Delbuursterwei 17

Delbuursterwei 17

In 1832 kadastraal bekend als J92, bouwland en in eigendom van Constantia Johanna Rengers. In 1870 wordt er een boerderij gebouwd, J346.
Door vererving in 1881 gaat het naar Jan Hendrik Frans Karel van Swinderen, die het in 1898 overdoet aan Maatschappij Gaasterland. In 1906 koopt Siebren Luitjens Dooper, zonder beroep te Ruigahuizen (later Sondel) het met als mede-eigenaren Luitjen, Ida, Albertje, Egbert, Baukje, Durk, minderjarigen en Maurits Veltman, veehouder te Harich het.
In 1917 volgt een verbouw. In 1952 is Durk Dooper, veehouder te Ruigahuizen dat in 1953 Sondel werd, de eigenaar. In 1955 volgt er een verbouw en in 1973 een bijbouw. Bouwe Dooper is  in 1984 de eigenaar.

28 april 1917 wordt vergunning verleend voor het aanbrengen van een uitbouw met dakkapel en een nieuwe keuken.  Waarschijnlijk door Harmen Egge van der Veer. 27 mei 1929 wordt een vergunning verleend voor de bouw van een bergplaats, afm. 10.00 x 10.00 mtr.
Door L. Haarsma wordt 24 mei een vergunning verleend voor de bouw van een hok ,  afm. 5.00 x 8.00 mtr.

1870 – 1880

Jacob Tjeerds Koopmans, geboren  6 april 1824 te Kolderwolde als zv Tjeerd Jacobs Koopmans en Gijsbertje Tjittes Stoffelsma. 
trouwt te Balk op 8 mei 1850 met,
Corneliske Stoffels Doornspleet, geboren 3 juli 1832 te Balk, als dv Stoffel Jan Doornspleet en Grietje Iedes Frankena. als landbouwer
Ze komen als landbouwer van de overkant van de weg waar ze ook een boerderijtje (afgebroken wellicht zo tegen 1890)hadden zo vlak naast de  sloot de Siepe  en nemen hun kinderen mee;
Stoffel Koopmans, geboren in 1851 te Balk
Gijsbertje (Giebe) Koopmans, geboren 11 maart 1853 te Harich
Sijke Koopmans, geboren 2 dec. 1854 te Harich
Grietje Koopmans, geboren 26 juli 1856 te Sondel
Afke Koopmans, geboren 22 april 1858 te Sondel, 19 dec. 1878 overleden te Sondel.
Tjeerdje Koopmans, geboren 25 juli 1861 te Sondel
Piertje  Koopmans, geboren 28 mei 1866 te Sondel
Sikke Koopmans, geboren 4 april 1871 te Sondel
Sijbren Sijkes Koopmans, geboren 13 okt. 1876 te Sondel/Ruigahuizen. Zv Sijke Koopmans. Bij huwelijk met 
Haring Siebrens de Boer,
koopman van beroep wordt het kind erkend. 
Siemen Piers Jongsma, geboren 27 okt. 1856 te Wijckel komt 18 juni 1877  als boerenknecht.

Schilderij in 1938 van de Friese stjelp gemaakt van de Dooper boerderij

1880 – 1890: J346

Fam. Jacob en Corneliske Koopmans- Doornspleet. Landbouwer van beroep. De kinderen Tjeerdje en Piertje en Sikke wonen nog thuis.
Jan Willems ten Brink, geboren 6 juni 1862 te Sondel is boerenknecht en vertrekt in 1888
Hittje Bakker, geboren 10 sept. 1863 te Sloten komt sept. 1887 van Tjerkgaast als dienstmeid en gaat weer in 1889 
Froukje Molenaar, geboren 4 mei 1868 te Sneek komt nov. 1887 van Sneek en gaat jan. 1890 naar Amsterdam.
Jacob Tjeerd Koopmans overlijdt 16 oktober 1887 te Sondel. 
Tjeerdje en Piertje zijn het huis al uit en moeder Corneliske Koopmans gaat met haar zoon Sikke naar de nu  pas gebouwd woning aan de Jac. Boomsmastraat 54.

