Geboren Marieke
 

dankbaar en  blij zijn wij
met de geboorte van onze dochter en zusje

Marieke Henderika

06.06.18

Hendrik-Jan Eppinga, Jeltsje Draaijer en Wilco
Swaaigat, Sondel

Wolkom berntsje op 'e wrald
wolkom, kom derby
want op dizze grutte ierde
is ek plak foar dy