Orgel kerkje Sondel na restauratie weer in gebruik
 

SONDEL. Tijdens de afgelopen zomermaanden is er in kerkgebouw ‘De Haven’ te Sondel hard gewerkt aan de restauratie van het orgel door medewerkers van de orgelmakers Bakker en Timmenga uit Leeuwarden. Het was de hoogste tijd dat dit instrument weer eens onder handen werd genomen. De laatste restauratie had namelijk plaatsgevonden in 1945.

Het gerestaureerde orgel in de kerk van Sondel
Nadat al in 1996 door de bekende orgeladviseur Jan Jongepier, ook uit Leeuwarden, een rapport was opgemaakt van de staat waarin dit begeleidingsinstrument voor de gemeentezang verkeerde, kon toen nog de kerkvoogdij van de hervormde gemeente van Oudemirdum c.a. op zoek gaan naar subsidie-verleners.

Immers, een orgel in een kerk is niet alleen mooi en goed voor de begeleiding, om het te onderhouden en nu dus opnieuw te laten restaureren is het ook een kostbaar instrument. In onder andere het Frysk Erfskip van de provicie Fryslân, het Prins Bernhard Cultuurfonds, de gemeente Gaasterlân-Sleat, maar ook de Gravin van Bijlandtstichting en de W.J.O. de Vries stichting vond men deze subsidiegevers. De totale kosten van de restauratie bedroegen 50.000 euro.

Het orgel in de kerk te Sondel is in 1897 ook gemaakt door de firma Bakker en Timmenga. Toen gebeurde dit in opdracht van de drie kinderen van Vrouwe Octavia Cornelia Suzanne van Swinderen, weduwe van Mr. C. Star Numan en als herinnering aan hun moeder. Het kon worden ingewijd op 7 november 1897, waarbij mogelijk woorden hebben geklonken uit Mattheus 8: 5, ‘Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien’ en uit Openb. 5: 9a, ‘En zij zongen een nieuw gezang,….’. In ieder geval staan de beide teksten vermeld op het nagedachtenisbord dat het front van het orgel siert.

Op vrijdag 17 december zal om half acht het gerestaureerde orgel worden overgedragen aan het college van beheer van de SOW-gemeente van het ONS-gemeente (ONS = Oudemirdum, Nijemirdum en Sondel) en weer officieel in gebruik worden genomen. Tijdens die avond zal orgeladviseur Jongepier niet alleen een toelichting geven op de historie van het orgel, maar zal hij als organist van onder andere de Grote- of Jacobijnekerk te Leeuwarden ook enkele muziek stukken voor orgel ten gehore brengen. Ook A.A. Yedema, directeur van Orgelmakerij Bakker en Timmenga, zal een toelichting geven, maar dan op de restauratie van het instrument. Verder zullen naar alle waarschijnlijkheid ook de vaste bespelers van het orgel van zich laten horen.

Bron: Balkster Courant 2 december 2004
    
     
Kerken Oudemirdum en Sondel onbeschermd

SONDEL-  De Nederlandse Hervormde kerken in Sondel en Oudemirdum mogen van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg geen rijksmonument worden. De eigenaar van de beide godshuizen, het college van kerkvoogden van Oudemirdum, heeft om de beschermende status gevraagd. Ook de raad van Gaasterlân-Sleat pleit voor plaatsing op de monumentenlijst vanwege de historische en architectonische waarde van de gebouwen.

Beide kerken kunnen volgens Monumentenzorg de vergelijking met andere beschermde Friese dorpskerken uit dezelfde tijd niet doorstaan. Het godshuis in Sondel uit 1870 kreeg in de jaren veertig of vijftig een nieuwe voorgevel.
De architectonische waarde van de kerk in Oudemirdum uit 1790 is aangetast door de uitbreiding van 1926.
Beide kerken zijn in de jaren zestig al eens afgewezen. Verschillende onderdelen van het interieur kregen toen wel een beschermde status. In de kerk van Sondel is dat de preekstoel, de overkapte familiebank, het orgel en de klokkenstoel met klok. In Oudemirdum gaat het om de zerk uit de twaalfde eeuw, een gebrandschilderd venster van Ype Staak, de preekstoel, het doophek en doopvont.

Bron: Leeuwarder Courant,  2 febr. 2005