Mei 1888 komt van Oudemirdum;
Hendrik Hospes, geboren 9 maart 1859, landbouwer van beroep, als zv Jacob Hendriks Hospes en Grietje Lucas Bouwman, getrouwd  op 9 januari 1879 te Balk met,
Grietje Meines de Vries, geboren 23 augustus 1856 te Sondel als dv Meine Bokkes de Vries en Wiepkje Hendriks Harmensma.
Kinderen;
Wiepk Hospes, geboren 20 juli 1880 te Oudemirdum
Jacob Hospes, geboren 24 febr. 1882 te Oudemirdum
Grietje Hospes, geboren 14 dec. 1883 te Oudemirdum
Meine Hospes, geboren 10 okt. 1887 te Oudemirdum.
Sijger Lijcklama en Anne Herres de Boer zijn er achtereenvolgens boerenknecht.
En Anneke van Midlum boerenmeid.

Ze verblijven hier 2 jaar en gaan op 12 mei 1890 naar nu Lyklamawei 4 (Lyklamastate) te Nijemirdum.
Hier is de familie Hospes veehouder tot 1913 en gaan daarna naar Hoitebuorren 10.
Meine Hendrik Hospes trouwt op 11 mei 1916 met Uilkje van der Kooij en wordt daar veehouder.

Hendriks Jacobs Hospes

1890 – 1900: Sondel 56

Mei 1890 komt van naastgelegen (afgebrand-hooibroei 1965) boerderij;
Popke Jacobs Stegenga, geboren 7 dec. 1837 te Sondel, landbouwer van beroep, zv Jacob Stegenga en Marijke de boer,
trouwt op 7 mei 1862 te Balk/Sloten met,
Lolkje Pieters Deinum, geboren 1 april 1838 te Sloten, dv Pieter Franzes Deinum en Neeltje Siebes Visser.
Kinder(en);
Neeltje Stegenga, geboren 15 dec. 1868 te Nijemirdum.
Oom Harmen Stegenga, geboren 16 juni 1815 te Sondel gaat ook mee
Hendrik van der Wal, geboren 3 juli 1896 te Oudega (HON)  is boerenerbeider.

Familie Stegenga  verblijft hier als landbouwer tot 10 maart 1892 en verhuisd dan naar Mirns-Bakhuizen.

10 maart 1892 komt van nu Jac. Boomsmastraat 58;
Thomas Monkelbaan, geboren  25 jan. 1817 te Wijckel, zv Jan J. Monkelbaan en Hiltje Thomas Asma (Hofstra)   
Doeke Monkelbaan, geboren 23 dec. 1830 te Sondel, zv Jan J. Monkelbaan en Hiltje Thomas  Asma (Hofstra)
Willemke Monkelbaan, geboren 29 okt. 1832 te Sondel, dv Jan J. Monkelbaan en Hiltje Thomas Asma (Hofstra)
Thomas Monkelbaan, geboren 6 sept. 1875 te Oudemirdum, een neef van bovengenoemde is inwonend. zv Jan Monkelbaan en Aaf Portiek.
Grietje de Vries en Grietsje Adema zijn er achtereenvolgens boerenmeid.

De familie Monkelbaan was veehouder aan de nu Jac. Boomsmastraat 58 en bij deze boerderij (afgebrand sept. 1947) lag het grasland in de Nieuwe Sondeler Polder. Bij verhuizing in maart 1892 nemen ze de 12 hectare van de landerijen die in de deze polder ligt mee naar de boerderij aan de Delbuursterweg 17.  Een paar hectare blijft bij de Jac. Boomsmastraat 58.

In de volksmond bestaat nog steeds de Monkelbaansreed, deze loopt t.o. van Renate vd Werf aan de Delbuursterweg naar de Jac. Boomsmastraat en komt uit tussen Jac. Boomsmastraat 56 en 58.
Zo ging men binnendoor met paard en wagen de weg over naar de landerijen in de Nieuwe Sondeler polder.

Bron: LC. Boerderij aan de Delbuursterweg gaat in de verkoop.

1900 – 1920: Ruigahuzien 64

De Familie Monkelbaan gaat in 1906 naar de Beuckenswijkstraat 22.

