Geboren Hedzer

Tankber en tige wiis binne wy mei de berte fan
ús jonkje

                               Hedzer

Berne op 10 desimber 2014

Hij is 53 cm lang
en weacht 3290 gr.

Leaf lyts bruorke fan
                     Herko, Hinke en Klaske

              Johannes en Hanneke Smink-Trinks

 Sondel

 

Do bist as de sinne en de moanne,
it ljocht yn ús libben.
Us leafde libbet yn dy.
Libje dyn libben yn leafde
else dei op 'e nij.