Vergaderingen van Dorpsbelang Sondel in 1947
Bestuursvergadering gehouden op 8 april '47 ten huize van heer R.Vogelzang te Sondel

Daar de onlangs opgerichte verening van vreemdelingen verkeer (touristen) de vorige week werd gecombineerd met een verening van dorpsbelangen. Werd het bestuur uitgebreid met twee leden en bestaat nu uit zeven personen.
Doel van deze bestuursvergadering was om het reglement met één art. voor dorpsbelangen uit te breiden en het reglement als geheel vast te stellen.
Besloten werd het reglement te drukken en in Sondel huis aan huis te bezorgen en dan tevens te trachten om leden te winnen.
Verder wordt besloten om een advertentie te plaatsen in het dagblad ,,Trouw" om hier deze zomermaanden vreemdelingen toe te trekken.
Om het werk te verdelen werden de functies verdeeld. Zoodat de samenstelling van het bestuur er thans als volgt uit ziet.

R. Vogelzang    voorz
R. Bangma       sec. vreemdelingen werk
E. v.d. Veer      sec. dorpsbelang
H. Visser          penn.
J. Bangma 
J. Jorritsma 
H. Klootwijk

Verder werd een verzoek opgesteld aan de gemeente raad van Gaasterland om meer lichtpunten in Sondel te plaatsen en om één voetpad in orde maken naar de Bremer Wildernis, dit vooral in verband met het te verwachten vreemdelingen verkeer.
Na al deze zaken besproken te hebben werd de vergadering door de voorzitter gesloten.


De voorzitter                         De sec.
R.Vogelzang                         E v.d. Veer
 
Bestuursvergadering gehouden op 3 nov. '47 ten huize van de heer H.Visser.


De leiding van de vergadering beruste bij de voorzitter de heer R. Vogelzang.
Als eerste punt kwam aan de orde een schrijven van het gemeente bestuur als antwoord op ons verzoek om meer lichtpunten in Sondel en om verbetering van het pad naar de Bremer Wildernis. De kwestie van meer lichtpunten werd door het gemeente bestuur voorloopig afgewezene als motief materiaal en kolen schaarste.
En aangaande het tweede punt werd op gemerkt dat het pad naar de Bremer Wildernis in partikuliere handen was maar dat het gem. bestuur het belang van verbetering wel inzag.
Besloten werd om zich bij het afwijzen van meet lichtpunten zich neer te leggen, maar weer een verzoek tot het gemeente bestuur te richten om in elk geval op de driesprong in de Norde en voor de ingang naar Hooibergen een lantaarn geplaatst te krijgen.
Verder kwam ter sprake de waterlossingen in Sondel het deponeren van het straatvuil op hoopjes bij de weg door de wegwerker. Voor het bestuur hier stappen wil ondernemen bij het Gem. bestuur zal eerst met de wegwerker gesproken worden of het misschien tot zijn instrukties behoord om het straatvuil op die plaatsen neer te kiepen.

Ook kwam het ter sprake het wachten op de bus bij de bushalte bij café Zeldenrust. Besloten werd om met Zeldenrust te praten of hij zijn café ook beschikbaar wil stellen als wacht lokaal en welke vergoeding hij daar eventueel voor vraagt. En dan zich in verbinding te stellen met het busbedrijf ,,de Zuid Westhoek" of die ook genegen is hier vergoeding voor te geven.
Door het uitsteken van een vlag zouden kenbaar gemaakt kunnen worden dat er passagiers waren. Ook kwam de waterleiding ter sprake. Hoewel er door Visser sterk word aan gedrongen om hier voor actie te voeren ziet de voorz. het nut er niet van in daar hij deze zomer van de burgemeester vernomen heeft dat zoo de zaken thans staan er de eerste tien jaar geen kans is dat de waterleiding hier ook zal worden aangelegd. 
Dit vooral door het feit dat er nog onnoemelijk veel opjecten zijn die voor de oorlog reeds waren aangevraagd en nu eerst afgewerkt moeten worden.

Op de vorige bestuursvergadering was reeds besloten om meer leden te werven, dit is door verschillende omstandigheden tot heden niet gebeurd, maar dit zal nu spoedig ter hand genomen worden. Ook doet de voorzitter nog mededeling over de gevoerde actie om hier vreemdelingen te trekken. Hieruit blijkt dat de verening van vreemdelingen verkeer Oudemirdum een minder mooie rol heeft gespeeld. De bedoeling was om de vragen centraal te regelen en dan als bv. Oudemirdum volgeboekt was dit over andere dorpen te verspreiden. Dit is evenwel niet gebeurt maar wel werden aanvragen afgeschreven met het motief dat er geen plaats was. Na hier nog eenige tijd over gesproken te hebben sluit de voorzitter de vergadering.

De voorzitter                     De sec.
R. Vogelzang                     E. v.d. Veer