Sondeler Warren

Sondeler Warren

Notulenboek van de polder genaamd de Sondeler Warren

Vereniging van de Polder genaamd de Sondeler Warren op 16 april 1949 in Cafe Zeldenrust te Sondel.

Aanwezig 6 ingelanden te weten de Heren M.M. vd Goot, E. Dooper, K. Bangma, R. R. de Jong, H. de Boer, W. de Vries. Deze nieuwe die dit jaar in wording kwam hield haar eerste vergadering. Vooraf moest echter wel vermeld worden dat verscheidene bijeenkomsten vooraf zijn gegaan om tot overeenstemming te komen tot inpoldering. 

In de voorafgaande vergadering is toen besloten om het werk verbonden en het maken van een Polderdijk te laten uitvoeren door de heeren Uilke Schotanus en Sjoerd Spoelstra te Wijckel voor een som van Fl. 6050 zegge Zes duizend en vijftig gulden waarbij ook is inbegrepen het plaatsen van stekken , hekken en pompen, enz. 
En het plaatsen van een windmotor met onderbouw , en inlaatpomp door de Heer Joh. Mous te Balk voor de som van Fl. 4120 zegge Vierduizend een honderd en twintig gulden.

Ook werden op die vergadering drie aangewezen om op het werk toe tezien, te weten de Heeren K. Bangma, 
H. Postma en W. de Vries. Dit drietal zou dan ook voorloopig als bestuur fungeren. Dit zijn enige meededelingen die wij meenden te moeten vastleggen in het notulenboek.
Deze eerste vergadering die we nu hielden moest volgens de aanwezige ingelanden ook eenige aantekeningen van gemaakt worden. Jammer dat er te weinig ingelanden op de vergadering aanwezig waren naar het oordeel de vergadering om een definitief bestuur te stemmen besloten werd dan ook om het voorloopig bestuur aan te houden.
De heer E. Dooper werd aangesteld tot de bediening van de windmotor voor de som van Fl.40,- . de grond uit de sloot nu de molier genaamd bracht nogal eenige tongen in beweging. De Heer M.M. vd Goot zou de grond die op zijn perceel zat meer tot zijn eigendom beschouwen. Overeengekomen werd dat die grond van voorgenoemde vd Goot op kosten van de Polder zou worden weggereden op een nader te bepalen plaats op het perceel van voorgenoemde eigenaar met dien verstande dat de Heer vd Goot geen recht meer heeft op vergoeding in zake het verbreeden van de Molier en het daardoor ontstaande grondverlies.

H. Postma
K. Bangma

Notulen van de vergadering van de ingelanden van de Polder de Sondeler Warren op 27 jan. 1950 in Café Zeldenrust te Sondel.

Aanwezig negen ingelanden namelijk de Heeren M. M. vd Goot, R.R. de Jong, T. Beukens, E. Dooper, D. Dooper, H. de Boer, H. Postma, W. de Vries en K. Bangma.
Overgegaan werd het innen van de omslag en aflossing van de Polderlasten die over 1949 door het voorloopige bestuur was vastgesteld op Fl.20,- per H.A.
Daarna werd overgegaan tot het uitbetalen van vergoeding voor grondverlies wegens gemaakte sloot achter de Polderdijk en het verbreeden van de toevoersloot naar de windmotor. Uitbetaald werden aan E. Dooper 725 H2 a 16ctr per H Fl. 116,-
Wed. Tuinier 316 H2 …………..…Fl. 50,56
K. Bangma 593 H2………………..Fl. 94,88
H. vd Goot 249 H2………………..Fl. 39,83
W. de Vries 684 H2……………….Fl. 109,44
Voorts werd besloten voor het bedienen of bemalen van de windmotor te verhoogen en te brengen op Fl. 50,- 
Ook werd besloten de voor de werken van de secr., penn. Fl. 25 te geven.

Daarna volgde de bestuursverkiezing bij meerderheid van stemmen werd gekozen de Heeren H. Postma, W. de Vries en K. Bangma, na gevraagd of allen deze benoeming aanvaarden W. de Vries ervoor bedankte. Na een tweede stemming werd met meerderheid van stemmen gekonzen de Heer E. Dooper die deze benoeming aannam. En alzoo het bestuur bestaat uit de Heeren H. Postma, E. Dooper en K. Bangma. Het jachtregt in deze Polder werd nu weer verhuurd aan Hendrik de Boer voor Fl. 10,- in het jaar, voor onbepaalde tijd.

H. Postma
K. Bangma

Notulen van de vergadering van de ingelanden de Polder de Sondeler Warren gehouden op 3 febr. 1951 9 uur in Café Zeldenrust te Sondel.

