Vinkebuurt 4

Vinkebuurt 4

In 1832 kadastraal bekend als B192 is een woning en B193 als weiland in eigendom van Rein Rimmerts Ottema te Sondel. Een dubbele woning kadastraal B1158 en B1159. In 1898 is er sprake van herbouw B1158 en B1159 en wordt dan 1 woning B1531. Daarna is er sprake van bijbouw in 1910 evenals in 1916. In 1945 worden Reintsje Bosma, Tjitske, Hains, Rein, Piertje, Arjen Landman veehouder te Waskemeer, Hains Ottema, veehouder te Wijckel en Wiebren Klijnsma, slager/koopman te Wijckel de eigenaars. In 1946 is het eigendom van Hains Ottema, veehouder te Wijckel als B2105. Hedendaags demontagebedrijf J. Stegenga.

21 maart 1906, bouwvergunning aanvraag voor de verbouw van de woning voor R.R. Ottema.  5 jan. 1910 is er een vergunning afgegeven voor het vergroten en vernieuwen van een boerderij. In de oude boerderij was plaats van 10 koeien, de nieuwe 18 koeien en 5 stuks jongvee. 23 sept. 1914 aanbouw tegen woning. In 1916 vergunning wagenhok, 1931 een varkenshok en in 1936 voor de bouw van een wagenloods. 

1820 – 1849

Rein Rimmers Ottema (1781- 1849) is arbeider en in 1825 woonde hij al op Sondel 01b = de sloperij. Hij was weduwnaar van Korneliske  Johanna Luinenburg  (1782-1815). Rein Rimmerts trouwt op 25 maart 1818 te Balk met Gooitske Machiels (1775 te Wijckel -1849 te Sondel).
Kinderen; 
Johannes Reins Ottema geboren 1807 te Balk getrouwd met Grytsje Johannes Scholtanus op 13 febr. 1831 te Balk.
Rimmer Rein Ottema geboren 1 jan. 1810 te Balk x Ebeltje Emkes Keulen op 5 mei 1847 te Balk.
Joeke Reins Ottema geboren 16 april 1812 te Balk, overleden 27 dec. 1812 te Balk.
Judith Reins Ottema geboren 19 aug. 1813 te Balk x Reinder Willem Veersma op 15 april 1940 te Balk. Later met Cornelis P. Spijker.
Rink Reins Ottema geboren 19 aug. 1813 te Balk,  overleden 31 okt. 1814 te Balk.

In de achterzijde van de dubbele woning stond in 1825 ingeschreven, (eerder  woonden ze op Sondel 2 en in Wijckel en Sloten)
Lammert Sjoerds de Koe geboren 1785 te Koudum zv. Sjoerd Tysses en Hil Joostes, getrouwd op 14 maart 1813 te Sloten met;
Gettjen Thomas Kok geboren 14 febr. 1785 te Sloten dv. Thomas Thomas Kok en Baukje Wisses. Lammert is van beroep slachter / werkman.
Kinderen;
Thomas de Koe geboren 20 nov. 1813 te Sloten x Klara Chrisiaans Wehrmann op 4 okt. 1836 te …
Heiltje de Koe geboren 27 okt. 1815 te Sondel
Hiltje de Koe geboren 27 okt. 1816 te Sondel, overleden op 15 okt. 1831 te Oudemirdum, beroep werkmeid.
Baukjen de Koe geboren 24 dec. 1818 te Wijckel
Sjoerd de Koe geboren 2 okt. 1821 te Sloten, overleden 3 juli 1843 te Breda beroep: fuselier = soldaat.
Jan de Koe geboren 14 febr. 1825 te Sondel, 31 jan. 1828 overleden te Sondel.

Gettjen Thomas sluit haar ogen voorgoed op 22 maart 1827  op 42-jarige leeftijd.
Lammert Sjoerds verhuisd in 1827 naar Balk met zijn drie kinderen, alwaar hij op 14 nov. 1831 overlijdt op 46-jarige leeftijd.

