Geboren Tessa de Vries


No 'tsto der bist
is alles oars
en dochs presys sa
as it heart

Tessa

Leaf lyts suske fan
Judith en Jasper

Famke fan Rinze en Mariska
Suske fan Judith en Jasper
Noorderreed

 

Wolkom leave Tessa,
wat bist moai,
wat binne wy grutsk!