Aanwezig negen ingelanden.
Eerst werd overgegaan tot het innen van de omslag over 1950. Daarna volgde eenige bespreking over de verhoogde rente van half %van de Boerenleenbank. Wat volgens de meening van enkele aanwezigen niet juist was omdat de leening was aangegaan voor 3 en een half procent . Besloten werd er met de kastier over te spreken.
Verder kwam ter tafel het verzekeren van de windmotor tegen stormschade, waar het bestuur dan naar zou vernemen wat de kosten en voorwaarden daar aan verbonden waren.
Hierna volgde voorlezing van de notulen der vorige vergadering die na een kleine opmerking werd goedgekeurd en geteekend.
Er werd besloten dat de boeken van de penn. Afgesloten over het verlopen jaar ter tafel zouden zijn en dan in de verg. werd nagezien. 

En verder dat de Fl. 277 gulden kasgeld dat was ontstaan door aflossing, af te lossen bij de Boerenleenbank, en dan een van plm Fl. 5,- extra per ha omslag te heffen voor een te vormen kasgeld voor het volgende jaar.
Voor de Commissie tot het nazien van de boeken werden verzocht de heeren D. Dooper, W. de Vries.

Hierna sluiting

H. Postma
K. Bangma 

Notulen van de vergadering van de ingelanden van de Polder de Sondeler Warren gehouden op
7 febr. 1952 ’s mo. 9 uur in Cafe Zeldenrust te Sondel

Aanwezig waren 8 ingelanden, afwezig C.M. vd Goot
De Voorz. H. Postma opende de vergadering met een welkomswoord aan de aanwezigen en hoopte op een prettige vergadering.
Daarna werd overgegaan tot het innen van de polder lasten hetwelk een vlot verloop had.
Daarna kreeg de secr. De gelegenheid tot het lezen van de notulen die vorige vergadering die zonder opmerking werden goedgekeurd. Waarna de heer W. de Vries vroeg naar aanleiding van de gelezen notulen dat het bestuur zou vernemen wat de kosten waren om de windmotor tegen stormschade te verzekeren en de wenschelijkheid er van besprak.

Meegedeeld werd dat er bij de brandwaarborg Maatschappij de Zuid Westhoek was geïnformeerd en dat de kosten 75 cent per duizend gulden bedroegen met dien verstande dat de eerste Fl. 25,- onkosten voor de verz. zelf waren.
Besloten werd na enigen bespreking om tot verzekering over te gaan en aan het bestuur werd opgedragen dit verder te regelen bij voorgenoemde maatschappij tegen een bedrag van 4 of 5 duizend gulden. Boeken en bescheiden van de penn. werden nagezien over 1950 die nog steeds in gebreke waren gebleven het te doen door de heeren W. de Vries en D. Dooper die raporteerde in orde bevonden te hebben.
En over het jaar 1951 werden verzocht de heeren T. Beukens en H. B. de Boer welke heren ook raporteerden de boeken en bescheiden in orde bevonden te hebben.
Rondvraag leverde niets bijzonders daarna sluiting der verg.

H. Postma
K. Bangma 

Notulen van de Verg. van de Ingelanden van de polder de Sondeler Warren gehouden op 9 febr. 1953 in Cafe Zeldenrust te Sondel

Door de ongunstige weersgesteldheid had de opkomst beter kunnen zijn aanwezig waren zeven ingelanden. Allereerst werd overgegaan tot het innen van de lasten waar ieder der aanwezigen zijn aandeel voor betaalde.
Naar aanleiding van een voorstel van de heer Mous om de windmotor tegen een vast bedrag per jaar geduurende vijftien jaar in onderhoud te nemen werd na eenige bespreking hierover besloten hier niet op in te gaan.

Hendrik de Boer vroeg waarom de kruk voor het loslaten en vastzetten van de windmotor opgeborgen werd. Hem werd gezegd dat dit gebeurde dat niet ieder die daar last toe had hem maar liet draaien wat door de aanwezigen averd gezegd dat dit door een persoon moest gebeuren en niet zoals soms gebeurde dat een der ingelanden zulks deed.
Verder zou hij de waterstand in de polder soms wel wat lager willen hebben, aan het bestuur werd opgedragen om te zien er een oplossing voor te vinden om dat op telossen.
Verder werd er over gesproken daar enkele percelen van eigenaar waren veranderd om de namen op de schuldbekentenis en of die dan misschien moesten veranderd worden.

Aan de penn. werd opgedragen hier met de kasier van de B.LB. over te spreken en hierover dan mededelingen van aan belanghebbenden te doen.
Hierna kreeg de secr. gelegenheid om de notulen de vorige verg te lezen welke zonder op of aanmerkingen goedgekeurd en getekend. Daarna werd oor hem de stand van de inkomsten en uitgaven voorgelezen.
Waarna de heeren W. de Vries en S. Beukens verzocht werden boeken en bescheiden van de penn. na te zien.
Welke bij monde van W. de Vries rapporteerde dat ze in orde hadden bevonden. Waarna de voorz. de penn. dankte voor het beheer.