Nu komt in de achterzijde van de dubbele woning
Aukje Jans Bremer geboren 7 nov. 1768 te Wijckel dv. Jan Hendriks Bremer en Iemke Pieters. Aukje Jans is weduwe en spinster van beroep.  Getrouwd op 21 mei 1809 met Thijs Douwes Dijkstra geboren 23 jan. 1757 te Langweer zv. Douwe Thijs en Marijke Jans. 
Thijs Douwes Dijkstra overlijdt te Sondel op 14 aug. 1829 op 73-jarige leeftijd. Hij was weduwe van Gatske Sybolts en vervolgens getrouwd met Aukje Jans. Aukje Jans Bremer overlijdt op 16 jan. 1849 te Sondel op 84-jarige leeftijd.

1849 – 1859

Nu komt in de achterzijde van de dubbele woning
Minze Pieters ten Wolde geboren 11 april 1811 te Steggerda, getrouwd te Balk op 9 juli 1845 met Hendrikje Martens van der Kamp geboren 9 aug. 1821 te Oudemirdum. Mintze is werkman.
Kinderen;
Eelkje ten Wolde geboren 24 april 1846 te Oudemirdum getrouwd met Jan Wagenaar op 24 aug. 1893 te Balk.
Saakje ten Wolde geboren 26 april 1849  getrouwd met Franke T. van Beenen op 27 mei 1883 te Sloten.
Pieter ten Wolde geboren 25 mei 1851 te Sondel
niet verwant;
Mei 1852 er bij inwonen, Jan Sjoerds Peereboom geboren 26 aug. 1827 te Kuinre, werkman getrouwd 9 mei 1852 met Grietje J. Breemer.
Mei 1852 er bij inwonen, Grietje Jacobs Breemer geboren 21 april 1821 te Sondel dv. Jacob Jan Breemer en Rimke Lykles Wierstra.
Reino Hendriks de Jong geboren 1804 te Woudsend, weduwe van Obbe Hepkes Lunenburg, komt van Balk met haar 2 kinderen.
Hepke Lunenburg geboren 24 jan. 1842 te Wijckel, trouwt 15 mei 1870 met Froukjen van der Veen geboren te Langweer.
Rinze Lunenburg geboren 1845 te Balk.
Meerderen hebben op deze zijde gewoond, oa; Karel de Jong geb. te Leeuwarden zv. Foekje de Jong.  Karel niet getrouwd  overlijdt op 75-jarige leeftijd te Sondel op 10 april 1890 aan de Delbuursterweg.

In 1849 komen van Hemelum en bij zijn ouders Rein R. Ottema en Gooitske Machiels inwonen;
Rimmer Rein Ottema geboren 5 jan. 1810 te Balk, werkman van beroep. 
getrouwd op 5 mei 1847 te Balk met;
Ebeltje Emkes Keulen geboren 30 september 1821 te Hemelum dv. Emke Hendriks Keulen en Rins Mennes Bouma.

Kinderen;
Emke Ottema geboren 29 februari 1848 te Hemelum
Cornelia Ottema geboren 10 november 1849 te Sondel
Rein R. Ottema geboren 4 januari 1852 te Sondel
Rinze Ottema geboren 9 maart 1854 te Sondel, overleden in 1857 te Sondel.
Hendrik Ottema geboren 13 maart 1856 te Sondel, overleden 22 aug. 1877 te Sondel.

Rein Rimmers Ottema overlijdt op 19 aug. 1849 te Sondel op 68-jarige leeftijd.
Gooitske Machiels overlijdt op 27 aug. 1849  te Sondel op 74-jarige leeftijd.
In 1857 voor een paar maanden inwonend Andries Koopmans geb. 1822 te Lemmer getrouwd met Reina Velsen geb. 1822 te Lemmer.
Rins Reins Ottema geboren 2 september 1858 te Sondel.

Rimmer Rein Ottema koopt de dubbele woning B192 en daarachter gelegen weiland B193 op 5 okt. 1849 van zijn familie ea.
Machiel Hendriks de Jong wonende te Heeg.
Reino Hendriks de Jong wonende te Balk.
Johannes Reins Ottema te Sondel.
Judith Reins Ottema wonende te Blokzijl.

