Timmerwinkel van vd Veer

Timmerwinkel van vd Veer

Woningbouw is en zal er altijd blijven, gebouwd door kleine tot grote aannemers. In Sondel is het aannemersbedrijf van der Veer actief sinds 1876, zij hebben al heel wat woningen en boerderijen en verbouwingen op hun naam staan. Door de jaren heen blijven de vd Veers in het ambacht. Heden ten dage zwaait Igge van der Veer de scepter over zijn kleinschalige onderneming. Een overzicht van bijna 150 jaar bouwbedrijf vd Veer.

Igge van der Veer heeft er maar druk mee, hij bouwt okt. 2019 op twee plaatsen tegelijk een woning. Eén aan de Delbuursterweg in Sondel en één aan de Poeldyk in Elahuizen. Igge bouwt de woning in Sondel en Age vd Meer, zijn werknemer die van Elahuizen. En als het zo even uitkomt helpen ze elkaar met de woningen. “ It giet moai sa” , aldus Igge. “En komt het anders uit kan hij altijd een ZZP’ er aantrekken.”
Voor 2007 had Igge een 4 a 5 man aan het werk, veel kopwerk om de werken binnen te halen en een ieder aan de praet te houden, maar door verloop gingen twee man de AOW in en na 2008 kwam er een dip in de economie. Igge heeft zich hier ook weer doorheen gewerkt. In 2011 heeft hij samen met veel vrijwilligers ons dorpshuis de Bining gebouwd. Age heeft per aug. 2022 een andere baan als leraar-timmerman. Igge runt nu de zaak met ZZP ‘ers en deze zomer 2023 bouwt hij een woning bij Tjerkgaast.

In 1880 van de Norde naar de ‘buorren’

In aug. 1869 komen Egge Harmens vd Veer geb. 1833 te Sloten, getrouwd op 23 mei 1858 te Sloten met Lipkjen Sietes Visser geb. in 1833 te Sloten van Koudum met hun twee dochters Teetske en Janke naar Sondel en gaan op de Noorderreed 4 wonen.
Bij trouwen in 1858 is Egge timmerknecht en daarvoor scheepstimmerknecht. Zijn vader Harmen Lippes is scheepstimmerman te Sloten.
Later is Egge Harmens molenmaker en timmerman.
Volgens akten huurt Egge Harmens de woning met timmerschuur en schuurtje (J295) en een perceel bos (J143) en bouwland (J296) er achter van eigenaar Wieger Namles Otter uit Wijckel die bij de verkoop in 1869 de hoogste bieder was.
Het gaat Egge Harmens goed, na 5 jaar op 9 dec. 1874 koopt hij de woning, timmerschuur, erf en grond voor 1500 gulden van Wieger N. Otter.

Plattegrond 1887
Rood omringd is eigendom (noorderreed 4) van Egge Harmens van der Veer in 1874.

Door de ontwikkeling in de industriële revolutie en de nijverheid in de 19e eeuw kwam er veel werk voor de dienstige bedrijven. Het begin van een succesvol familiebedrijf dat snel groeit door de grote vraag naar bouwwerken.

Leeuwarder Courant - 10 mei 1878
Algemeen Handelsblad - 6 april 1879

In de ‘buorren’ van Sondel aan de hedendaagse Jac. Boomsmastraat 12 woonde in 1879 Jelle Roelofs de Jong geb. 1847 te Sondel getrouwd in 1871 met Scholtje Jans Keizer geb. 1847 te Sondel met hun dochter Anneke geb. in 1871 en zijn moeder Neeltje Jelles de Vries (1814-1896), Neeltje is geboren op de pleats aan de Jac. Boomsmastraat 5. Neeltje haar man Roelof is in 1850 overleden op 40-jarige leeftijd.

De familie de Jong is van beroep winkelier. Deze woning is eigendom van Constantina Johanna Rengers en door vererving gaat het naar Hendrik Jan Frans Karel van Swinderen.
In 1879 vindt een ruiling plaats. Familie de Jong gaat naar de nu Noorderreed 4 en familie Egge van der Veer komen aan de nu Jac. Boomsmastraat 12 te wonen. 1890 koopt Egge Harmens de woning nu Jac. Boomsmastraat 12 voor 1750 gulden van Van Swinderen.
Volgens de overlevering wordt op dezelfde plaats een nieuwe woning gebouwd, door de timmerman vd Veer zelf.
Er staan op deze rij nog maar een paar woningen. Op de driesprong naar Tacozijl de boerderij, dan de woning van Egge, vervolgens de woning van het schoolhoofd, nu Gre Osinga en daar tegenaan de Openbare school ge(ver)bouwd in 1865, nu Peter Kramer. Daartussen weiland.