Rondvraag, door secr. werd gezegd dat hij bij het lezen van het poldercontract in de laatst gehouden verg. over het aftreden van het bestuur, daar de klok al bijna aanwees dat het eten klaar kon zijn werd besloten dat tot een volgende verg. te laten rusten, waarna de Voorz. de verg. sloot

Voorz.
H. Postma

Secr. 
K. Bangma

Notulen der gehouden Verg. van de Ingelanden van de Polder de Sondeler Warren gehouden 
10 febr. 1954 om 9 uur in cafe Zeldenrust te Sondel.


De Voorz. opende de verg met een welkomswoord en gaf daarna de penn gelegenheid tot het innen der polderlasten welke zeer vlot en tot ieders tevredenheid verliep.
Direct na afloop hiervan kreeg de secr, penn gelegenheid tot het lezen van de notulen der vorige welke zonder op of aanmerking werden goed gekeurd en getekend.

Daarop volgde het voorlezen stand van zaken van de finacieele beheer door de penn.
Waarnaar de heeren E. Dooper en H. de Boer door de voorz verzocht werden boeken en bescheiden van de penn na te zien welke bij monde van E. Dooper werd gerapporteerd, ze in orde te hebben bevonden waarnaar de voorz dankte voor het beheer. Hiern volgde de bestuursverkiezing bij acclamatie werd besloten om te laten blijven zoals het is, nl de heeren H. Postma, E. Dooper en K. Bangma.

H. de Boer vroeg of de windmotor wel kon draaien bij grondijs waarover eenige beschouwingen door de aanwezigen werd gegeven.
Verder kwam ter sprake het verven van de windmotor wat door alle aanwezigen wel wenselijk werd geacht, en besloten werd dit te laten uitvoeren. Door enkele werd bepleit dit niet door een schilder vakman te laten doen, daar die er weinig tijd voor hebben, maar ook te duur uurloon.

Enekel namen werden genoemd van personen die dat wel zouden kunnen doen en werd aldus besloten het op die manier te doen. Waarna de voorz dankte voor de prettige vergadering en de verg sluit.

Noot. Er werd ook besloten om de afl. groot Fl. 500,- per jaar zoo te laten blijven.

Secr. 
K. Bangma

Voorz.
H. Postma

Notulen der gehoudenverg. der Ingelanden van de Polder de Sondeler Warren gehouden op 
10 febr. 1955 in cafe Zeldenrust te Sondel.


De Voorz opende de verg heet de aanwezigen welkom en geeft de gelegenheid tot het betalen en innen voor ieder zijn deel in de kosten wat weer net als ieder jaar vlot en naar ieders tevredenheid verloopt.
Daarna krijgt de secr door de voorz gegeven gelegenheid tot lezing notulen van de vorige verg, naar aanleiding hiervan vraagt W. de Vries of het verven van de windmotor ook is uitgevoerd, hem wordt geantwoord dat dit wegens de ongunstige weersgesteldheid hiervoor niet is gebeurd.

Besloten werd om het in de komende zomer te laten uitvoeren. Daarna zonder op of aanmerking goedgekeurd daarna krijgt de penn de gelegenheid de stand van inkomsten en uitgaven voor te lezen.E. Dooper vraagt over de kosten van hekkelen, en of men ook weet hoe lang de tochtsloot langs de polderdijk is, de penn meent van ongeveer 900 meter, plus de molier van de windmotor tot het einde van het land van W. de Vries, besproken werd dat het dan niet duur uitkomt en het maar weer door dezelfde persoon te laten uitvoeren daar die ook zeer net werk maakt.

W. de Vries vraagt naar de afl. bij de B.L.B. wat door de penn werd beantwoord. H. Postma voeldt wel voor Fl. 350,- per jaar.
Ook R. de Jong zegt als de B.L.B met Fl. 350,- per jaar accord gaat is mij dat ook genoeg. 
E. Dooper voelt meer voor zoo het is Fl. 500,- per jaar af te lossen. Dan zegt hij, is men ook maar vlugger van de schuld af. Besloten werd zoo als ook vorige jaren Fl. 500,- per jaar af te lossen.

Waarna de Voorz de heeren T. Beukens en W. de Vries vraagt de boeken en bescheiden van de penn te willen nazien wat door beide heeren werd gedaan. En bij monde van de heer T. Beukens werd geraporteerd alles in orde te hebben bevonden. Waarvoor de Voorz de penn dank brengt voor het beheer.
Rondvraag, E. Dooper zou in het voorjaar de waterstand gaarne wat hooger hebben wat werd besproken. Niets meer aan de orde sluit de Voorz de Verg en dankt de aanwezigen voor de opkomst.


