HDR - foto's van Sondel - eo
High Dynamic Range foto's 16 januari 2015 - De Beuckenswykstrjitte, it likket wol foarjier.

 

Sept. 2014 - De 370 pk MF trekker fan MTS van der Goot makket de sjedde yn 1 wurkgang stikken.

 


20 aug. 2014 - Unwaersloften boppe de maisfjilden by Riedo.nl efterhśs

17 juni 2014 -  Wenning oan it Heechpaed 1
 

6 maart 2014 - In hiele kloft protters sykje yn 'e jountiid in sliepplak.
 

10 jan. 2014 - Fanśt de  fugelhut by de Leijen oerwinterje de fugels op it wetter
 

26 okt 2013 - Wiebe de Vries schuift de laatste mais de bult op bij MTS van der Goot met de 350 pk MF

 

Libelle sit op de de witte rogge by de Bremer Wyldernis, 5 aug 2013

 


Wadrinne yn it  Ysselmar achter de Uithijeing, 23 maart 2013

 


De Leijen fanōf it bregje,  12 jan. 2013

 


Teakesyk, mei gesicht op it Ysselmar. 29 des. 2012

 


Lelyfjilden yn Gasterlān-Sleat, op eftergroun pleats fan Germ Bruinsma yn Wikel, 28 juli 2012

 


Kij fan Bouwe Dooper yn de Delbuursterpolder, 28 juli 2012

 


De morgenstond... mei sicht op de Leijen. 11 juli 2011

 


Wennig fan Lense en Renate oan de Delbuursterwei.  27dec. 2010

Wennig oan it Heechpaed fan Jenny vd Werf mei de beammen yn hjerstkleuren. 7 nov 2010
 

Gemaal te Wykel oan De Iedyk, op de eftergrūn de pleats fan Piet Platje.  18 sept. 2010
 


Rooms Katholieke Kerk - St. Ludgeruskerk te Balk, 14 aug. 2010
 


De fiif beamen op de trijesprong oan de Sondelerdyk by de Leijen, July 2010
 


De nije Sondeler polder mei op de eftergroun de pleatsen fan Gosse en Ineke vd Meer (links) en Johannes en Hanneke Smink, July 2010


De Beuckenswykstrjitte mei fryske hynders op de foargrūn. juni 2010

Blommensee yn it lan mei op de eftergroun de buorkerij fan Fam. Melle Marten vd Goot. mei 2010

De fryske hynders van Willem Eppinga mei der efter it Swaaigat, maart 2010
Jacobus Boomsmastrjitte yn 'e snie. 20 dec.2009    
Lanwetter by de Leijen - 5 dec.2009      

De Gaast mei derachter de wennig fan Hoekstra en Postma - 20 nov. 2009

De Uitheijing achter de seedyk bij Teakesyl - 13 nov 2009

En paddestoel by Bouwe Dooper foarhūs - 28 okt 2009
 
       

De Bremer Wildernis - 24 okt 2009

 


It tsjerkeorgel yn de SOW tsjerke fan Sondel - 12 sept. 2009
 

It Joadse tsjerkhof op Teakesyl - 21 aug. 2009
 


 
       
       

Skiepke op de kade bij de Leijen
       


 
       
       
       

Sondelerdyk mei sicht op Sondel - 20 juli 2009