Variatie in veestapel zijn voor Bouwe Dooper de krenten in de papDe stjelp van Bouwe Dooper
SONDEL. Wie een kijkje neemt bij de veestapel van Bouwe Dooper aan de Delbuursterweg onder Sondel zal het met een opvallen dat die gekenmerkt wordt door een grote verscheidenheid.
 De Holsteiners en het zwart- en rood-bonte vee wordt vergezeld door compleet witte, rode en zwarte koeien. Verder lopen er "witterikken" rond, koeien met een witte streep over de rug en treft met muiskleurige en blauwe koeien aan.
Sinds kort lopen er ook voor de Zuidwesthoek vrij zeldzame Lakenfelders bij, een koe die vroeger veel bij hereboeren op het landschap rondliepen.
"Foar my is it belangryk dat ik wat oar fee as normaal rinnen ha. It is my te ientoanich, allinne mar Holsteiners yn it ln. It fokken fan oare kleuren jout fleur oan it buorkjen".

Dooper heeft op zijn 65 hectare grote bedrijf ruim 100 koeien lopen. Al bestiert hij voor het grootste gedeelte het bedrijf alleen en kan van een 40-urige werkweek dan ook absoluut niet worden gesproken, zonder de hulp van Wilberd Eppinga kan hij niet. "Oan wilberd ha ik een bste kreft, dyt wit wat der dien wurde moat. Mar dochs sit ik oer it generaal tichter bij de tachtich as bij de fjirtich oeren, mar dat witte joas jo dit wurk dogge. Jo hawwe de ferantwurding foar de bisten en dy kinne jo net wachtsje litte". Zo is het op dit moment druk met het afkalven van de koeien en dat betekent dat de veehouder ook s nachts regelmatig in de weer is.

Voor Dooper betekent het veehouderschap ook dat zaterdag en zondag normale werkdagen zijn. Daar zit hij echter niet mee. "Op snein bliuwt it by fuorjen en melken, mar dat betsjut wol wer dat er op sneon wat meer barre moat. Dan moat ik it foer foar de snein klearsette".

In de melkkelder bij de ligboxstal blijkt Dooper twaalf koeien tegelijk te kunnen melken. Dat zijn er op dit moment 65, de rest van de veestapel staat droog in veband met het afklaven. Onder de melken blijkt dat de veehouder al zijn koeien bij naam kent. "De sifers yn de earen binnen foar de kompjter en der doch ik net oan. Myn comuter sit tusken de earen, ik ha alles yn de kop".

Onder het melken kan Dooper van elke koe de geschiedenis vertellen. "Dizze ko is fan Sweedske komf, dizze komt t Isral", en zo gaat het maar door. Als vergeten wordt het hek te sluiten en een koe zonder te zijn gemolken weer tussen de anderen belandt in de ligboxstal, blijkt dat geen probleem. "Ik sjoch alle ky yn in flits lnskommen en wit hokker it is. Ik helje him straks wol efkes ope nij op".

In de melkkelder wordt ook het fokplan bedacht. "As ik melk bin ik altyd mei it fokken dwaande. Hjir prakkesearje ik alles by elkoar. Hokker bolle past by hokker ko, want fokken dat is in grutte hobby. Neist de KI wrt ik gebrk fan meitsje, ha ik sels fjouwer bollen op stl stean. Natuerlik stiet by it fokken de kwaliteit fan de melkko foarop, want jo moatte wol boer bliuwe fansels".

Hoewel Bouwe Dooper dus het grootste gedeelte van de dag met zijn veestapel in de weer is en ook wel problemen kent, slaapt hij er geen moment minder om. "Fant simmer siet ik troch de droechte mei wat te min fretten en ek yn de winter ha jo der lst fan. Mar as de bthsdoar ticht is prakkesearje ik der net mear oer. Dan ha jo gjin libben". Ook de problemen rond de EHS gaan Dooper niet in de kouwe kleren zitten, maar ook hier krijgt hij geen slaaploze nachten van. "Ik meitsje my der wol soargen oer. Lokkich stiet it der nei de lste gearkomste yn De Treemter al wat oars foar. De claim is der f,  wat wol kin no op frijwillige basis meidwaan oan agrarysk natuerbehear. Wy moatte no mar fwachtsje".

In welke vorm een en ander zal worden gegoten is niet bekend., wel kunnen vijf boerenbedrijven aan een expiriment met agrarisch natuurbeheer in Gaasterland meedoen.

Dooper is overigens van mening dat hij ook meedoet aan landschapsverfraaiing. "Wat myn kleurig fee rinnen sjocht, sil dat mei my iens wze. Hawar, ek de EHS-problematyk sille wy wol oerlibje en ik sil wol boer bliuwe. Dat moat ek, want wat oars soe ik net dwaan wolle. Ek net, al krige ik dan sneons en sneins frij".

 

     Bron: Balkster Courant 19 december 1996

 

 
Bouwe laat na melken de koeien weer los