Geboren Roan Gerard


 

 

01 - 06 - 2017

Roan Gerard

Zoon van Marten Hendrik en Marrit Hospes

Beuckenswijkstraat

In bertewûnder op 'e nij,
at wy nei dy sjogge moai leaf mantsje,
krijt ús lok in gouden rantsje.