Geboren Hinke Smink


Strielje as kleare sinneskyn
mei dyn bliere eachjes it libben yn
Bring freonskip, leafde en nocht
dat elk bliid wurdt dy't  dy sjocht

Tankber en tige wiis binne wy mei de berte fan ús famke

Hinke

Berne op 7 july 2009
 

Suske fan Herko

Johannes en Hanneke Smink-Trinks

Sondelerdyk

     
   


 

 

 

 

De earrebarre is troch de hurde wyn en rein fan it pealtsje waaid.