Egge Harmens verhuurt vooreerst de woning aan de Norde 4 aan familie. Aan de Noorderreed had Egge Harmens een timmerschuur en schuurtje voor zijn werkzaamheden. Om zijn bedrijf voort te zetten komt er in de ‘buorren’ ook een timmerschuur. Schuin achter zijn woning bouwt hij de schuur, 10×5 meter. Dit werd de ‘timmerschuurwinkel’ genoemd. In 1887 op tekening stond achter de schuur nog een schuurtje.

1887 - rood omringd (Jac. Boomsmstraat 12) van Egge Harmens van der Veer

Daar Egge Harmens ook molenmaker is zou men kunnen denken aan opslag van riet voor de molens en daken van een schuur. Een soort drooghok.
Na 1887 is de schuur verlengd van 10 meter naar 18.50 meter. En de voorzijde aan 1 kant iets breder. De verlenging wellicht door het vele werk in die tijd en de vele timmerknechten.
Daar Egge Harmens ook molenmaker is zal er weleens delen van een molenroede in de timmerwerkplaats hebben gelegen om te bewerken en die roeden zijn lang! Vanaf 1930 zijn deze watermolens langzaam vervangen door Amerikaanse windmolens. En als de wieken van een oude watermolen het begaf dan werd er ook wel een dieselmotor in de molen geplaatst, die dan op gezette tijden draaide om o.a. de Oude en Nieuwe Sondeler Polders droog te malen.

Werkzaamheden;

Voor die tijd had Egge Harmens een groot en veelzijdig bedrijf. In bovenstaande advertenties staat dat op een gegeven moment in 1878, 8 a 10 timmerknechten nodig heeft.
Soms was het geen vetpot, wel inschrijven maar niet gekregen. Veel loopwerk naar de bouwplaats en anders de knechten of zichzelf in slechtere tijden uitlenen aan de boerenbedrijven.

Een aantal projecten;

1893, vernieuwen van de lange brug te Sloten door E.H. van der Veer.
1893, verbouw en vergroten van de school te Bakhuizen door E.H. van der Veer.
1896, schrijft E. vd Veer in op een afgebrande boerenhuizinge. Hij was niet de laagste.
1901, uitslag aanbesteding van 10 werkmanswoningen ‘’Eigen Haard is Goud Waard” ten behoeve der arbeiders van de Coöperatieve zuivelfabriek Harich. E.H. vd Veer niet de laagste inschrijver.
1901, bouw in Ossenzijl van een wind- en watermolen.
1902, walbeschoeiing langs de Luts te Balk aan H.E. van der Veer.
1903, verbouw boerenhuizinge voor W. Pelsma te Sondel. Net niet de goedkoopste.
1903, vertimmering woning te Sondel van U. Bangma verver van beroep door E.H. van der Veer.
1905, herstel watermolen ten O. Lemmer door E.H. van der Veer.
1908, bouwen van een boerenschuur met werkmanswoning te Sondel, opdrachtgever B. M. vd Goot. Niet gekregen.
1908, verbouwing pastorie te Balk, laagste inschrijving gegund aan E.H. vd Veer te Sondel.
1913 woonhuis te Nijemirdum door H.E. vd Veer te Sondel gebouwd.

Links: Leeuwarder Courant - 26 febr. 1900. Boven - Leeuwarder Courant - 8 nov. 1917

1913, aanbesteding van werkmanswoningen ten behoeve van de zuivelfabriek alhier. H.E. vd Veer, niet gekregen.
Verbouw boerenhuizinge bewoond door F. Smits te Sondel. Niet gekregen. Wel door B. Frankena te Lemmer.
1921, woning Rein en Pieteke gebouwd door H.E. vd Veer. In de aanbouw achter de woning was een ponystal gesitueerd.
1956, bouw van schuur bij Gemeentelijk gasbedrijf te Balk door E. van der Veer.

Egge Harmens van der Veer trouwt op 23 mei 1858 te Sloten met Lipkjen Sietes Visser geb. 1833 te Sloten. Ze krijgen 13 kinderen, waarvan 8 jong overleden zijn.
Teetske trouwt in 1884 met Roelof Ykes de Jong.
Janke trouwt in 1890 met Rintje Tromp.
Aaltje trouwt in 1895 met Klaas Muizelaar.
Harmen trouwt in 1898 met Hendrikje Postma.
Ypkje trouwt in 1903 met Klaas Beuckens.

Lipkjen Sietes Visser overlijdt 19 april 1885 op 51-jarige leeftijd.
Egge trouwt nu in 1888 met weduwe Trijntje Luitjens Mulder (1843-1899). Zij overlijdt op 56 jarige leeftijd.

