Ode oan s Sondeler skoalle


  Wat wiene it moaie jierren, de klompkes gongen klikklak-klik klak.
Juffrouw Craj en de meesters brochten s deiliks wer to plak.
It wiene goede tiiden mei aap-noot-mies en Wim-Zus-Jet-Teun-Vuur-Gijs en
Lam-Kees-Bok-Weide-Does-Hok-Duif en Schapen.
Ja, it sit noch yn myn wzen.
Meester Grealer en de Boer, Juffrouw Craj en meester Kloosterman,
ja it wier somstiiden in hiele toer.

Yn it Folgende leslokaal.
Ja en dan nei de Bovenmeester dat is wr in oar ferhael.
It wiene goede tiiden die s de skoalle brocht.
In protte nocht en wille, fan alles waard betocht.
Sondel - s leaflik doarpke wer earne s widze stie.
We boarten by de Lemsterdyk en yn it Gaasterlanse gea.

Soms kaam it turfskip yn de haven dan boarte ik mei Douwe fan Rein en
kaam it skip fan de Weert je tomjitte 't jonge - dat joeg wille snder ein.
Dan waard de Sondeler feart de Doneau en 't giele sletsje waard fereert.
Wij sizze dank foar alle goedens en tinke noch ienkear oan de Sondeler feart.
Lit de skeane banen noch lang bliuwe, de Fryske taal yn 't Heiteln bestean.
Dan wolle wy de renie besjonge, der wr ea de nije klompkes gean.

Louwina Boomsma, 21 juni 2014