Bij Jhr. Gerard Regnier Gerlacius van Swinderen leent Rimmer  Reins  een geldbedrag voor de aankoop van de woning en achterliggend weiland.

 

1859 – 1880

Rimmer Rein Ottema werkman van beroep woont nu met Ebeltje Emkes Keulen en de kinderen in het voorste deel van de dubbele woning met de 5 kinderen.
Rinze Reins Ottema geboren op  11 maart 1861 te Sondel.
Rimmer Reins Ottema overlijdt op 1 juni 1863 op 53-jarige leeftijd te Sondel. Zijn vrouw Ebeltje is dan in verwachting en omdat het een meisje is wordt ze Rimke genoemd geboren op 2 jan. 1864 te Sondel.

Zoon Rein Rimmer geb. 1852 arbeider van beroep trouwt  op 10 nov. 1876 Koudum met Tjitske Jelekes Visser geb. 20 dec. 1851 te  Nijega dv.  Jeleke  Sybolts Visser en Jantje Hendriks Postma. Het pas getrouwde echtpaar trekker bij zijn moeder Ebeltje in. Kan ook zijn dat ze in de achterste zijde van de dubbele woning wonen. 
Kinderen;
Rimmer Reins Ottema op 26 maart 1877 te Sondel geboren. 
Rein en Tjitske gaan nu met hun zoon Rimmer naar Wijckel te wonen = B854 = in de buurt van de Lynbaen 45
Jantje Reins Ottema geboren 20 dec. 1879 te Wijckel.
Jekele Reins Ottema geboren 22 nov. 1882 te Wijckel.

De kinderen van Ebeltje trouwen en gaan het huis uit;
Emke Rimmers trouwt  20 mei 1877 met Liesbeth de Jong geb. 1849 te Wijckel
Corneliske Rimmers trouwt 18 mei 1877 Eise Visser geb. te Heeg.
Rinkse Rimmers trouwt 29 april 1880 met Ruurd Visser geb. te Warns. 

1880 – 1890

Nog 2 kinderen van Ebeltje trouwen.
Rinze Rimmers trouwt 7 mei 1886 met Tjitske Breemer geb. te Oudemirdum
Rimke Rimmers trouwt 26 mei 1888 met Jan Haringsma
Ebeltje Emkes Keulen overlijdt op 23 juli 1889 op 67-jarige leeftijd.
Omstreeks die tijd komen Rein en Tjitske met hun kinderen terug van Wijckel en vestigen zich hier en ook Rein koopt in dec. 1889 van de erven Ottema de woning Sectie B1158 en B1159 en weiland B193.

In het achterste deel van de woning wonen vanaf  maart 1888;
Hilbert Lieuwes  van der Meer geb. 8 april 1865 te Oudega (HON), schipper van beroep, zv. Lieuwe M van der Meer en Fenna Engberts Doorn trouwt op 19 mei 1888 te Balk met Trijntje Pieters de Jong geb. 14 okt. 1859 te Sondel dv. Pieter Koopmans de Jong en Bruinsjen Lucas  Bouwman.  (Fam. van Pieter Iedes de Jong)
Bruinsje van der Meer wordt op 23 maart 1888 te Sondel geboren.
1890 koopt Hilbert in Sondel een stuk weiland van Herre Bokkes de Boer en bouwt er een huis op en gaat er dan wonen met zijn gezin. Dit wordt dan Sectie: C1471 en C1472, groot 30 are en 30 centiare. 
Hedendaags is dit de Jac. Boomsmastraat 30. 

Rond 1935 - boerderij van Hains en Rimmer Ottema samen met hun moeder Reintje Ottema-Bosma.

1890 – 1900

Nu wonen Rein R. Ottema en Tjitske J. Visser er alleen met de kinderen Rimmer en Jekele. Jantje was in Wijckel op 26 febr. 1887 op 8-arige leeftijd overleden.
Zoon Rimmer Rein gaat in juni 1891 naar Sondel 18a als boerenknecht bij Jacobus Eppinga aan het werk.
Jekele Ottema overlijdt op 30 juni 1891  te Sondel op 9-jarige leeftijd.

