Beuckenswijkstraat 22

Beuckenswijkstraat 22

De vijf linden

In 1832 is het weiland, kadastraal bekend als C179 en in eigendom van Constantina Johanna Rengers, door grensverandering voor 1853 wordt het C1072. Het gaat over naar Anna Catarina Woldringh weduwe van David van der Hoop op huize Frealemaborgh te Slochteren en mede erven. Door vervolg verervingen als laatste naar Jan Hendrik Frans Karel van Swinderen. In 1898 is de Maatschappij Gaasterland eigenaar.
De hoeve en erf is dan kadastraal bekend als C1535. In 1918 wordt het publiekelijk verkocht en valt het uiteen. In het hetzelfde jaar wordt het schuurgedeelte afgebroken en het materiaal wordt als afbraak verkocht. Het gedeeltelijk wat is blijven staan wordt verkocht aan Hendrik Ages Faber, smid te Warns. Deze verkoopt het in 1921 aan Haring Osinga, zonder beroep te Woudsend. Haring laat er weer een schuur met veestalling achter bouwen. Vervolgens komt het in handen van zoon Anne Osinga en Grietje van der Meer.
In 1961 wordt het verbouwd voor 2 gezinnen.

Bij de boerderij is 36 ha wei- en hooilanden. Achter de Leijen lag nog een 12 ha en thuis een 4 ha.

1890 – 1900

De nieuwe boerderij (gelijkwaardig als die van Bouwe Dooper, Delbuursterwei  17) wordt in opdracht van v. Swinderen gebouwd in 1897.
Bij de boerderij is 36 hectare grasland. Een 4 hectare ligt achterhuis en 20 hectare voor  de Leijen en overige er achter als hooilanden.
Om dit te bereiken ging dit via de Sintel (Sondelerleane) en via de Kunstweg (Beuckenswijkstraat). Men had recht van overpad en veeleiding. 
Eerste bewoner komt in 1898;
Hans Tjeerds Hoekstra, geboren 9 sept. 1838 te Haskerhorne, als zv Tjeerd Hanzes Hoekstra en Klaaske Thees Aukema.
Hans Tjeerds is veehouder /weduwnaar en komt van de boerderij er naast Beuckenswijkstraat  16.
Harmen Beuckens, geboren 30 maart 1884 te Nijemirdum is er boerenknecht
Tjeerd Veldhuis, geboren 9 april 1880 te Oppenhuizen is boerenknecht.
Afke Iedes de Jong, geboren 7 mei 1887 te Sondel is er boerenmeid.

1900 – 1910

Hans Tjeerds Hoekstra, geboren 9 sept. 1838 te Haskerhorne, als zv Tjeerd Hanzes Hoekstra en Klaaske Thees Aukema.
Hans Tjeerds is veehouder. Mei 1901 verhuisd hij naar de Noorderreed 18.
Harmen Beuckens, geboren 30 maart 1884 te Nijemirdum is er boerenknecht
Tjeerd Veldhuis, geboren 9 april 1880 te Oppenhuizen is boerenknecht. Gaat 19 maart 1902 naar Follega.
Afke Iedes de Jong, geboren 7 mei 1887 te Sondel is er boerenmeid. Gaat 28 mei 1902 naar Tjerkgaast.

13 mei 1901 komt van Sint.Nicolaasga als veehouder
Fedde Everts Teernstra, geb. 11 mei 1864 te Engwier, als zv Evert Feddes Ternstra en Tjitske Jurjens Lolkema.
getrouwd te HON op 1 mei 1896 met
Bootje Jelles Asma, geb. 2 aug. 1867 te Skarl, als dv Jelle Johannes Asma en Tietje Douwes Zwaga
en de kinderen;
Evert Teernstra geboren 6 juli 1897 te Sint-Nicolaasga.
Jelle Teernstra geboren 19 oktober 1898 te Sint-Nicolaasga.
Tjitske Teernstra geboren 30 nov. 1899 te Sint-Nicolaasga.
LL  op 28 januari 1904 te Sondel.

Andrieske B. Fluitman geboren 6 nov. 1881 te Oldeouwer is er boerenmeid. Ze gaat op 8 mei 1903 naar Doniaga.
Tjeerd van der Werf geboren 7 sept. 1878 te Hemelum is er boerenknecht. Hij komt 15 dec. 1902 van Hemelum en gaat 14 mei 1903 naar Scharl.
Susanne Vallinga geboren 25 sept. 1883 te Sondel is er boerenmeid, maar gaat 2 sept. 1903 naar Joure.

De familie Teernstra gaat 8 mei 1906 naar Scharsterbrug.  

