Dorpshuiscommissie vraagt spreekrecht

Dorpshuiscommissie vraagt spreekrecht

Van spreekrecht 2008 tot de bouw 1 aug. 2011

Op 10 juni j.l. kwam de dorpshuiscommissie en nog een aantal  inwoners van Sondel bij elkaar op het Tjerkeplein, om met elkaar naar de gemeenteraadsvergadering te gaan.  De vergadering aldaar begon om 19.30 uur.  De voorzitter Freark had bij B&W burgerspreekrecht aangevraagd en hij mocht in 5 minuten zijn verhaal doen.  Thuis had hij al aardig aan het oefenen geweest  op de zinspelingen  om toch vooral serieus  bij de gemeenteraad over te komen maar met een kleine kwinkslag er aan. En daarin is Freark wel los vertrouwd.

Voorzitter Freark aan het woord

De overige Sondelers gingen alleen mee als morele steun aan het hele gebeuren en dat de gemeente toch kon zien dat wij er allemaal serieus achter staan. De dorpshuiscommissie heeft een gedegen plan in elkaar gesmeed om aan de Sondelerdyk een nieuw dorpshuis te verkrijgen en vinden dat er zo langzamerhand spijkers met koppen moeten worden geslagen

Wij zaten allemaal op de tribune die bijna helemaal bezet was. De burgemeester Willem Hoornstra opende  omstreeks half acht de vergadering.  Eerst werden de punten 1 t/m 6 afgewerkt. 

Voor een groot deel ging het over feit dat de gemeente afgelopen jaar 1.6 miljoen over heeft gehouden op de jaarrekening en hoe deze goed en gedegen zou worden kunnen besteed.

Bij het volgende punt kwam het spreekrecht van de burger aan bod. Freark liep met zijn speech op papier naar het spreekgestoelte en stak van wal. In het kort komt het er op neer dat de gemeente afgelopen jaar een leuk bedrag heeft overgehouden  en dat ook wij graag zien dat Sondel er ook van mee kan profiteren om een nieuw dorpshuis te realiseren .

En daar Sondel nog één van de weinige dorpen in Friesland is die nog geen eigen dorpshuis heeft hopen wij dat de gemeenteraad hier positief op zal reageren.  Onderwijl staken Anneke en Jacoba een spandoek op als een extra aandachtspunt voor de gemeenteraad.
Hier stond op: Gaasterlân-Sleat wer wat út  ‘e neet, dan SONDEL meer as ‘n keet!
Zo dat was even duidelijk! Met hier en daar een kwinkslag melde Freark nog eens fijntjes op dat als men nu snel begint met de uitvoering,  dit de gemeente weer handen vol geld scheelt omdat alles over enkele jaren weer veel duurder uitvalt.
Na de speech kreeg Freark een daverend applaus .
De fractievoorzitters spraken zich positief uit over de plannen van Sondel .
Volgens Ans Hellemonds van de FNP konden wij van hun zeker wel de sleutel krijgen maar geen gouden. 

Het gedegen uitgevoerde plan dat alle partijen en B&W op papier hebben kunnen doorgelezen  moet er nu zeker een positief antwoord komen van B&W.
De Sondeles willen zelf de schouders er ook onder zetten door veel zelf werkzaamheden uit te voeren om op deze manier kosten te besparen, en dat is weer een positief geluid naar de gemeente toe. Zo kan men zien daar het plan breed wordt gedragen.

Na de pauze is een deel die op de tribune zaten huiswaarts gekeerd.
De overigen  hebben nog aangehoord dat B&W zich ook positief hebben uitgesproken over het nieuwe dorpshuis van Sondel.

Riedo.nl 10 juni 2008

Anneke en Jacoba houden het spandoek omhoog

Toegezegd bedrag voor nieuw dorpshuis

Op 1 juli stond het nieuw te bouwen dorpshuis van Sondel weer op de agenda van de raadsvergadering in het Gemeentehuis te Balk. Maar nu met een toezegging van een bedrag van 500.000 euro. Had voorzitter Freark op de vorige raadvergadering noch een speech afgestoken  om te lobbyen dat Sondel niet zonder een  nieuw dorpshuis kan, nu is hij en zijn medeleden van de commissie zeer in hun nopjes door toezegging van een groot bedrag door B&W voor het nieuw te bouwen dorpshuis