Voorz. H. Postma
Secr penn K. Bangma

Notulen der gehouden verg van de Ingelanden van de Polder de Sondeler Warren gehouden op
10 febr. 1956. ’s  m 9 uur in café Zeldenrust te Sondel.

De voorzitter opent de verg met een welkomswoord en hoopt op een gezellige verg.
Geeft daarna de penn gelegenheid tot het innen van de kwietanties. Dat heel gemoedelijk en in de beste harmonie verliep want het wisselgeld was weer schaars, maar de een hielp de andere hiervoor weer spontaan.
Aan de orde was toen weer het overzicht geven en voorlezen van de financiële beheer van de penn. het welk door hem werd voorgelezen, en daarna werd door de voorz. gelegenheid gegeven tot het stellen van vragen of opmerkingen , een vraag werd gedaan wat naar tevredenheid werd beantwoord.

Daarna werd door de voorz verzocht de notulen der vorige verg voor te lezen welke zonder op of aanmerkingen werden goedgekeurd en getekend. Tersprake kwam toen het verven van de windmotor het hoe en door wie werd werd nogal breedvoerig besproken.
Waarvan het resultaat was dat aan het bestuur werd opgedragen, het met Mous te bespreken en zoo mogelijk door hem te laten uitvoeren.

Na deze ronde werd door de Voorz aan de heeren E. en D. Dooper verzocht de boeken en bescheiden van de penn te willen nazien. Bij monde van D. Dooper werd gerapporteerd alles te hebben nagezien en in orde bevonden te hebben. Waarna de Voorz de penn dankte voor het beheer.
Rondvraag, er word afgesproken het hek tussen W. de Vries en K. Bangma (met palen) te vernieuwen wat door E. Dooper zou worden uitgevoerd en verder dat de stekken aanwezig op de polderdijk maar niet te herstellen daar die toch geen nut doen, alleen het stek bij de Sondeler weg te laten bestaan. Of met een oferstap te voorzien het bestaan van het hek is om vee te keren dat los langs de weg wordt gedreven.
Nog een gezellige koud buiten Polderzaken om nl coöperatie of speculatie wat nog een plezierig uurtje zonder eenige prikkeling bezorgde.
Niets meer aan de orde dankt de Voorz de aanwezigen voor de aangename en gemakkelijke wijze van verg. en sluit de Verg.

Voorz H. Postma
Secr. penn K. Bangma 

Notulen der gehouden verg van de Ingelanden van de Polder de Sondeler Warren gehouden 
12 febr. 1957 ’s m 9 uur in cafe Zeldenrust te Sondel.


De Voorz heet de aanwezigen welkom opende de de verg. en hoopt op een gezellige bespreking.
Geeft daarna de penn gelegenheid tot het innen van de kwitanties, na een rustig verloop daarvan werd aan de orde gesteld het lezen der notulen der vorige verg welke na een enkele vraag naar aanleiding daarvan deze werden goedgekeurd en getekend.

Hierna werd de penn verzogt de stand van de boeken en die der financiën voor te lezen.
En werd daarna gelegenheid gegeven voor het stellen van vragen. Hierover wat een enkele vraag uitlokte, welke door de penn tot tevredenheid werd beantwoord.
Na deze ronde werd door de Voorz de heeren W. de Vries en H. de Boer verz de boeken en bescheiden van de penn na te zien, en na door de Voorz gevraagd. Bij monde van W. de Vries gerapporteerd hij weer in orde te hebben bevonden en werd dank gezegd voor het beheer.

Rondvraag: kwam aan de orde de stekken op de polderdijk. Vorige verg werd besloten deze maar te laten zoo ze waren en niet te herstellen.
Maar na later inzien en bespreking daarover leek het de aanwezigen beter om ze weer te herstellen met het oog als er vee op de polderdijk mogt geraken ze de hele lengte van de polderdijk konden aflopen. Dit herstel van die stekken zou door W. de Vries worden uitgevoerd.

Verder kwam ter sprake onderhoud steke. Na wat gepraat en verschillende zienswijze werd besloten een hoeveelheid takken er in te doen en dan met wat zand of iets anders er over heen.
Verder zou het bestuur een rondgang door de polder doen of er ook iets niet in orde was. Dat dan te laten opknappen.
Niets meer aan de orde dankt de Voorz de aanwezigen voor hun aanwezigheid en de gemakkelijke manier van vergaderen en sluit de verg.

Voorz H. Postma
Secr. penn K. Bangma

Notulen van de vergadering van ingelanden van de polder de Sondeler Warren gehouden op
vrijdag 14 februari 1958 in Cafe Zeldenrust te Sondel ’s morgens om 9 uur.