Nu komt de familie Thomas Monkelbaan van de boerderij  die staat aan de Delbuursterweg 17

Thomas Monkelbaan, geb. 25 jan. 1817 te Wijckel, als zv Jan Monkelbaan en Hiltje Thomas Asma.
Doeke Monkelbaan, geb. 23 dec. 1830 te Sondel, zv Jan Monkelbaan en Hiltje Thomas Asma.
Willemke Monkelbaan, geb. 29 okt. 32 te Sondel, dv Jan Monkelbaan en Hiltje Thomas Asma.
Thomas Monkelbaan (neef), geb. 6 sept. 1875 te Oudemirdum, zv Jan J. Monkelbaan en Aat J. Portijk.

Thomas senior sluit de ogen voorgoed op 28 december 1907 op 90 jarige leeftijd te Sondel.

Thomas Monkelbaan (1875-1924)

1910 – 1920

Doeke Monkelbaan, geb. 23 dec. 1830 te Sondel, zv Jan Monkelbaan en Hiltje Thomas Asma.  Hij overlijdt op 29 jan. 1915 te Sondel. 85 jaar.
Willemke Monkelbaan, geb. 29 okt. 1832 te Sondel, dv Jan Monkelbaan en Hiltje Thomas Asma. Zij overlijdt 24 april 1917 te Sondel. 85 jaar.
Thomas Monkelbaan (neef), geb. 6 sept. 1875 te Oudemirdum, zv Jan J. Monkelbaan en Aat J. Portijk.

Begin Januari 1918 heeft de Maatschappij Gaasterland de solide boerehuizinge gelegen aan de Grindweg met de daarbij behoorende greid- en hooilanden te koop aangeboden. Met vuur- en varkenshok, wagenhuis, wagenafdak, hieminge met nortonpomp en verder toebehoren.
Kadaster bekend gemeente Balk Sectie C: 1606, 1632, 166, 435, 1533, 1428, 1162, 1153, 1154, 1155, 1156, 1166, 1160, 1157, 1422, 1421 en 1431. 

De boerderij alleen met 1.43.45 ha komt in handen van Johannes Aukes  van der Wey, veehouder en Sibbele Haarsma, timmerman te Bakhuizen en Anne van der Meer, timmerman te Molkwerum. 
De overige landerijen  worden verkocht aan andere boeren. 

6 mei 1918 is er boelgoed bij Thomas Monkelbaan. Alle roerende goederen worden verkocht voor het totale bedrag van 20325,60 gulden, hier overheen komt nog 5% tot dekking der kosten. Op het bedrijf zijn 26 melkkoeien, 4 pinken en 6 kalveren, 1 paard, 1 varken en schapen met lammeren aanwezig.  Koedekken, paardendekken, melkbussen, palen, hooivorken, harken, plaghouwe, emmers, ladder, slijpsteen, kaphout,  bindtouwen, hoofdstel, alles word verhandeld.
Na het boelgoed wordt het schuurgedeelte afgebroken voor de handel, wat staan blijft is een brede woning die weer opgedeeld wordt in twee woningen. 
Thomas Monkelbaan vertrekt naar Oudemirdum nr:88 en trouwt op 6 mei 1920 met Akke Rijpkema (1887-1964). Thomas overlijdt op 28 jan. 1924. 

5 sept. 1918 publieke verkoping afbraak schuur. Alles wordt verkocht, kozijnen, koperen pomp, tot de laatste rietstengel van het dak. Een dubbele woning blijft over en deze wordt een kort tijdsbestek verhuurd aan Fam. Douwe en Getjen de Jong- vd Goot, veekoopman en Fam. Otto Willems en Jetske van der Goot-Smink, arbeider.

Monkelbaan Sondel
1918 - Hepkema Courant
Monkelbaan Sondel 1918
Op 5 sept. 1918 is er afbraakverkoping van het schuurgedeelte.
Sondel
LC. 18 sept. 1918 verkoping van de dubbele burgerwoning

