Ook muizenplaag op Tacozijl


Friesland is voor het eerst in 10 jaar weer getroffen door een muizenplaag. De beesten veroorzaken miljoenen euro's schade aan landbouwgronden en dijken. Landerijen tussen Sneek en de Lemmer hebben ernstige schade. De dieren vreten de wortels van het gras aan en vanaf half augustus zijn de gevolgen goed zichtbaar. Tientallen hectares grasland moeten opnieuw worden ingezaaid.
Deze keer hebben zowel het Faunafonds als de Provincie aangegeven de boeren niet financieel te willen compenseren.
Mogelijk manifesteert de muizenoverlast zich juist in genoemd gebied vanwege de grondsoort, veenbodem met daarop een zachte laag klei.
Veehouders in het gebied vermoeden ook een link met de aanwezige natuurgebieden en minder goed onderhouden dijken.

 


Veehouder Gosse van der Meer woonachtig op Tacozijl heeft ook veel last van muizen. Hij heeft vandaag Loonbedrijf Hoekstra uit Oosterzee opdracht gegeven om met de sleeplang bemester water op zijn percelen te laten vloeien.


Loonbedrijf Hoekstra brengt water op het perceel

En dit helpt, overal komen muizen uit de gaten in de grond. De zeemeeuwen vreten zich te barsten. Hopelijk gaat hierdoor een 60 a 70% van de muizen dood, aldus de veehouder. "Je probeert wat, anders geen goede eerste snede in 2015".
Morgen nog het perceel aan de Bonnebrekkewei en volgende week zal van der Meer thuis zijn eigen polder even onderwater zetten.
Historie;
Ook in 2004 bezorgde bos- en veldmuizen de boeren veel schade. Toen werden de boeren nog door het Faunafonds gecompenseerd met een bedrag van in totaal 2,6 miljoen euro.

In de notulen van de Warren en Vintsjespolder staat geschreven dat men de landerijen 1934 en 35 ook al hebben laten onderstromen wegens een muizenplaag.


Vervolgens is het in 1952 weer raak in in het volgende stuk te lezen in de notulen van de Warren en Vintsjespolder;
Buitengewone vergadering van de Polder ,,Vintjes en Warren”gehouden op 22 dec. 1952 bij P. Zeldenrust te Sondel.
Aanwezig waren: H. H. Boersma, J. Hoekstra, S. Bangma, B. Brouwer, G. Semplonius, S. Smink, B. Deinum,
H. Semplonius, S. Postma, L. vd Wal, H. D. Bousma, W. Schotanus en H. Bosma.

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Het doel deze vergadering is om in verband met de muizenplaag de landerijen onder water te zetten.
Het voor en tegen wordt besproken, waarbij het voorstel om het land onder water te zetten met 13 stemmen voor en 7 stemmen tegen wordt aangenomen. Indien de omstandigheden het toelaten zal het water er zo spoedig mogelijk weer af.
Een en ander zal worden geregeld door het bestuur. Sluiting hierna.

Secr.                         De voorzitter
J. Hoekstra                 H. H. Boersma

De muizen vluchten voor het water
Wat de muizenplaag betreft deze zijn eerder opgeruimd door de sneeuw dan door het water, schrijft J. Hoekstra secr. van deze polder in febr. 1953.
 
Dus de natuur regelt zichzelf,we gaan er vanuit dat we deze winter ook veel sneeuw krijgen zijn we mooi  van de muizen af, alhoewel de schade er wel is.

Riedo.nl, 28 nov. 2014