Woningbouw in Sondel

Woningbouw in Sondel

Sondel is een langgerekt dorp, dit wordt ook wel lintbebouwing genoemd. In 1974 zijn tegenover de kerk 6 woningen (twee onder één kap) gebouwd.
Vanaf 1980 zijn tegenover de school een rij huurwoningen gebouwd door de Woningbouwvereniging Zuidwest Friesland. In totaal 4 huizen  ook weer twee onder één kap maar dit zijn seniorenwoningen. Ook zijn hier 4 koopwoningen gebouwd. Zo rond 1998 zijn de huurwoningen aan de huurders te koop aangeboden. Het weiland waarop deze woningen zijn gebouwd was eigendom van  Hendrik en Kee de Boer.

Zwaaigat in aanbouw
1998 - infrastructuur ligt in het Zwaaigat, verder nog geheel onbebouwd.

Daar men zegt dat stilstaan achteruitgang is en in bijna alle overige dorpen van de gemeente huizenbouw is, is men ook in Sondel van mening dat er een bouwlocatie moet komen. In de jaren ’80 is er al eens een plan gesitueerd om op de terp te bouwen, maar planologisch niet haalbaar. Vanaf begin jaren ’90 zijn er plannen om een bouwlocatie voor de vrije sector te realiseren vanaf het Zwaaigat. Voordat alle neuzen dezelfde kant uit wijzen was er nog een hele weg te gaan.
In 1998 is de grond vanaf het Zwaaigat bouwrijp gemaakt. De vijverpartij op de foto geeft zijn naam weer. De naam Zwaaigat was vroeger het keerpunt voor de skûtsjes die naar Sondel kwamen varen. De eerste huizen op het Zwaaigat werden begin 1999 gebouwd. Nu staan er totaal vijf huizen, een mooi begin.  

1999- huis van Jan de Roos in aanbouw
Voorjaar 2000 - Woning van Bennie Kramer en op de voorgrond het begin van woning Harmen de Boer

De verdere uitbreiding van de woningbouw aan het Zwaaigat staat nu even stil omdat er volgens de Gemeente niet meer dan een x aantal huizen per jaar mogen worden gebouwd. Op dit moment staan er 5 woningen. Verder zijn er in Sondel geen grote bouw/verbouw activiteiten.
In 2003 / 2004 zullen er aan het eind van het  Zwaaigat  4 huur huizen (2 onder 1 kap) worden gebouwd.

Uitbreiding Sondel kan eindelijk los  

SONDEL- Er kan weer gebouwd worden in uitbreidingsplan het Swaaigat in Sondel. De tweede fase liep vertraging op omdat de gemeente geen overeenstemming kon bereiken met twee grondeigenaren. Dat is woningbouwvereniging Zuidwest Friesland wel gelukt. De woningbouwvereniging is nu eigenaar van een deel van het Swaaigat. Hier komen vier woningen. De corporatie en de  gemeente hebben een stuk grond geruild ten behoeve van wegenaanleg.

De overige vijf kavels gaat de gemeente uitgeven aan particulieren.  Met het dorp wordt nog overlegd of de uitgifte in een keer of in fasen gebeurd. In het uitbreidingsplan is plaats voor 11 woningen in de jaren tot 2010.
De eerste huizen op het Swaaigat zijn in 1999 gebouwd.
Er staan nu vijf woningen.

Bron: Leeuwarder Courant – 9 april 2003  

 

Dec. 2003 - vier te bouwen huurwoningen

Kavels 2e bouwfase uitverkocht

SONDEL – April 2004 zijn de kavels aan het Zwaaigat bouwrijp gemaakt. De verkoop van de 6 kavels is redelijk vlot verlopen.
In september zijn Age en Gerda als eerste met de bouw van hun huis begonnen.
In eerste instantie werden de kavels aan inwoners van Sondel en omstreken aangeboden. De laatste kavel werd in januari 2005 verkocht aan Marco Homma. Als alle huizen gebouwd zijn zal er een fiets/voetpad vanaf het eind van het Zwaaigat naar de Jac. Boomsmastraat lopen dat eindigt nabij de basisschool. De lantaarns zijn inmiddels al geplaatst. Een vervolg van fase 2 is er nog niet. De dorpsvisie is nog in het onderzoek stadium. 