Voor deze avond had de dorpshuiscommissie een aantal inwoners van Sondel gevraagd om mee te gaan naar de raadsvergadering om  de stand van zaken aan te horen en ook B&W wederom een goede indruk te geven dat Sondel er geheel achter staat.
Bij het punt dorpshuis Sondel werd door B&W ons een bedrag van 500.000 euro toegezegd voor het nieuw te bouwen dorpshuis. De gemeenteraad was ook blij voor ons dat zij dit bedrag konden toekennen.  Ook de aanwezige Sondelers die op de tribune zaten waren in zekere zin ook verrast door dit bedrag.  Omdat er ook nog een peuterspeelzaal in is gesitueerd had men voor een hoger bedrag gelobbyd. Volgens de voorzitter zal het toekomstige dorpshuis door de architect Feike worden aangepast aan de financiële middelen.

De gemeente is niet van plan om het bedrag ruimer te maken.  Door zelfwerkzaamheden aldus de gemeente moet het wel lukken, wat Sondel zeker van plan is.  Het zal een hele organisatie worden om de werkzaamheden rondom het te bouwen dorpshuis rond te zetten, maar het zal zeker lukken aldus de zeer blije voorzitter.

Vervolgens wil de commissie om de tafel  met de stichting Dorpswerk om daarmee nog enkele fondsen aan te schrijven  voor gelden. Ook wil men de provincie aanschrijven om ons iets meer steun in de rug te geven in de vorm van een geldbedrag. 
Wij willen als het nieuwe dorpshuis er staat graag bij nul beginnen, althans dat is ons streven zegt voorzitter Freark. Maar een nieuwe te bouwen met alle regelgevingen kost veel geld, vandaar dat men probeert nog enkele fondsen aan te schrijven.

Na de vakantie wil de dorpshuiscommissie met een nieuwe tekening naar de Gemeente voor het vervolg traject.

Riedo.nl   5 juli 2008

Dorpshuis stap dichterbij

De in 2004 opgerichte dorpshuiscommissie van Sondel kreeg tijdens de vergadering van de raad van Gaasterlân-Sleat, vorige week dinsdagavond, eindelijk loon naar werken. De raad ging akkoord met een bijdrage aan het nieuw te bouwen dorpshuis van € 523.600,- incl. het reeds door de gemeente betaalde bedrag van € 23.600,- voor de bouwgrond.
Wel kreeg de dorpshuiscommissie het advies hun activiteiten in een stichtingsvorm voort te zetten. In het dorpshuis zal ook een peuterspeelzaal worden gevestigd.

Balkster Courant,  26 nov. 2008

Dorpshuis voor Sondel: gemengde gevoelens

Het Gaasterlandse dorp krijgt eindelijk zijn langverwachte dorpshuis. Burgemeester en wethouders willen een lap grond achter de doorgaande Jacobus Boomsmastraat hiervoor herbestemmen. De familie Dattatreya, die naast dit terrein woont, maakt bezwaar tegen deze plek.
,,Wy binne hartstikke bliid”, zegt Freark Pietersma voorzitter van de dorpshuiscommissie die al sinds 2003 ijvert voor een gemeenschapsgebouw in Sondel.
Het plan, dat in de laatste versie gekoppeld was aan de basisschool en ,,oer de miljoen” moest kosten, werd in de tussentijd versoberd. ,, It wie net helber.”
Vandaar dat nu wordt uitgeweken naar het eerste plan; de al aangekochte lap grond achter de nieuwe woonboerderij van de familie Dattatreya. Het versoberde ontwerp  kost €750.000. Gaasterlân-Sleat trekt €500.000 uit. Pietersma hoopt ook op een bijdrage van de provincie. ,,En miskien dat dan takom jier de easte skeppe al yn  ‘e grûn kin.

Het college neemt problemen met de familie Dattatreya voor lief. 
De familie, die in 2004 hun monumentale boerderij in vlammen op zag gaan, komt in actie tegen de bestemmingsplanwijziging. ,,Het dorpshuis staat een meter voor onze tuin gepland. Hier hebben wij nu vrij uitzicht op de weilanden en het IJsselmeer”, stelt Saskia Dudok van Heel. 

De bezwaarmakers stellen dat het dorpshuis bijna net zo groot wordt als hun woonboerderij, waar twee families in huizen. ,,Ik gun Sondel een dorpshuis, maar dan niet op deze plek.”
Gemeentesecretaris Jelle Lemstra hoopt op coulance.
,, Want het dorp zit er echt op te wachten.”
In het dorpshuis krijgt ondermeer de peuterspeelzaal een plek.

