Geboren Thomas Hette

Tige tankber en bliid binne wy mei it wnder s tabetroud, s soan en myn broerke

                    Thomas Hette
                         Wy neame him Thomas

Hy is berne op 5 jannewaris 2003 om 21.25 oere,
is 3195 gram swier en 53 cm lang

                            Siemen Smink en Anna Runia
                                        Hendrik
                Beuckenswijkstraat 44 
              8565 HH   Sondel