Gedicht oer Sondel


Sondel leaf lyts doarpke, wrt myn widske stie,
wrt ik hiel myn libben folle wille hie.
Mei dyn lde Swaaigat en dyn mooie feart,
fierder nei de moune leit de wrld sa bleat.

Yn de maitiid giene wy dan de fielden lns,
om aaien op te sykjen fan kievit, skries en gns
mei in pet fol aaien giene wy nei hs
en we hiene wille, wille by de rs.

Simmerdeis de dyk t, nei de Leijen ta.
lekker yn it wetter baaiden wy der ta,
troch de Warren hinne nei de Sanfeartserhoek
boppe oer de seedyk nei de Lemsterhoek.

Hjerstmis troch it Krspaed nei it Bremerbosk.
en ek wat yn de Boomgaard yn it Leantsjebosk.
Troch de Norde, it Heechpaed nei de Hardyk,
Monkelbaan syn reed del, wer nei de hurde dyk.

Winterdeis op redens op dy mooie feart,
dan oer it btln hinne rieden wy nei Sleat.
Fan Sleat wer nei de Lemmer oer de lange sleat.
dan wer op nei hs ta, oer dy nije feart.
Dit is it doarp wer ik sa fan hld.Gedicht makke troch Hindrik Ynze de Jong, 1902-1976
 


It nijbouw stee oan de Jac. Boomsmastrjitte, jierren 1950
 
Hindrik Ynses de Jong

Hindrik hjir yn it jister oan it melken op de Delbuursterwei