Aanwezig zeven ingelanden te weten H. Postma, W. de Vries, D.Dooper, T. Beukens, E. Dooper, R.R. de Jong, ? en H de Boer. Afwezig wegens ziekte K. Bangma.
De voorz opend de vergadering op gebruikelijke wijze en int de omslag van het jaar 1957 – 1958.
Alle aanwezigen betalen hun verschuldigde bedrag dat hun door de secr. penn was toegezonden. Daarna leest de voorz de notulen van de vorige vergadering welke onveranderd worden goedgekeurd en getekend.
Thans volgt het financiële verslag. Hieruit blijkt dat de inkomsten plus het
kasgeld bedroeg: Fl.1239,87
en de uitgaven Fl. 970,45
zodat per 15 febr. 1958 na de afrekening met de B.L.B. te Balk het batig
saldo bedroeg Fl. 269,42
De schuld bij de B.L.B. na 15 febr. 1958 is nog een bedrag van Fl. 3073,-

Nu wordt er gelegenheid gegeven vragen te stellen naar aanleiding van dit verslag. Niemand die hierover het woord wenst. De boeken en bescheiden worden nagezien door de Heren R.R. de Jong en D. Dooper welke verklaren alles in orde te hebben bevonden. Een naar bestuursleden hebben de polderdijk geinspekteerd en hebben bevonden dat er nog al wat afslag is opgetreden langs de polderdijk van W.de Vries dat direct gevaar kan opleveren. Het bestuur krijgt machtiging afdoende verbetering aan te brengen en te handelen naar bevind van zaken. Alzo besloten.

Bij punt rondvraag wordt besloten H.de Boer een bedrag van Fl. 12,50 ter hand te stellen en voor het verrekenen van hekkelwerk. Verder werd nog besloten de vergoeding voor het bedienen van de windmotor met Fl. 25,- te verhogen en te brengen op Fl. 75,- per jaar.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorz de verg na de aanwezigen te hebben bedankt voor hun opkomst en medewerking.

Voorz H. Postma
Secr. penn K. Bangma

( geschreven door H. Postma) 

Notulen van de verg van de ingelanden van de polder de Sondeler warren gehouden op donderdag
12 febr. 1959 in cafe Tuininga te Sondel s’m 9 uur.

Aanwezig acht ingelanden te weten de heeren H. Postma, W. de Vries, D. Dooper, H. de Boer, Sieger Beukens,
E. Dooper, D. Balstra, K. Bangma.
De voorz opende de Verg. en memoreerde het overlijden van R. R. de Jong en Wed. Tuinier als wijlen als ingelanden.
Heet daarna bijzonder welkom aan D. Balstra als nieuwe ingelande en hoopt op een gezellige vergadering.
Daarna wordt over gegaan inning polderlasten waar door ieder der aanwezigen aan wordt voldaan. Daarna verzoekt de voorzitter om de notulen der vorige verg voor te lezen welke onveranderd werden goedgekeurd en getekend. Hierna volgt het financieel verslag.
Hieruit blijkt da de inkomsten plus het
Kasgeld bedroeg Fl. 1320,05
En de uitgaven Fl. 1050,52
Zoodat per 15 febr 1959 na aflossing BLB
Te Balk het batig saldo bedroeg Fl. 269,53
De schuld bij de BLB is danna 15 febr 1959 groot Fl. 2573,-
Daarna werd gelegenheid gegeven voor het stellen van vragen of opmerkingen hier over.

W. de Vries vraagt over een post van Fl. 24,- voor takkenbossen die naar hij meende bij onderhoud steke behoorde. Welke na eenige bespreking akkoord werd bevonden.
Verder werdt nog besloten het bedrag Fl. 75,- voor bediening windmotor met Fl. 25 ,- per jaar te verhoogen en alzoo te brengen op Fl. 100,- per jaar.

Na door de Voorz gevraagd werden de boeken en bescheiden van de penn door de heeren E. Dooper en S. Beukens nagezien en bij monde van E. Dooper geraporteerd alles in de beste orde bevonden te hebben.
Besproken werd nog de afslag bij de windmotor en werd besloten dit in orde te maken met houtwerk hetgeen werd opgedragen aan H. Postma en K. Bangma om dit uit te voeren.
Rondvraag leverde niet veel op en bedankte de Voorz de aanwezigen en sluit de verg voor hun medewerking.