Nu komt (waarschijnlijk van de ouderlijke boerderij) uit Ruigahuizen bij de Luts;
Siebren Luitjens Dooper, geboren 9 febr. 1868 te Balk, veehouder van beroep, zv Luitjen Siebrens Dooper en Albertje Everts de Vries,
Hij trouwt op 7 mei 1908 te Lemmer met;
Maria Bouwhuis, geboren 6 okt. 1877 te Easterga, dochter van Egbert Bouwhuis en Intje Tinga.
Kinderen;
Luitjen Dooper, geboren 25 febr. 1910 te Ruigahuizen/Sondel
Ida Dooper, geboren 19 febr. 1911 te Ruigahuizen/Sondel
Albertje Dooper, geboren 17 april 1912 te Ruigahuizen/Sondel
Egbert Dooper, geboren 23 mei 1913 te Ruigahuizen/Sondel
Baukje Dooper, geboren 27 aug. 1914 te Ruigahuizen/Sondel
Durk Dooper, geboren 12 juli 1916 te Ruigahuizen/Sondel
Thijmen Dooper, geboren 12 nov. 1917 te Ruigahuizen/Sondel,  overleden 18 jan. 1919 te Ruigahuizen/Sondel.
Boerenmeiden;
Aaltje Homma, geboren 25 jan. 1891 te Harich
Anna Bosma, geboren 3 april 1900 te Lemmer is er boerenmeid van 13 sept. tot 22 dec. 1913

Boerderij Fam. Dooper
Siebren L. Dooper
Maria E. Bouwhuis

1920 – 1940: R.72 en R.71

Vervolg jaren blijft alles redelijk gelijk in huize Dooper. Wel een wisseling van boerenknechten en dienstmeiden rond Mei.
Boerenknechten zijn vervolgens Jacob Hijlkema geboren 13 aug. 1906 te Harich gaat 14 juni 1922 naar Sneek, Siebren van der Wal geboren 24 mei 1900 te Nijemirdum, Hendrik Tekstra geboren 24 dec. 1903 te Leeuwarden gaat 17 mei 1923 naar Arum, komt in 1924 terug en gaat 13 jan. 1927 naar Weststellingwerf. 
Dienstbodes zijn Doetje Damstra geboren 29 aug. 1906 te Sondel maar vertrekt op 10 mei 1992 naar St. Nicolaasga.  Jaike Thibaudier geboren 7 aug. 1894 te Harich gaat 14 mei 1923  naar de Galamadammen. 
Een nicht Andrea Bouwhuis  geboren 9 mei 1904 te Joure komt 29 mei 1923 als dienstbode, maar overlijdt hier 28 jan. 1924.
Dochters Ida, Albertje en Baukje gaan het huis uit maar komen ook weer terug. Durk Dooper blijft thuis op de boerderij.

Maria Bouwhuis overlijdt  31 maart 1927 te Ruigahuizen/Sondel.
Luitjen Dooper gaat 20 mei 1934 naar Mirns-Bakuizen.

Bron: LC. 1927, demonstratie bij S. Dooper

1940 – 1950

Siebren Luitjens Dooper, geboren 9 febr. 1868 te Balk, veehouder van beroep, zv Luitjen Siebrens Dooper en Albertje Everts de Vries.
Durk Dooper, veehouder van beroep neemt terzijndertijd de boerderij over. 
Nov. 1942 is Antje Jongsma er dienstmeid en ze vertrekt november 1945.
Jan. 1943 is Geertruida van der Werf dienstmeid tot november 1945.
Francisca Monkelbaan komt nov. 1945 en gaat in mei 1947 naar Mirns-Bakhuizen.
Baukje Dooper komt mei 1947 weer thuis, maar gaat mei 1948 naar Ruigahuizen.
Augustina M. IJpma komt in okt. 1949 als dienstmeid van Bolsward en gaat mei 1949 terug.
Jan Dooper is boerenarbeider van maart 1943 tot april 1945 .
Albert J. Prins boerenarbeider van juli 1946 tot mei 1949.

1950 – 1960

Durk Siebrens Dooper, geboren 12 juli 1916 te Sondel/Ruigahuizen, veehouder van beroep (overleden 1996)
trouwt in april 1949 /1950 met;
Fronica Juliana Smeding, geboren 6 mei 1921 te Roodhuis, dv Bouwe Andries Smeding en  Stientje B. vd Zee. Overleden 1984.
Kinderen worden geboren, Siebren, Stienie, Bouwe,  Eibert, Marijke en Hessel in 1964
Age Schilstra is 5 jaar arbeider bij Durk Dooper.

1960 – ……….

Bouwe neemt de ouderlijke boerderij over in 1984 en breidt de boerderij door de jaren langzaam verder uit met landerijen en vergroten van de ligbox, opslag-jongveestal en in 2020 een nieuwe melkstal van De Laval 2×20 rapidexit.

1980, Durk en Jule Dooper zitten op een pakje hooi in de Nieuwe Sondel Polder. Deze 12 ha is de hooischuur van de pleats, aldus Durk Dooper.

F.S. / Riedo.nl, dec. 2020