Grondige renovatie kerk

Grondige renovatie kerk

Halverwege mei is een bijeenkomst in de kerk voor vrijwilligers en een ieder die geïnteresseerd is over het verloop van de verbouw. Het interieur zal grondig worden gerestaureerd. Voorzitter van het college van kerkrentmeesters, Hielke Smink legt alle aanwezigen uit over het verloop de verbouw. Er is dan al heel veel voorwerk gedaan.

Tekeningen van de verbouw hangen aan de muur voor bezichtiging. Het interieur krijgt een nieuwe frisse look en als alles meezit is de restauratie voor de kerst klaar.Begin juni wordt het kerkorgel geheel stofvrij ingepakt. De banken worden uit de kerk verwijderd, als mede de houten vloer. Men wist van de grafstenen van Carpentier’s  en Hylkama’s in de kerk.  Maar erg nieuwsgierig hoe het er uit ziet. Twee van de drie stenen waren iets verzakt, maar zagen er nog prima uit. Bij een tweestal van de stenen was in een gedeelte van het wapengedeelte cement gegoten.

De cement zal voorzichtig van de stenen worden gebeiteld. Een vierde kleine steen bij de ingang was zo met voeten getreden, dat deze onleesbaar is. Lucas Hoogkamp heeft de volgende tekst kunnen ontrafelen: ouderdom, vijf, ontslape, begraven, Maria en Heer. De zerken zullen tzt vlak worden gelegd voor bezichtiging.

De muren worden ontdaan van de cementlaag

De 17de eeuwse overhuifde Helderingbank en kansel worden voorzichtig verwijderd en opgeslagen. De bevestiging van de de preekstoel waren in zeer slechte staat. Een dunne laag cement op de muren wordt door vrijwilligers er afgebeiteld.  
Speciale ankers die in de muren worden gefreesd moet verder uitscheuren tegengaan.
Boven achter het orgel wordt een kleine vergaderruimte ingericht. Moest men voordien naar het lokaal naar de wc, bij de ingang wordt nu plaats gemaakt voor een wc.

Op de 3 grafstenen met familiewapenen staat de volgende teksten

De Welgeboren Vrouwe Titia van Hylckama
Geboren Nauta Overleden 22 Februari 1816
In de Ouderdom van Byna 62 Jaren,
En Deszelfs Echtgenoot de weled:Gestre Heere
Johan Petrus van Hylckama.
In Leven Grietman van Gaasterland,
Overleden den 28e October Deszelvsden Jaars
In den Ouderdom van 67 jaren en 5 dagen

Eene Ongestoorde rust geniete den Heilige Asche
Welke Onder deze Zerk bewaart wordt de Laatste
Verblijvplaats van Teder geliefde en Aangebedene
Ouders die het Voorbeeld van Deugd, Liefde
En Trouw, in Hunne betrekking van Echtgenoot en
Vader en Moeder Waren!  de Vriendschap
Heeft nooit Waardiger Heiligdom,
Het Ongeluk Nooit Veiliger Toevlugt Gevonden

Ter Dankbaren Nagedachtenis
Aan Beider Uitmutende Deugden
Hebben Hunne Nagelatene kinderen
Dit eenvoudig Gedenkstuk
Voor de Dierbare Overledenen Opgericht

Hier Rust het Dierbare lijkje van Lucas Dijl de Carpentier
zoo Onverwachts als spoedig Overleden, in den pas Ontluikende 
Leeftijd van 7 Jaren en 10 Maanden op den 23 december Ao 1820
een veel Belovend kind dat door zijne Zachte Geaardheid
en Beminnelijke Hoedanigheden, de Vreugde zijner Ouders
Uitmaakte. Zijne Asch met Hunne Tranen Besproeit
Ruste in Vrede Onder deze Zark

Deze Zark ook, dekt het Stoffelijk Gedeelte van eenen
Hartelijk Geliefden, en Betreurden Vader en Behuwd Vader,
Den Weledelen Gestrengen Heer Hendrik de Carpentier
In Leven Dijkgraaf van de Zijpe en Hazepolder lid van den
Commilsie van Landbouw, Provinsie Holland Noordelijk Gedeelte
Weinige Uren na Deszelfs Aankomst op de Lemmer. Aldaar aan
De Gevolgen van eene Hevige Beroerte Overleden
In den Gezegenden ouderdom van 73 Jaren en 3 Maanden
Op den 12 Junij Ao 1821.

Als een Treurig Aandenken aan beide zoo Geliefde
en Dierbare betrekkingen. Hebben de Ouders,
Kinderen en Behuwd kinderen dit Gedenkteke
voor de OVERLEDENEN OPGERICHT

Hier rust het stof van
vrouwe Aletthija Aurelia van Hylckama
in leven echtgenoot van
Mr. Jan Hendrik de Carpentier;
Was eene Edele vrouw, eene getrouwe echtgenoot
eene tedere en liefdevolle moeder:
Zij stierf oud 47 jaar den 22 mei 1824.
Nog rust hier het stof van
Rixearda Maria de Carpentier
Zij was een zacht en lieftallig kind
Zij stierf oud 15 jaar de 15 maart 1826.

 

In 1829 werd het verboden om binnen in de kerk begraven te worden. Jan Hendrik overleed 14 jaar na zijn vrouw en werd in 1838 buiten op het kerkhof begraven.

Feike Samplonius en Kees Haringsma bekijken hoe de graf-stenen het beste vlak kunnen worden gelegd.

De muren worden voorzien van een aantal nieuwe stuclagen.
De kerk wordt voorzien van een nieuwe houten vloer. Bij de ingang komen aan beide zijden een aantal nieuwe comfortabele houten banken. Voor het overige deel wordt de kerk opgevuld met stoelen. Hierdoor wordt de kerkzaal multifunctioneel.
In de vloer komen drie luiken die o.a. bij Open Monumentendag open worden gezet, zodat men de drie grafstenen kan bewonderen. Oktober zijn de schilders in de kerk gaan schilderen. De muren worden wit. Voordien was het plafon en balken  groen, nu komt er een crèmewitte verflaag op. Aan beide zijden langs de muren wordt verwarming geplaatst door de plaatselijke installateur. Hiervoor komt dan lambrisering.

Toren

Tot op heden is er nog niks aan de haanloze toren gedaan. De in slechte staat verkerende toren zal moet worden vernieuwd. Het idee was om dan de gehele toren weer in oude luister te herstellen  Na veel gepraat zijn de partijen het niet eens geworden over de verbouw hiervan. De gelden voor de verbouw was niet het probleem. De toren zal een andere keer worden verbouwd, de vraag blijft of het tussen stuk zoals voorheen er nog wel tussen komt.

De Helderingbank komt weer terug alsmede het oude preekgestoelte uit de 17e eeuw, alles is gerestaureerd. Voor de totale kosten van de restauratie wordt een bedrag van 220.000 euro genoemd.
Op dit moment van schrijven zijn de schilders nog bezig. Het voorportaal moet nog nog worden geschilderd.
Het specialistische schilderwerk van het orgel moet ook nog worden gedaan.
Het zal begin volgend jaar worden eert de inwoners van Sondel weer gebruik van de kerk kunnen maken.