Voorz. H. Postma
Secr. penn. K. Bangma 

Notulen van de verg van de ingelanden van de polder de Sondeler warren gehouden op vrijdag 12.2.1960 in Cafe Tuininga sm om 9.30 uur

Aanwezig acht ingelanden te weten H. K. Postma, D. Dooper, W.de Vries, Robijn en Sietse Bangma, H. de Boer, T. Beukens en K. Bangma.
De voorzitter opende de verg met een welkomswoord en geeft de penn gelegenheid tot het innen van de omslag over 1959-1960. door alle aanwezigen wordt hieraan voldaan. Na deze operatie verzoekt de Voorz tot het lezen van de notulen de vorige verg.
Welke na lezing onveranderd worden goedgekeurd en getekend.
Hierna krijgt de penn gelegenheid het financiële verslag voor te lezen.
Hieruit blijkt dat de inkomsten plus kasgeld bedroeg Fl. 1247,51
En de uitgaven Fl. 978,07
Zoodat per 15 febr. 1960 na de afrekening
Met BLB te Balk het batig saldo bedroeg Fl. 269,44

De schuld bij de BLB na 15 febr. 1960
Is nog een bedrag van Fl. 2073,-
En per HA Fl. 66,13

Nu wordt gelegenheid gegeven vragen te stellen naar aanleiding van dit verslag.
W. de Vries stelt de verg voor om de schuld bij de B.L.B. in drie jaar af te lossen.
Door inplaats van Fl. 500 Fl. 700,- per jaar af te lossen.
Wat met algemene stemmen wordt aangenomen, verder over dit verslag niets meer.
Worden de heeren H. de Boer en W. de Vries verzogt de boeken en bescheiden van de penn na te zien en door na gedane werk door W. de Vries gerapporteerd wordt de zaken in orde te hebben bevonden, de Voorz zegt dank voor het beheer.

Windmotor digitaal terug geplaatst in de Warren

Verder wordt gesproken over afslag bij de Leien in het land van W.de Vries. Hierover is men het eens er een kramwerk voor te laten plaatsen en aan het bestuur wordt opgedragen dit te laten uitvoeren.
T. Beukens vraagt over het onderhoud hekken bij de polderdijk of die door de polder of door ieder die een op zijn land heeft moet worden onderhouden.

Na eenige bespreking wordt het beter geacht, en besloten dat ieder die een hek op zijn land heeft, bij de dijk, die dat zal onderhouden en de stekken op de polderdijk aanwezig door de polder. Het herstelwerk voor dit jaar werd opgedragen aan de heeren H. Postma en K. Bangma.
Daarna werd nog besproken onderhoud polderdijk die nu nog wel aardig goed is maar toch als iets bezakt werd na onderling overleg besloten dat ieder er wat greppelzoden op zou brengen voor verbetering, thans is aan de orde bestuursverk. wat om tijdswille wordt uitgesteld. Besloten werd ook dat er iemand na het gemeente bestuur zou als eventueel de Sondeler weg zou worden verbeterd en er grond vrij kwam dit dan op de steke te krijgen. Niets meer aan de orde sluit de Voorz de Verg.

Voorz. H.Postma
Secr penn K. Bangma 

Notulen van de verg van de Ingelanden van de Polder de Sondeler Warren gehouden op 
vrijdag 17 – 2 – 61  in cafe Tuininga te Sondel ‘sm 9,15.


Aanwezig acht ingelanden te weten de heeren H. Postma, E. Dooper, H. de Jong, R. Bangma, S. Bangma, 
Jac de Jong, H. Tibaudier, K. Bangma. Afwezig met kennsigeving Hendrik de Boer en S. Beukens.
De Voorz opende Ver en geeft de penn gelegenheid tot het innen van de omslag van 1960 – 61. Alle aanwezige betaalden het verschuldigde bedrag. 
Daarna verzoekt de voorz de secr de notulen de vorige verg voor te lezen.
Naar aanleiding van die notulen vraagt W. de Vries als er iemand naar het gemeente bestuur was geweest, voor als er grond vrij kwam bij verbreeding van de Sondelerdijk om er dan van op de steke te krijgen. 

De Voorz antwoorde dat dit nog niet is gebeurd omreden er nog niets dienaangaande gangbaar was maar nu daar meer leven in komt hij dat op zig neemt om er met de burgemeester over te spreken. Verder word nogmaals als vorig jaar gesproken over de stekken op de polderdijk, besloten wordt nu dat ieder die daar dijk heeft een stek zal onderhouden. b.v. W. de Vries bij de Sondeler weg. P. Tibaudier tussen Lemmer en Gebr. Bangma enz. de stekken bij windmotor zouden kunnen vervallen omreden daar geen koe langs kan. 
En wie zijn stek dan niet in orde heeft het bestuur het recht heeft het stek op zijn kosten in orde te laten maken. Aan K. Bangma wordt opgedragen om bij Mous te Balk te reklameren over herstellen van de windmotor.

