• overzicht Activ-agenda
  • 14 aug, Jeu de boulles
  • 28 aug, Jeu de Boulles
  • 31 aug, Opening kerk N'm
  • 11 sept, Jeu de Boulles
  • 15 sept, Klaverjassen

klik op
advertentie

 

Riedo.nl  :
Sinds 2002

update: 13 juli 2018

 In goede hin leit it aai altyd yn 't selde nÍst.