Geboren Martine
 

Tankber en bliid binne wij mei
de berte fan ús famke

Martine Rinske

Martine is in suske fan

Renske Marrit, Wieger Ekke en Anne Greta

en is berne op 1 septimber 2009

 

Willem Atsma en Afke de Jong
Jac. Boomsmastraat 34

 
Wij binne yn'e  wolken
ús klaverke is kompleet.