Carbage run Zomereditie 2018


Douwe Walinga, Pim Hermans en Wietse Walinga dogge mei oan de Carbage run zomereditie 2018.
Yn in auto fan max Ä 500,- en ‚lder as 20 jier moatte se yn 5 dagen 2500 km Űflizze troch 8 lannen, te witten: Nederl‚n, Dķtslan, Polen, TsjechiŽ, Slowakije, Hongarije, en KroatiŽ nei einbestemming SloveniŽ.

Oare jierren meie dír 500 autoís mei dwan mar omdat it dit jier foar de 10e kear is dogge dír fanít jier 1000 autoís mei!

Se binne te folgjen op https://www.facebook Żnder de volgende link
De start wie moandeitemoarn 2 july yn Emmen en freed 6 july binne se at alles meisit oankommen yn SloveniŽ.

6 juli 2018