Verder de Polderdijk nogmaals werd attent gemaakt greppelzoden er op te brengen en het stuk dijk bij het land van D. Balstra waar brand was geweest werd het bestuur opgedragen dat eens nader te bezien en dan te handelen.
Naar hun bevindingen en dan ook meteen de pomp in de polderdijk na te zien voor de lekkasje.
Verder nog een houten beschoeiing te plaatsen aan de polderkant van de windmotor voor verder afslag. 
Nu volgt het financiële verslag. Hieruit blijkt dat de inkomsten plus het kas geld Fl. 1553,52
En de uitgaven Fl. 1283,74
Zoodat per 15-2-61 na aflossing bij BLB te Balk het batig saldo bedroeg Fl. 269,78

De Voorz gaf gelegenheid tot het stellen van vragen hierover. Niemand vraagt hierover het woord. Jan de Jong en R. Bangma worden verzicht de boeken en bescheiden van de penn na te zien. Na gedaan werk word door laatstgenoemde gerapporteerd alles in orde te hebben bevonden. De voorz bedankt voor het beheer.
Om tijdswille wordt bestuursverkiezing een jaar uitgesteld en zal het zittende bestuur nog een jaar voortplaatsen.
Rondvraag leverde niets op en sluit de voorz ruim 12 uur de verg en dankt voor de gezellige verg.

Voorz. H. Postma
Secr. penn K. Bangma

Notulen van de vergadering van de Polder de Sondeler Warren gehouden dinsdag 14 febr 1962
’s morgens 9 uur in cafe Tuininga te Sondel.

Aanwezig 9 ingelanden of gevolmachtigden te weten. Gebr. K. en S. Bangma, R. R. de Jong, W.de Vries,
S. Beuckens, H Balstra, E. en D. Dooper en H. Postma. Eerst worden de omslagen betaald en de aflossingen plus rente. Hierna wordt de vergadering door de voorz geopend, die allen welkom heet, verder herdenkt hij ons aller vriend en ingelanden de heer K. Bangma, die sedert de oprichting van de Polder, secretaris – penningmeestermis geweest, en nu door de dood van ons is weggerukt.
Met grote nauwgezetheid heeft hij steeds de belangen van de polder gedeind en zal steeds bij ons in dankbare herinnering blijven voortleven. Hierna leest de voorz het financiële verslag voor.
De inkomsten bedroegen Fl. 1549,80
En de uitgaven Fl. 1245,63
Zodat er in de kas was op 14 febr. 1962 Fl. 304,17
Uit de bespreking die op dit verslag volgde werd door het bestuur opgemerkt dat de omslag dit jaar wat zowel de jaarlijkse onkosten als ook de rente en aflossing betreft aan de hoge kant waren, maar dat de aflossing volgens een besluit van een vorige vergadering vervroegd zou worden en dat het kasgeld verhoogd zou worden. Hierna leest de voorz de notulen welke onveranderd werden goedgekeurd.

Nu wordt overgegaan tot het stemmen van een bestuurslid in de vacature ontstaan door het overlijden van de heer K. Bangma. Er werden 24 stemmen uitgebracht waarvan W. de Vries 12 stemmen en R. Bangma 10 stemmen verkreeg.
2 stemmen bleken van onwaarde te zijn zodat bij meerderheid van stemmen W. de Vries gekozen was.
Deze wenste de benoeming gaarne aan te nemen, maar wilde in geen geval secr /penn te worden.
Na langdurige bespreking werd een oplossing gevonden, doordat E. Dooper bereid werd gevonden secr/penn te worden. De Vies zou dan bestuurslid zonder bepaalde functies worden. Dit werd door alle aanwezigen geaccepteerd.

In de rondvraag kwamen er verschillende punten aan de orde die nauwelijks of soms helemaal niet in verband met de polder gebracht konden worden.
Over het algemeen was men het er over eens dat de polderdijk in een zo’n goed mogelijke staat te houden. Niets meer aan de orde sluit de voorz de vergadering.

Voorz. H. Postma
Secr – penn E. Dooper 

Vergadering 11 febr. 1963 van de Warren bij Tuininga te Sondel 

Wegens ziekte was de voorzitter H. Postma afwezig. Bestuurslid W. de Vries opende de vergadering en heet allen welkom en spreekt de wens uit dat de voorzitter spoedig mag herstellen. Aanwezig waren D. Dooper, J. de Jong, Gebr. Bangma, H. Balsta, W. de Vries, S. Beukens, E. Dooper. Hierna leest E. Dooper de notulen voor welke werden goedgekeurd. Hierna volgde het financiële gedeelte.
De inkomsten waren Fl. 1491,72
De uitgaven Fl. 1190,-
Batig saldo Fl. 301,72
De Heeren D. Dooper en J. de Jong namen op zich de boeken na te zien en alles in orde bevonden.