18 sept. 1918 is er in de herberg van Siek Steensma te Sondel, provisionele veiling in opdracht van Sibbele Haarsma-timmerman geb. 1 okt. 1872, Johannes Aukes vd Wey– veehouder beider wonende te Mirns/Bakhuizen en Anne Tjemmes van der Meer– timmerman, geb. 18 jan. 1872 te Molkwerum. Te koop een dubbele burgerhuizinge met ruime voor- en achtererven en enig weiland en bouwterrein. Gemeente Balk, Sectie C no. 1606 en 1632 groot 1 hectare, 43 are en 45 centiare.
Gekocht door Hendrik Faber, smid te Warns. Faber is ook strykjildskriuwer en is er aan “blijven hangen”.  Ze komen op 7 mei 1919 naar Sondel.
Hendrik Faber geb. 23 okt. 1870 te Warns, als zv Age Hendriks Faber en Jarigje Berends de Jong.
getrouwd  op 13 mei 1892 te Koudum met
Jantje Visser geb. 2 sept. 1869 te Scharl, dv Klaas Sytzes Visser en Bauk Jans de Vries. 
Kinderen:
Age Faber geb. 4 mei 1893 te Sondel. (Fam. Faber woonde omstreeks deze tijd op Jac. Boomsmastraat 54 en was hier ook smid)
Klaas Faber geb. 18 juni 1894 te Sondel.
Berend Faber geb. 14 juli 1895 te Warns. Hij vertrekt op 24 okt. 1919 naar Midwoud.
Baukje Faber geb. 24 dec. 1899 te Warns.
Jaring Faber geb. 14 dec. 1902 te Warns.
Jan Faber geb. 3 juni 1907 te Warns.

1920 -1930

Hendrik Faber oefent hier zijn beroep als (grof)smid uit.
Klaas Faber geb. 18 juni 1920 te Sondel. Hij vertrekt 15 nov. 1920 naar Westhem.
Age Faber geb. 4 mei 1893 te Sondel, van beroep smid trouwt op 20 april 1922 te Balk met Heye Keulen geb. 13 juli 1892 te Balk, dv Ferdinand Keulen en Bruinsje vd Goot. Ze vertrekken na trouwen naar Nijemirdum en worden smid aan de nu Lyklamawei 26. 

9 dec. 1921 verkoopt Hendrik Faber de dubbele burgerhuizinge met erf, weilanden verdere toebehoren aan de Grindweg te Sondel, Gemeente Balk Sectie C: 1606, 1632. Samen groot 1.43.45 hectare. En in de Vinkebuurt ligt een perceel ter grote van 0.89.10 hectare aan;

Haring Annes Osinga geb. 7 febr. 1868 te Ypecolga, rustend veehouder, zv Anne Douwe Osinga en Neeltje Nauta, getrouwd op 9 mei 1889 te Sneek met,
Lieuwkje Hoekstra geb. 1868 te Hommerts, dv  Uilke Hoekstra en Riemke Cnossen.
Kinderen:
Neeltje Osinga geb. 21 feb. 1890 te Ypecolga.
Riemke Osinga geb. 27 sept. 1891 te Teroele.
Anne H. Osinga geb. 21 juli 1896 te Ypecolga.

Aanvaardende de 12e mei 1922. Buiten de verkoop blijven de mesthoop, noodstal, werkbank en smids gereedschappen.
Op 13 febr. 1922 vraag Haring Osinga een bouwvergunning aan voor een schuur met veestalling. Timmerman Joh. Visser te Wijckel heeft de schuur gebouwd.

Haring Annes Tuinier
1914, Haring Annes Osinga en Lieuwkje Hoekstra met hun kinderen Neeltje, Riemke, Anne.

Anne Harings Osinga, veehouder trouwt op 22 dec. 1921 met Grietje van der Meer geb. 6 maart 1899 te Ruigahuizen, dv Johannes van der Meer en Jeltje Dijkstra.
Anne heeft een 8-tal melkkoeien met bijbehorend jongvee en is berenhouder. De boeren uit de omgeving kwamen lopend met de zeug naar de beer. Mogelijk was eertijds de linkerzijde van de woning de smidse van Faber en daarna op de foto te zien  de ingang naar de koeienstal. 
25 juli 1923 wordt Haring Osinga geboren.
4 okt. 1926 wordt Johannes Osinga geboren.
31 juli 1931 wordt Lieuwkje Osinga geboren.

Boerderij Osinga 1929
1929 - Haring en Johannes bij de oprit van de boerderij.
± 1940 - Anne Harings Osinga aan het melken.

1930 – ….

Johannes Osinga trouwt in 1954 met Anna van Dijk en gaan naast de school en op de Vinkebuurt wonen. Johannes is boerenarbeider bij Wiebe de Vries, Melle M. van der Goot en Johannes Draaijer.  1961 wordt de linkerkant van de boerderij tot woning verbouwd en komen Johannes en Anna en kinderen er te wonen.  Johannes breidt zijn Mrij-veestapel uit tot een 18-tal melkkoeien en neemt het varkensvermeerderingsbedrijf van zijn vader over. Hedendaags is hier een mooie creatie in de tuin te bewonderen vol met geraniums waar al heel veel foto’s van zijn gemaakt.

FS / Riedo.nl – sept. 2021