Geboren Wilco

Tankber en bliid binne wy
mei de berte fan ús jonkje
en broerke

Wilco
13 oktober 2009

 

Grûtske âlders binne
René Dijkstra en Wietske Boukes
Dennis

Delbuurstewwei 2

De earste al op in bernefiets
al is it noch in lyts mantsje
En hjir leit wer dochs o sa lyts
de twadde yn 't ledikantsje.