Voorzitter Albert Aukema

,,Dit is Sondel op zijn best"


SONDEL. De tweede ,,Sondeler Bil", die zaterdag j.l. door Burgemeester H. L. Sixma Baron van Heemstra werd geopend, is ’n groot succes geworden. Er waren beduidend meer bezoekers dan in 1973 en vele inwoners van Sondel hadden zich voor een doorlopend toegangsbewijs voorzien en waren wel elke avond in de grote tent te vinden.
Deze tent was niet alleen tentoonstellingruimte maar tegelijkertijd ook dorpshuis, waaraan in Sondel een duidelijke behoefte bestaat. Nu is er maar eenmaal per twee jaar voor een paar dagen een gelegenheid, waarin plaats is voor de gehele dorpsgemeenschap. De tent is bovendien groot genoeg om vele bezoekers uit heel Gaasterland en ook nog daar buiten te ontvangen.
   

 

Leffert Visser met Mieke Steenbruggen die zich in de stand van zijn vader, als warme bakker presenteerde.

De actieve Verenging van Dorpsbelangen in Sondel onder voorzitter Albert Aukema heeft goed begrepen, dat naast begrippen als leefbaarheid en dorpsbinding in de discussie over de kleine dorpen, de aanwezigheid in zo’n dorp van een gezonde middenstand van levensbelang is. De ,,Sondeler Bil"bewijst, dat naast een sterk dorpsleven er in Sondel nog opvallend gezonde middenstand aanwezig is. Op verzoek van de middenstanderswas er ditmaal al een grotere tent met dus meet expositie-ruimte gekomen dan bij de eerste maal in 1973. Straks bij de derde ,,Sondeler Bil", die er zeker komt, zal wederom naar een grotere tent worden uitgezien.

Secretaris Hielke Smink verklaart, dat dit weliswaar de tweede Sondeler Bil in deze tijd is, maar in de geschiedenis bestond de Sondeler Bil reeds veel eerder. Dit gebeuren wordt evenals de Wyldemerk bij Kippenburg genoemd in de boeken als ,,Land en Volk van Gaast en Klif". De naam is vermoedelijk ontleend aan een hoogte of heuveltje, dat bij Sondel geweest moet zijn. Het hedendaagse Sondel heeft een traditie hervat.

Men kan de gang van zaken ook praktisch verklaren: Eerst de middenstand een paar dagen exposeren in de tent om het evenement financieel rond te krijgen en dan de tent nog een paar dagen extra voor de dorpsfeesten. Dat is een nuchtere gedachte, maar Sondel heeft er toch meer van gemaakt. Het is een presentatie van een wellicht klein maar springlevend dorp geworden, die blij is met de aanwezigheid van een fijne middenstand. Deze winkels horen bij het dorp. Het is meer dan een expositie, het was een gezellig gebeuren, waar elke avond de meeste dorpsbewoners te vinden waren.

   

 

De Hindelooper schilder Brechtus Dijkstra, een veelzijdige kunstenaar, had veel belangstelling.

Pizza’s uit Sondel

Als er straks weer gondels varen in Balk, waarom dan geen pizza’s uit Sondel, zal de warme bakker W. Visser gedacht hebben. In deze krant kondigde hij per advertentie aan van 11 augustus af wegens vakantie gesloten te zijn, maar althans het begin van deze vakantie bleek te bestaan uit het vervaardigen van specialiteiten voor deze Sondeler Bil. Zo werden de bezoekers verrast met pizza’s uit Sonde. Hij zal er nu niet aan kunnen ontkomen deze pizza’s het hele jaar te bakken en wie weet welke ideeën hij van de vakantie nog mee brengt.

   

 

De steun van Amnestie International, gecreëerd door de Sondeler C.J.V.

   
Borneroord en Amnesty International

Aan de plaatselijke jeugd werd een plekje aangeboden in de grote tent voor activiteiten om de eigen verenigingskas te spekken. ,,De GJV club van Nijemardum en de CJV club te Sondel ha fan it doarpsbelang in hoekje fan de greate tinte oanbean krigen om dęr te soargjen foar hwat fordivedaesje dy ’t meiiens hwat jild opsmite kin foar de kassen fan beide forienings. Sa’n oanbod ha wy fansels net ofslein. Wy achten it lykwols net noadich om der sels better fan te wurden, mar wolle de opbringst in oare bestemming jaen",merkte Reinder van Beem van de CJV uit Sondel op.

Onder leiding van mevrouw Akke Piersma-Schotanus werd nu met allerlei activiteiten geld ingesamled voor de kinderboerderij van geestelijke en lichamelijke gehandicapte kinderen in Bornerood bij Beesterzwaag en voor Amnestie International, dus deels voor een Friese zaak en deels voor de gehele wereld. Wie nog wat voor Borneroord wil doen kan zich wenden tot Johan Elzinga uit Westerein en wie meer willen weten over of helpen bij Amnestie International kan schrijven aan het adres Roeterstraat 34 in Amsterdam.

Friese Volkskunst

Ook aan de Friese Volkskunst had het bestuur van Dorpsbelang gedacht en daartoe was B. Dijkstra uit Hemelum uitgenodigd, die Hylper schilderkunst demonstreerde en bovendien een verdienstelijk tekenaar en schilder bleek te zijn. Van het bestuur werd in dit verslag reeds voorzitter Alber Aukema en secretaris Hielke Smink genoemd. De overige hardwerkende bestuursleden zijn mevr. Sjoke van der Goot als pennigmeesteresse, Durk van der Veer – die op deze tentoonstelling alles van de bouwnijverheid liet zien, mevr. Joke Samplonius en Ale Smink. Er was nog een gast op de Sondeler Bil en wel het Electro-technische bedrijf Salverda v/h Van der Zee uit Oudemirdum. Radio en Televisie is in Sondel zelf niet verkrijgbaar. Dit bedrijf is in Sondel beslist geen onbekende. Een zeer grote ruimte werd ingenomen door Textiel en Woninginrichting J. Bangma, die zeker geďnteresseerd is in de bemoeiingen van Dorpsbelang – zoals alle inwoners van Sondel – om de bouw van een aantal woningwetwoningen mogelijk te maken, opdat iedereen die in Sondel wil (blijven) wonen, dit ook kan doen. Fourage-, kunstmest- en transportbedrijf G. Klootwijk demonstreerde veel agrarische zaken. Schilder A. Roskam zorgde voor (nog meer) kleur aan deze Sondeler Bil. Heeres’ Polyesterbouw bewees, dat ook enige industrie in Sondel mogelijk is. Smederij H. Riemersma was hier niet alleen als smid, maar ook de man van de verwarming en niet te vergeten als de man voor de rijwielen. Het is opmerkelijk hoe de populariteit van de fiets in Gaasterland nog steeds stijgt. Fietsen is als de beste manier ontdekt om Gaasterland te leren kennen. De natuur was hier zelfs nog verkrijgbaar bij de bloemist J. Piersma. Midden in de grote tent was nog een gezellig café.

Toen voorzitter Albert Aukema opmerkte bij de opening ,,Dit is Sondel op zijn best" heeft hij niets te veel gezegd. Over het dansfeest op vrijdagavond, de kinder- en volksspelen op zaterdag en het cabaret programma ,,Stikken en Brokken"van de groep Samar uit Oudehaske op zaterdagavond hopen wij in de komende editie te berichten.

Bron: Balkster Courant zaterdag 16 augustus 1975