Geboren Wieger Ekke


 

Tankber en bliid binne wy mei de berte
fan ús jonkje en broerke

Wieger Ekke
18 maaie 2003

Willem Atsma & Afke de Jong
Renske Marrit

J. Boomsmastraat 34   -  8565 GJ  -  Sondel