Hierna volgde een bespreking met gebr. Bangma over het maalgeld. Daar er niets van in 62 was opgeschreven kon de vergadering hier niet uit komen. Ze gingen er mee akkoord met Fl. 125,- en het volgende jaar Fl. 150,- . De Heer E. Dooper ontving ten zijn huize het verschil ligde maalgeld van H. de Boer. Deze droeg hem op de vergadering te trakteren op een consumptie, waar dankbaar gebruik van werd gemaakt, ook sprak de vergadering de wens uit het volgend jaar H. de Boer in hun midden te zien. Bij de rondvraag kwam de polderdijk aan de orde. Voorzitter H. Postma en W. de Vries hadden de schouw tocht gehouden en bevonden dat er zwakke plekken aanwezig waren, hetgeen door H. Balstra en R. Bangma werden bevestigd.
Volgens W. de Vries verdiend dit wel de nodige aandacht. Met het oog op de Ruilverkaveling werd besloten voorlopig geen grote kosten te maken. Na nog een kleine nabespreking sluit de Heer W. de Vries de geanimeerde en prettige vergadering.

Vermeld nog dat het laatste restant 15 febr. op de Leenbank wordt afgelost.

Voorz. H. Postma
Secr. penn E. Dooper 

Vergadering ingelanden Warren 12 Maart 1964

De Voorzitter H. Postma opent de vergadering en heet allen welkom op een paar na waren allen aanwezig. 
Daar de boerenleenbank nu geheel was afgelost was er een lage omslag dit jaar. De oude schuld aan de kant was komt met oog op de ruilverkaveling mooi van pas, de warren polder maakt daarbij ander polders wel uitzondering op. Nog een en ander werd gesproken oa. 
De steke. E. Dooper nam op zich en en ander te verzorgen.
Hierna sloot de Voorzitter de vergadering en wenst de polder een voorspoedig 1965


Voorz. H. Postma

Notulen van de vergadering van de ingelanden van de polder de Sondeler Warren gehouden
15 maart 1965 in café de Vries te Sondel.

De voorz opent de vergadering nadat de penningmeester de algemene onkosten van de ingelanden had geïnd.
De voorz heet allen hartelijk welkom en geeft het woord aan de secr die de notulen van de vorige vergadering voorleest. Deze werden onveranderd goedgekeurd en getekend. Daarna leest de penningmeester er het financieel verslag voor van het boekjaar 1964 –1965.
De inkomsten bedroegen Fl. 732,69
En de uitgaven Fl. 452,25
Zodat het batig saldo Fl. 280,44 bedraagt.

In verband met de ruilverkaveling is de windmotor naarste toekomst overbodig. Het bestuur werd gemachtigd de windmotor te verkopen. E. Dooper secr – penningmeester gaat Mei a.s. vertrekken naar Blauwhuis en heeft zijn boerderij verkocht. Hij bedankt nu als bestuurslid. De voorz dankt de heer Dooper voor hetgeen hij voor de polder gedaan heeft en wenst hem veel voorspoed en zegen toe in zijn nieuwe woonplaats . nu wordt overgegaan tot het stemmen van een nieuw bestuurslid. Met het vertrek van de heer Dooper moet er opnieuw penn- secretaris gekozen worden. Hier voor werd gekozen de heer W. de Vries welke de benoeming aanneemt. De heer D. Dooper werd bij het bestuur toegevoegd welke ook deze de benoeming aanneemt. R. Bangma neemt weer op zich de motor te bedienen voor een bedrag van Fl. 150,- 

Notulen van de vergadering van ingelanden van de Polder de Sondeler Warren gehouden 18 –2 – 66 in het café de Vries te Sondel.

De Voorzitter opende de vergadering heet de aanwezigen een welkom en hoopt op een gezellige vergadering.
Aanwezig zes ingelanden n.l. H. Postma, R. Bangma, B. de Boer, Jac.de Jong, D. Dooper en W.de Vries.
De Voorzitter leest de notulen van de vorige vergadering welk een na enkele opmerking werden goedgekeurd.

Daarna krijgt de penn de gelegenheid zijn financieel verslag voor te lezen Jac. De Jong en B. de Boer worden verzocht de boeken na te zien, welke bij monde van de heer Jac. De Jong word gerapporteerd ze in de beste orde hebben bevonden.

Volgt nu bespreking in verband met de ruilverkaveling aangaande de windmotor en het bedienen daarvan.
De vergadering besluit, om de windmotor niet te verkopen, het moest eens blijken later dat we te haastig geweest zouden zijn bij een eventuele dijk doorbraak. Het bestuur krijgt machtiging naar bewind van zaken te handelen. Niets meer aan de orde sluit de voorzitter de vergadering.

H. Postma

Gegevens letterlijk overgenomen uit het notulenboek van de Sondeler Warren, van de jaren 1949 – 1966
Met dank aan Fam. Willem de Vries