It Gaestdykje 2

It Gaestdykje 2

In 1832 kadastraal bekend als C 149, bouwland bijna 1.50 ha, in eigendom van Johannes Annes Schaafsma geb. 1795 te Heerenveen, herbergier te Joure, later Balk. Deze verkoopt het in 1840 Sijmen P. van Dijk werkman te Joure en nadien Sondel. Hij bouwt er dan een huis op, kadastraal bekend als C 984. Door vererving gaat het in 1880 naar Pieter Sijmens van Dijk, werkman te Harich, later Rinkjen Baukema, weduwe van Pieter Sijmens van Dijk, Siemen Pieters van Dijk, boswachter te Harich.
In 1920 worden Sipke van Dijk, terpbaas, opzichter te Harich en Rinkjen Baukema, weduwe van Pieter Siemens van Dijk de eigenaren. In 1929 koopt Jacobje Bouma te Sondel de woning. In 1941 is er een bijbouw. In 1969 erft de Nederlandse Hervormde Kerk, ONS de woning met grond.
Het wordt in 1976 verkocht aan Everardus Greven, handelaar te Putten en Antoinius Kersten verzekeringsagent te Delden. Deze verkopen het door aan Pieter Veenstra, timmerman te Rotsterhaule, die er een nieuwe woning op bouwt.

1840-1880

Na een huis (C984) op dit perceel gebouwd te hebben komen van Joure:
Sijmen Pieters (Passchiers) van Dijk werkman, geb. 1804 te Wijckel zv. Passchier Pieters van Dijk en Janke Minnes.
Getrouwd op 20 oktober 1931 te Joure met
Grietje Jochems Bouma 26 jaar geb. te Joure dv. Jochum Sybes Bouma en Grietje Piers. 
Kinderen:
Janke van Dijk geb. 16 augustus 1831 te Joure
Sipke van Dijk geb. 1 april 1834 te Joure.
Pieter van Dijk geb. 7 juni 1838 te Joure.

Op 7 dec. 1844 wordt een hypotheek van 250 gulden aangevraagd: op de vastigheid bekend kadastrale gemeente Balk Sectie C nummer C984 huis en erf groot 1 roede, 50 ellen. En nummer C985= bouwland groot 13 roeden en 30 ellen.
Totaal een kleine hectare. Crediteur: Jan Siemens de Boer, huisman te Sondel.

Janke is dienstmeid en trouwt op 5 oktober 1856 te Balk met Bauke Hylkes de Vries geb. 4 okt. 1829 te Warns, van beroep boerenknecht.
Ze gaan in Warns wonen. 
Sipke is boerenknecht gaat in december 1855 naar Harich en overlijdt op 24-jarige leeftijd op 28 mei 1858.
Pieter is werkman, gaat naar Wijckel, hij trouwt in september 1868 met Minke Aukes Visser, geb. 1844 te Sloten. Ze woonden beiden te Wijckel. Verhuizen naar Balk en tussen 1870-1990 wonen ze met hun 5 kinderen te Harich op H903. Pieter Siemens is werkman/ barbier. 

Rond 1966 - 'melkerttiid' voor de melkkoeien van buurman Klaas Sibbeles Postma, links de woning waar Jacoba Bouma woont.

1880  1905

Het jonge stel Pietersma  trekt bij de Siemen en Grietje in.
Lubbert Sibbeles Pietersma geb. 23 aug. 1856 te Harich zv. Sibbele Pieters Pietersma en Lijsbert Lubberts de Wilde,
trouwt op 20 mei 1880 te Balk met;
Hantje Nolles Lam geb. 18 juni 1850 te Wijckel dv. Nolle Jans Lam en Trijntje Burgerts Jongersma
Op 5 augustus 1880  overlijdt Siemen Pieters van Dijk, 75 jaar oud en zijn vrouw Grietje Jochums Bouma gaat 1 juni 1881 naar IJmedam en overlijdt daar te Molkwerum op 21 juni 1881 op 77 jarige leeftijd.

Kinderen:
Sibbele Pietersma, geb. 19 januari 1881 te Sondel, trouwt op 9 januri 1913 met Akke Louwsma 27 geb. te Harich.
Nolle Pietersma, geb. 11 augustus 1882 te Sondel.
Lijsbert Pietersma, geb. 11 maart 1884 te Sondel, gaat naar Wijckel toe te werken als boerenmeid.
Jan Pietersma, geb. 26 augustus 1885 te Sondel, na 1906 gaat hij naar Duisland toe als melkknecht.
Trijntje Pietersma, geb. 27 september 1886 te Sondel.
Piertje Pietersma, geb. 2 juli 1888 te Sondel.
Willem Pietersma, geb. 20 mei 1891 te Sondel –  overleden 20 januari 1892 te Sondel.

