Bilsjongers 2014


Woansdei 7 maaie hawwe de Bilsjongers in gesellige ōfskie jūn hawn.
16 jier lang hawwe Liskje en Sytske mei in soad nocht en wille de begelieding dien op trekzak en accordeon.
Se hawwe beslłten om der mei te stopjen.
We hawwe in hiel soad gesellige jūnen meielkoar belibbe.
Dat wiene de oefen jūnen altiid by Gerard en Liskje wer’t we eerst tusken demonteerde trekker ark en ūnderdielen stiene te sjongen, waard dat letter yn de geryflike kantine dźr, smūk en waarm mei altiid genoch kofje, cake en drankjes.
De lźste tiid yn de Bining, ek geweldich.
Mei de sondeler ‘Bil’ feesten ha wy altiid meidien en ek op jubileum feesten of oare sels betochte leuke łtsjes hiene wy łs muzikale ynbring.
We ha ek in cd opname hawn en meidien yn Thialf oan de grutte shanty koren happening yn 2000.
Al mei al, prachtige dingen om op werom te sjen.
Nei dizze gesellige jūn mei kofje,traktaties, hapkes en in borrel en in speech fan Frans mei in bedank kado, seine wy tige bedankt mannen.

As der immen fūn wurd dy’t de begelieding dwaan wol en hjir aardichheit oan belibbet kin der gewoan in trochstart makke wurde en bliuwe de Bilsjongers en de gesellige jūnen bestean.

 

Hans Batteram  7 mei 2014