Hepkema Courant, 9 nov. 1911

De dubbele woning wordt nu verbouwt tot 1 woning met een schuurtje er achter voor een 10 melkkoeien, Rein Rimmer is nu koemelker. Hij koopt in 1905 de naast gelegen aan de Wijckelerzijde vervallen arbeiderswoning= Sondel 01a. Dit is Sectie B196 en B197. Rein R.  breekt de woning af en voegt dit alles aan zijn eigendom toe.
Zoon Rimmer Rein woont inmiddels weer huis en trouwt  op 17 mei 1906 te Balk met;
Reintje Hainzes Bosma geb. 13 okt. 1878 te Oudemirdum dv. Hains Bosma en Piertje van der Zee.
Rimmer en Reintje gaan eerst op de Vinkebuurt 6 wonen en gaan rond 1910 naar Wijckel.

Alles komt in een stroomversnelling. Het naast gelegen perceel 06.03.00  groot,  (nu boompjes van de kwekerij), had Rein al in de huur van de Mij. Gaasterland maar koopt dit in 1903 voor 6695 gulden.

1910 – 1920

1910 wordt de boerderij vergroot van 10 naar 18 melkkoeien en jongvee en vervolgens door de jaren nog een aantal uitbreidingen.

LC - 30 jan 1903 - greidlân te koop

Rein Rimmers Ottema overlijdt 23 okt. 1917 op 65-jarige leeftijd te Wijckel. Zijn vrouw Tjitske Visser gaat naar de Vinkebuurt 6 te wonen.
Rimmer Rein en Reintje Hainzes komen terug op de boerderij (ze woonden ergens aan het eind van de Lijnbaan) met hun 4 kinderen;
Tjitske Ottema geboren 23 dec. 1907 te Sondel, trouwt 1933 met Arjen Landman. 
Hains Ottema geboren 26 juli 1909 te Sondel trouwt 1946 met Fetje Postma.
Rein Rimmer Ottema geboren 24 aug. 1912 te Wijckel trouwt met Trieda Tijsma.
Piertje  Ottema geboren 12 febr. 1914 te Wijckel trouwt in 1936 met Wiebren Klijnsma.
Het leven van Rimmer Rein is niet lang beschoren, hij overlijdt op 20 juli 1920 op 43 jarige leeftijd te Wijckel. Zijn vrouw Reintje is dan veehoudersche samen met haar kinderen.
Bij de inventaris van 1920 zijn er 18 melkkoeien, 4 hokkelingen, 7 kalveren, 2 paarden, 1 schaap met lammeren en 4 varkens.  En de wei en hooilanden zijn groot 20.78.57 groot.

1945 - Reintje Ottema-Bosma voor de boerderij
1945 - Hains Reins Ottema, Cornelis Bosma, Aagje Tijsma , Rimmer Reins Ottema
1960 - Hains Reins Ottema voor de boerderij.

1920 – ….

Hains en Rimmer Rein zijn nu samen met hun moeder Reintje veehouder op de boerderij. Tjitske en Piertje zijn al getrouwd en het huis uit.
Reintje Ottema-Bosma overlijdt op 13 okt. 1947 te Wijckel op 69-jarige leeftijd.
Hains Ottema trouwt op 2 mei 1946 te Balk met
Fetje Postma geb. 5 juni 1923 te Wijckel dv. Jacob Postma en Hiltje de Koe.
Het huwelijk blijft kinderloos. Met de ruilverkaveling  rondom 1960-68 stopt Hains met de veehouderij en gaat met Fetje rentenieren aan de Du-Tourstraat te Wijckel.
De boerenhuizinge met landerijen worden SBL. De boerenhuizinge met veestalling, schuur en erf te Wijckel groot ongeveer 18 are, laatst in gebruik bij de heer H. Ottema wordt in april 1967 te koop gezet.
Geert Kornet (1946-2019) doet een bod van 6000 gulden en begint er met de tijd een autosloperij tot September 1984.  Heden eigendom van demontagebedrijf Johannes Stegenga en in de andere zijde van het pand Auto (Wouter) Kraak.

2022 - demontagebedrijf Stegenga en Auto Kraak.

F.S / Riedo.nl, sept. 2022