Bron: Leeuwarder Courant,  28 mei 2009        

Op dit grasveldje is het nieuwe dorpshuis gesitueerd

Nieuw dorpshuis uitgebeeld met lint

De dorpshuiscommissie heeft voor de omwonenden en belangstellenden het nieuw te bouwen dorpshuis uitgezet.
Visueel is dit beter te bekijken en te begrijpen. Vanmorgen werden de omwonenden uitgenodigd om het nieuw uitgezette plan te bekijken. Daar de naastliggende buurman niet echt gecharmeerd is van plek van het dorpshuis, kwam in een kleine discussie naar voren. De dorpshuiscommissie gaf aan dat er nog wel een aantal meters met het plan kan worden geschoven, maar dit is dan wel weer in overleg met de planologen.

Riedo.nl,    9 nov. 2009

Nieuw bestemmingsplan

Van 30 dec. 2009 tot 9 febr. 2010 heeft het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen.
In de publicatie in de Balkster Courant van 29 december 2009 zijn de inwoners geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld op het plan te reageren. 
Naar aanleiding van de publicatie en informatieavond zijn een aantal reacties op het plan ingediend. Al die reacties zijn bekeken, waarbij is nagegaan óf en hóe het plan bijgesteld moet worden. 

Plattegrond nieuw te bouwen dorpshuis

Het nieuwe bestemmingsplan Sondel  is door de raadsvergadering  van Gaasterlân-Sleat op 23 nov. 2010 aangenomen. 
Het oude bestemmingsplan is nu opgewaardeerd met de nieuwe regelgeving. Hierin is ook op genomen het perceel waar het nieuwe dorpshuis is gesitueerd om dit te wijzigen van agrarisch tot bouwbestemming.
Het raadsbesluit ligt met het gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan vanaf 10 dec. 210 gedurende 6 weken voor ieder ter inzage in het gemeentehuis van Gaasterlân-Sleat. 

Op 9 dec. j.l. is de sondeerauto van IJB-groep op het terrein geweest en daar is op twee plekken gesondeerd.
Allemaal zandgrond en dit is weer gunstig voor een vlotte bouw van de fundering voor ons nieuwe dorpshuis. 

Dec. 2010 Riedo.nl

De IJB sondeerauto aan het werk op de plek waar het nieuwe dorpshuis komt.

Doarpshûs Sondel, stap dichterbij

In februari is het bestemmingsplan van Sondel goedgekeurd. Dit betekend weer een stap dichterbij het te bouwen dorpshuis. Natuurlijk kan niet gelijk de schop de grond in, maar….. het komst steeds dichterbij.
De tekeningen worden hier en daar nog in de finesses aangepast, hierdoor kan er ook weer wat geld bespaard worden, want er is in de tussentijd natuurlijk ook hard doorgewerkt. Diverse ondernemers (van Sondel uiteraard, want zoals al eerder geschreven, wordt het dorpshuis voor Sondel door Sondelers (en vrijwilligers) gebouwd) hebben een prijsopgave gemaakt voor diverse zaken die moeten gebeuren.
Hier is een totaal plaatje van gemaakt en als het goed is komen we goed uit de begroting. Zoals al wel voorspeld zijn er veel uren vrijwilligerswerkzaamheden ingecalculeerd. Hierover wordt u later geïnformeerd, we gaan hier een informatieavond plannen.
Met de gemeente hebben we weer diverse malen om de tafel gezeten en ook hier hebben we het vertrouwen dat we alle medewerking zullen krijgen om binnen afzienbare tijd ook inderdaad  te kunnen starten met de bouw.
Wij realiseren ons dat we er natuurlijk nog niet zijn, het begint straks eigenlijk pas!
We kunnen dan ook niet zonder uw hulp en ondersteuning, alle hulp is namelijk nodig. Dit kan variëren van bouwwerkzaamheden tot koffie zetten.  (catering tijdens de bouw)ect.
Iedereen kan dan ook een ”steentje” bijdragen. Ook zullen we in het voorjaar weer een actie organiseren, we komen daarvoor bij u langs.
De nieuwjaarsreceptie was erg geslaagd, maar ook gezellig. De opbrengst was ruim 350 euro, waarvoor onze hartelijke dank.
Wij hopen u binnenkort op een informatieavond te mogen begroeten, ons streven is in ieder geval om kort voor de zomer of na de zomervakantie de eerste paal in de grond te slaan!!!De Dorpshuiscommissie,

