Toneelclub 'It Begjin' voert blijspel op


Op zaterdag 15 maart en vrijdag 21 maart is het dorpshuis de Bining zo goed als gevuld met mensen die het blijspel 'OPNIJ' willen zien dat in drie bedrijven werd opgevoerd.
De Bilsjongers verleenden ook hun medewerking aan de toneelgroep.
Het blijspel ging als volgt:

Yn pensjon "Wettersicht" barre frjemde dingen. De pensjonhālder en syn gast/freon kinne de swierrichheden suver net oan, benammen net as de frou ek noch in pear dagen fan hūs sil.
In nije gast, in ferneamde tillevyzjestjer, siket in skoftsje ūnderdak yn it pensjon, omt se op'e flecht is foar de parse en foar har eigen produsint. Dochs witte de sjoernaliste en de podusint har wol te finen en dan binne de

rapen goed gear.
As dan noch in tal misbegripen tusken ūnderskate figueren ta in śtdragen saak komt, kin elk oan'e ein ferromme sykhelje.

Het waren twee zeer geslaagde avonden.

Jelte Gerrit Eppinga 22 maart 2014

   
  Jelte - Diederik- Ilse - Bouwe - Tineke -  Durkje -
Jetje - Willem - Trees