914 te Sondel.
Trijntje Pelsma, geb. 10 aug. 1915 te Sondel.
Durk Pelsma, 9 sept. 1916 te Sondel.
Hantje Pelsma, 9 sept. 1920 te Sondel
Hendrikje Pelsma, geb. 3 okt. 1922 te Sondel.
Aukje Pelsma, geb. 8 aug. 1929 te Sondel.

1917 Klaas Wiebes Pelsma
1917 Bruinsje de Jong

Rond 1921 is Uilkje de Vries dienstmeid en wordt opgevolgd door Klaaske Stegenga.

Bron: Hepkema 20 sept. 1921.

Wiebe Klazes Pelsma geb. trouwt op 16 mei 1930 te Doniawestal met Marijke Hoekstra, geb. 18 maart 1907 te St. Nicolaasga dv. Sies Hoekstra en Marijke Stegenga. Het paar verhuisd naar de Beuckenswijkstraat 1.
Een tante van Bruinsje , Foekje Pieters de Jong, inwonend en weduwe van Tijs van der Meulen overlijdt hier 30 mei 1935 op 94 jarige leeftijd. 

Klaas Wiebes Pelsma, overlijdt 15 jan. 1937 te Sondel op 56 jarige leeftijd.
Nu komen in de  linker helft van het woongedeelte te wonen.
Egge Jans van der Veer, geb. 26 okt. 1910 te Sondel zv. Jan van der Veer en Jacobje Bajema, timmerman van beroep
getrouwd op 13 mei 1937 te Balk met
Bruinsje de Jong, geb. 4 april 1911  Warns dv. Pieter de Jong en Tjiets Smink.
Bruinsje was rond1930 dienstbode op de BEUCKENSWIJK.

Kinderen:
Jan van der Veer, geb. 31 jan. 1948 te Sondel.
Pieter van der Veer, geb. 2 aug. 1939 te Sondel.
De familie van der Veer verhuisd in mei 1942 naar de Delbuursterweg 7.

In deze helft komt nu een broer van Bruinsje de Jong,
Durk de Jong, geb. 26 jan. 1906 te Nijemirdum boerenarbeider bij Siemen Smink. 
trouwt op 13 mei 1942  1942 te Balk met Froukje Pelsma, geb. 16 febr. 1913 te Sondel. Is dienstmeid bij Siemen Smink. Ze krijgen 2 kinderen, Piet en Klaas.
Jetze Pars komt van de Bilt en is van 1947 tot 1949 inwonend. Hij werkt bij Jan Boomsma (1913-1989) die op de Beuckenwijkstraat 12 woonde  een aardappelhandel had in de opkamer van de boerderij ernaast.
Durk de Jong, overlijdt op 30 okt. 1979 te Sondel op 73 jarige leeftijd.

Bruinsje Durks de Jong, overlijdt 4 maart 1950  op  66 jarige leeftijd.  Zoon Durk Klazes Pelsma is nu veehouder en trouwt in 1952 met Rie van der Haar uit Hilversum. Kinderen worden geboren.
Bij de vererving gaan de landerijen naar Wiebe Klazes Pelsma (1904- 1984 te ‘s- Graveland) en de boerderij naar Durk Klazes Pelsma (1916-1987).
1950 bouwt Durk Klazes Pelsma een onderkomen aan de zijkant tegen buurman Osinga om biggen te vetmesten. Het onderkomen is van grote dikke steen, afkomstig van het Kamp Eisbär. Later nog een houten hok bij gebouwd voor de landbouwwerktuigen. Durk is later gaan werken op de fabriek te Sloten.
In 1967 is een uitbouw van het woongedeelte gebouwd door aannemer Egge en Durk van der Veer.
April 1990 is timmerman/aannemer Durk van der Veer de nieuwe eigenaar.

2003 - Bouwbedrijf Durk van der Veer aan de Beuckenswijkstraat 16

F.S. / Riedo.nl, dec. 2021