• overzicht Activ-agenda
  • 17 jan. 55+ middag
  • 17/18 jan. Biljarten
  • 19 jan. Klaverjassen
  • 24/25 jan. Biljarten
  • 31 jan. Biljarten
  • 1/2 febr. Hobbybeurs
  • 3 febr. Ierse middag
  • 16 febr. Klaverjassen

klik op
advertentie

 

Riedo.nl  :
Sinds 2002

update: 13 jan. 2019

 de hazze en de slak hawwe nijjier op 'e selde dei.