Het toneel stuk van tonelver. It Begjin:   Skjin skip foar Foekje


In komeedzje yn trije bedriuwen fan J.W. de Vries

Nei 't feedokter Damsma stoarn is, sil dochter Foekje de praktyk oernimme. Mar in frou as feedokter, dŕr is
ferset tsjin neffens twa boeren. It komt ta in hurde konfrontaasje, dŕr 't de beide boeren de plysje yn behelje.

Foekje seit it de minsken krekt sa 't se tinkt, dat giet har suster, dy 't wat heech oan wol, fierstente fier.
Dy mient yn 'e fakÔnsje th˙skomme te moatten om wer wat oarder op saken te stellen.
Hjir trochhinne spilet Sipke, de h˙sfeint en t˙nman, in belangrike rol.

De earste pasjinten is Foekje net sa fert˙nlik mei, want dy geane dea. Ien dŕrfan is it fűgeltsje fan Harm, in jonge man dy 't wat as in hearremyt libbet.

 

Oefenavonden in de Bining
     
  Dy Harm is lykwols in skrandere jonge en hy en Foekje smite de lapen gear.
Foekje's suster slacht ien fan de boeren oan 'e heak en de buorfrou wurdt it iens mei de oare tsjinstanner fan Foekje.
Neat stiet no in bloeiende praktykűntjouwing mear yn 'e wei.

De Toniel ferieniging