Geboren Menno Otto

Lok fynst yn it hantsje
dat yn dines leit

Tankber en bliid binne  wy mei ús

 

                    Menno Otto

Menno is berne op 12 augustus 2009


Otto de Vries en Joke van der Wal
bruorke fan Marije Wia  en Sjoerd Tjalling

Delbuurstwei, Sondel