Praet út Sondel, jaargang 34, no.1
Maart 2011

Informatieavond in het lokaal

De  dorpshuiscommissie had deze avond geplant, om informatie te verstrekken aan de inwoners van Sondel.
Er was een briefje langs de deur gebracht, waarop men kon invullen of men vrijwilligerswerk wilde doen bij de bouw van ons dorpshuis en welk soort werkzaamheden. Dit varieerde van boompjes planten tot timmerwerk, schilderwerk, koffieschenken en wat dies meer zij.
Deze avond, waar een 25 tal inwoners op af kwamen, vertelde voorzitter Freark Pietersma dat er een aardige hoeveelheid briefjes opgehaald zijn waar positief in werd gereageerd en waar men als dorpshuiscommissie mee uit de voeten kan. De vrijwilligers die tijdens de bouw worden opgeroepen zullen door 1 persoon worden gecoördineerd.
Binnen het bestuur was men nog aan het dubben om wel of niet duurzaam te bouwen. ‘de financiele kant hjiryn is net om de nocht’, aldus Freark en ‘we willen na de bouwvak, in September graag los’.
Dit ook mede omdat de fondsen graag ‘waar’ zien voor hun geld. Feike vertelde over de bouw van het dorpshuis.
De binnenwanden zullen van houten skeletbouw zijn, dit is goedkoper dan blokken. De buitenmuren zullen door een metselaar worden gebouwd, dit is rode baksteen en de dakpannen krijgen een grijze kleur. De kunststof kozijnen ook grijs.
Het getekende gebouw is in 1 keer goedgekeurd door Hus en Hiem.
Een berekening mbt de ventilatie in het gebouw wordt nu door een computer berekend.
Riolering kunnen we zelf aanleggen, alsmede helpen bij het betonstorten en zo zijn er vele klussen waar men als vrijwilliger aan kan meehelpen.

Er moet nog een strookje grond van Willem de Vries worden aangekocht voor de parkeerplaatsen.
Een beplantingsplan moet in samenwerking met de gemeente worden opgesteld.
Voor de veiligheid op de bouw moet er wel een helm worden gedragen en goede werkschoenen. 

Na de koffie werd er nog even over en weer gepraat over de gehele bouw.
De bouw zal pakweg een jaar in beslag nemen.
Bij de dan feestelijke opening van ons dorpshuis zal er ook een naam onthuld worden.
Maar die moet nog bedacht worden……………..


Riedo.nl, 17 juni 2011

Per mei j.l. staat er weer een oudijzer container bij Aannemer Igge vd Veer

Bouw dorpshuis Sondel na de vakantie

SONDEL – De bouw van het dorpshuis in Sondel begint na de zomervakantie. Over een jaar moet het onderkomen gebruiksklaar zijn.De buren blijven bezwaren houden tegen de bouwplaats, direct achter hun huis. Ze hebben bij de Raad van State beroep ingesteld tegen het plan. De gemeente Gaasterlân-Sleat heeft toch een omgevingsvergunning afgegeven en laat de bouw gewoon starten. De uitspraak vanuit Den Haag wordt halverwege de uitvoering verwacht. Het dorpshuis komt te staan op het stuk grond achter de doorgaande Jacobus Boomsmastraat. Voor een pad er naar toe wordt een dam in de sloot aangelegd.

Het eerste plan dateert al van 2003 en ging uit van een koppeling met de Basisschool. Dat koste meer dan €1 miljoen en werd te duur bevonden. Het versoberde ontwerp op de nieuwe plaats valt goedkoper uit. Van de benodigde €750.000 neemt de gemeente een half miljoen voor haar rekening.
Ook de provincie Fryslân draagt bij. Tot dusver waren de Sondelers op het gebouwtje bij de kerk aangewezen. ,,By in playbacksjo of in toanieljûn moasten wy nei in oar doarp út wike”, zegt voorzitter Freark Pietersma van de dorpshuisstichting. ,,Dat wy no los kinne en in eigen, rom ûnderkommen krije, is geweldich.” 

Bron: Leeuwarder Courant, 1 aug 2011