Geboren Lieke


Tige bliid en o sa wiis binne wy mei de berte fan ús famke

Lieke

Lieke is berne op 29 july 2009

 

Wibo Altena & Anke de Jong

 

Noorderreed

       
 

Sa moai...
Sa leaf...
Sa lyts...
Sa fan ús...