Geboren  Ilse

in nij libben
yn ús libben
Untfongen fan God
sa bijsűnder, sa unyk
in wűnder

 

Tige tankber en bliid binne wij
mei de berte fan ús famke

Ilse

11 juni 2003

Arjen & Ingrid Batteram-Oosterhoff

Sondel