Hantje Nolles Lam overlijdt op 12 maart 1901 te Sondel op 50 jarige leeftijd. Lubbert Sibbeles trouwt 11 maart 1905 te Balk
met Hendrikjen Berends Zandstra geb. 26 januari 1864 te Nijemirdum, dv Berend Lubberts Zandstra en Roelofke Fekkes Postma.
De familie Pietersma verhuisd rond 1905 naar Oudemirdum toe, een paar kinderen zijn inmiddels nar Noord-Amerika vertrokken.

1905 – 1913

Otto Jacobs  Ploegstra, geb. 15 augustus 1878 te Nijemirdum, arbeider, zv. Jacob Hisses Ploegstra en Fokje Jans Luinenburg trouwt op
7 mei 1904 te Balk met
Grietje Pieters van Dijk,  geb. 1 juli 1883 te Harich dv. Pieter Siemens van Dijk en Minke Aukes Visser.
Grietje haar vader en grootouders woonden voorheen in deze woning.
Kinderen:
Minke Ploegstra, geb. 2 nov. 1904 te Oudemirdum.
Fokje Ploegstra, geb. 9 oktober 1906 te Sondel.
Rinske Ploegstra, geb. 4 oktober 1908 te Sondel.
Jacobje Ploegstra, geb. 5 maart 1911 te Sondel.
April 1906 koopt Otto Jacobs een stuk bouwland Sectie C148 naast de woning, nu grasland van de Gebr. Smink, van de Mij. Gaasterland ter grootte van 39 are en 20 centiare. Mei 1913 verhuizen ze naar Sint. Nicolaasga.

Mei 1976 - aangekochte woning aan het Gaestdykje door Pieter en Jelly
Achterzijde

1913 – 1930

Van de hedendaagse Noorderrreed 18 komen, 
Gerlof van der Brug, geb. 2 jan. 1856 te Heeg zv. Wytze Wybes van der Brug en Minke Gerlofs Syperda, rustend veehouder getrouwd
op 14 mei 1881 te Sneek met,
Hendrikje Fijlstra, geb. 27 jaar te IJlst dv. Semke Jacobs Fijlstra en Trijntje Hendriks Schuilstra.
De kinderen zijn het huis al uit.
Hendrikje overlijdt op 13 februari 1928 te Sondel op 74 jarige leeftijd.
Gerlof overlijdt op 20 maart 1929 te Sondel op 73 jarige leeftijd. 

De woning en weiland bleef altijd eigendom van de familie van Dijk,  door vererving is Sipke Pieters van Dijk, opzichter en wonende te Harich nu de eigenaar. Hij zet het in april 1929 te koop. 
De veiling werd gehouden in de herberg bij Pieter van Netten in Sondel en Jacoba Bouma koopt de woning en bijbehorend perceel op  1 mei 1929.

1930 – 1976

Jacoba (Jap) Bouma, geb.  26 febr. 1893 te Sondel dv. Andries Johannes Bouma en Sietske Sietses van der Wal.
Jacoba woont met haar ouders bij de Bremer Wildernis aan de de hedendaagse Kruspaed 6.  Maar de woning aan het Gaestdykje 2 blijft vooreerst leeg.
Het perceel grasland wordt wel gebruikt voor de koe(ien) en schapen. In 1947 komt Jacoba op it Gaestdykje 2 te wonen, haar oude woning bij de Bremen is de moeite niet meer waard om op te knappen. Dit verkoopt ze komt in 1964 samen met 3 hectare weiland en bos.

Jacoba op stap van haar éne woning naar de andere woning.

Als Jacoba ziek is moet Siemen-Romkje Smink de éne koe die ze heeft melken en als haar schapen moeten lammeren komt Siemen ook te helpen. Het slootje naast de weg tussen beide woningen maaide Jap altijd met een kleine zeis. 

Jacoba is 7 juli 1975 overleden op 82 jarige leeftijd in rusthuis Thabor te Sneek, waar ze het laatste jaar in haar eigen wereld leefde.

Pieter en Jelly Veenstra kopen de woning met grond in april/mei 1976 en bouwen er een nieuwe woning op.
Volgens Pieter moet de oude woning een keer verbouwd zijn, daar er bij het afbreken van de oude woning nog funderingen aan het licht kwamen onder de houten vloer.

En dan nog een wijze raad aan de jonge dames van Sondel van oude Jap van Andries – Siets. Ze zei tegen ons: Wees niet te kieskeurig wat de jonge Heren aangaat dat zien jullie nu wel aan mij dan moet je zelf achter de mestkar.  Mieke Schaap

Bron: LC - 15 mei 1976

FS / Riedo.nl, mei 2022