Toneelclub 'It Begjin'              speelt.........


Ach, in pūntsje mear of minder spilet him ōf yn Beautysintrum ‘De Slanke Dennenhoeve’.
It Beautysintrum bestiet 25 jier en dźrom is de direksje op fakānsje.
Gelokkich is it sintrum yn fertroude hannen fan fakkundich personiel. Krekt dan komt de ynspeksje lāns foar har jierlikse kontrōle. Under it personiel brekt lichte panyk śt en se sette alles op alles om dizze wike sūnder wryt of slyt troch te kommen.
Mar kinne in ynfalkrźft, in oerentūsjaste masseuse en in klussende badmeester dit oan?