 Riedo.nl   febr. 2005

April 2004

Tot 2010 geen nieuwe woningen meer

SONDEL – nov. 2005,  De bouwactiviteiten 2e fase aan het Zwaaigat zijn nog in volle gang. Afgelopen maanden hebben Age en Gerda, Meie Durken Marieke, Johannes en Jacoline hun intrek genomen in hun nieuwe huis. Het huis van Willem Eppinga is aan de buitenkant zo goed als klaar, binnen moet alles nog verder worden afgewerkt. Zijn zoon Hendrik Jan komt hier eerst te wonen.  Arjen Homma zijn nieuwe woning is aan de buitenkant waterdicht en hij is nu binnen bezig het huis verder af te timmeren. Zijn  broer Marco die schuin tegenover hem een bouwkavel heeft is ook al vlot gevorderd met zijn woning. De dakpannen moeten er nog op en de kozijnen moeten nog geplaatst worden en dan is dit huis ook waterdicht

Jan 2005 - Vanaf de Sondelerdyk zicht op het Zwaaigat

en kan ik de wintermaanden binnen verder worden gebouwd. Een vervolgfase is nog niet in beeld. Daar de enquête over de dorpsvisie die deze zomer is gehouden nog niet helemaal is uitgewerkt.  Bouwfase 3 zal dan wellicht na 2010 plaatsvinden.
Riedo.nl, zomer 2005

2e fase afgerond SONDEL

jan. 2007, Het Zwaaigat is volgens fase 2 volgebouwd en iedereen zit nu ‘te stoel en te bank’. Het fiets/voetpad vanaf het Zwaaigat naar de Jac. Boomsmastraat is in oktober 2005 bestraten. De naam voor het fietspad zal in het voorjaar op de ledenvergadering van 2007 bekend worden.

Nieuw dorpshuis

 Al enige tijd is de dorpshuiscommissie aan het onderzoeken of het mogelijk is om in Sondel een nieuw dorpshuis te bouwen.
Het lokaal is op dit moment het onderkomen van de activiteiten in Sondel, maar naar de eisen dezer tijd wil de commissie onderzoeken om een eigen dorpshuis te bouwen. Er is overleg met de gemeente en de school op ‘e Terp  geweest of het mogelijk is om een multifunctioneel centrum te bouwen op de plek waar de school staat of aan de Sondelerdyk. En hierin dan ook de peuterspeelzaal onder te brengen die nu in het lokaal vertoeft.
Dit onderzoek resulteerde dat het geen mfc wordt. Daar de peuterspeelzaal in 2008 in een overkoepelend bestuur integreerde dat in Balk staat, bleef nog even de vraag waar zij een nieuw onderdak zouden krijgen. Zoals het er nu voor staat komen de peuters van Sondel na een kleine verbouwing van de school op ‘e Terp bij de school in. In de toekomstvisie van Sondel 2007/08 gaf in een onderzoek van de bewoners aan, dat in het verlengde waar het nieuwe dorpshuis is gesitueerd, de meeste stemmen waren voor nieuwbouw.
En deze nieuwbouw tzt door te trekken naar Andries Roskam alwaar men daar met een fiets/voetpad op de Beuckenswijkstraat uitkomt.
23 maart is B&W op werkbezoek geweest bij dorpsbelang en ook de nieuwbouw kwam aan de orde.
Een nieuwbouwplan richting Andries Roskam zag B&W niet echt zitten. Een vervolgfase van het Zwaaigat zou een betere optie zijn aldus B&W. Daar de agrarische bestemming van de boerderij van Willem Eppinga er afgaat  zou een uitbreiding hier gewenst zijn. Maar dorpsbelang moest dan eerst maar onderzoeken in hoever eigen inwoners daar een woning willen bouwen.

Riedo.nl, maart 2009