Vervolgens trouwt Egge in 1903 met weduwe Ypkjen Sietes Visser (1839-1926)-(zuster van Lipkjen Sietes).

Egge Harmens van der Veer (1833-1911)

1885, overlijdt Lipkje Sietes Visser en hertrouwt Egge Harmens met Trijntje Luitjens Mulder. Zij was de weduwe van Rintje Fekkes Veltman(1835-1879), hij is slager van beroep. Haar zoon Klaas Rintjes Veltman (1879-1944) was een jaar of tien en Egge Harmens wordt zijn stiefvader. Klaas zal het timmerwerk van hem hebben geleerd. Na overlijden van Trijntje in 1899 erft haar zoon Klaas 1/12 van de woning aan de Noorderreed en de woning aan de Jac. Boomsmastraat 12. Hij laat zich in 1902 uitkopen door zijn stiefvader Egge Harmens. Bij Klaas zijn huwelijk in 1905 met Jenke Krijns Schotanus (1879-1957) en na enige verhuizingen binnen Sondel is hij nu zelfstandig timmerman en bouwt in 1928 een stjelp aan de Beuckenswijkstraat 56 en gaat er wonen eind 1928. Daarvoor stond er een dubbele woning. Op de plek van het hedendaagse zomerverblijf aldaar stond indertijd Klaas zijn van steen opgebouwde 8 x 6 mtr. timmerwerkplaats nr: 63a, die hij mee had genomen van de Beuckenswijkstraat 34, waar ze woonden. Klaas kon het met de volgende bewoner niet eens worden over de prijs.

1889, koopt Egge Harmens van Gerben Frankena koopman te Harich een dubbele woning, erf en grond Sectie B. 1344, 1345 en 1346 aan de Eebuurt, nu Ywert 11 te Wijckel.
Uit vervolg akten is op te maken dat Egge Harmens het stuk weiland C1281, naast zijn woning al in 1893 heeft gekocht om naar zijn eigen goed inzicht daar woningen op te bouwen, zo rond 1901, de hedendaagse Jac. Boomsmastraat 8 en 10…. alles staat niet beschreven.

Mei 1893, een lening van 1200 gulden van Sijbolts Okkes de Vries, mast-blok en pompmaker wonende te IJlst. Onderpand zijn de woning aan de Ywert 11 en de huizinge met schuur en timmerwinkel en erf te Sondel alsmede de woning, erf en weiland aan de Norde.

Juni 1893, Egge Harmens neemt een hypotheek van 4000 gulden bij Firma de Weduwe W.J. Oppedijk te IJlst wegen geleverde goederen, met als onderpand de woning in de Ywert die hij verhuurt aan o.a. Pieke en Feikjen Hoekstra. Een de huizinge met schuur , timmerwinkel en erf te Sondel en het aangekochte weiland C1281 groot 25 are en 20 centiare en de woning, erf en weiland aan de Norde,
1902, staan er dus al 2 woningen op het perceel C1281, heden Jac. Boomsmastraat 8 en 10. In de hypotheekstelling wordt Egge Harmens omschreven als timmerman en molenmaker. Hij neemt een hypotheek van 800 gulden op met als onderpand C1281 en de daarop staande woningen.

Nu de beide woningen klaar zijn, komt op nr. 10 familie van de koude kant er eerst te wonen, Wed. Hendrikje Schilstra (1843-1905) met haar dochter Klaaske Tromp (1878-1910) van de nu Sondelerleane 3. Haar man Bocke Tromp is landbouwer op de nu Beuckenswijkstraat 40. Hij overlijdt in 1881 op 47 jarige leeftijd. 1882 trouwt Hendrikje met Sjoerd Postma, arbeider die op de boerderij werkt, maar ook overlijdt. 1903 gaat Wed. Hendrikje Schilstra met haar dochter Klaaske naar de naastgelegen woning nr. 8. Egge Harmens vd Veer zijn jongste dochter Ypk trouwt 2 mei 1903 met Klaas Hendriks Beuckens (1873-1962) en zij huren de naastgelegen woning nr. 10. Klaas is winkelier en fouragehandelaar in Sondel.
Kinderen worden geboren en in 1907 is er sprake van een verbouw van de winkel en uitbouw naar achteren. Na 1908 gaan Klaas en Ypk naar de woning ernaast nu Jac. Boomsmastraat 8 en huren deze en daar is Klaas H. Beuckens veehouder. (in die tijd een dubbele woning tot 1928). Klaas was niet erg geliefd bij zijn schoonvader. Egge vond Klaas een man van twaalf ambachten en dertien ongelukken, veel te min voor zijn dochter. Ze konden daarom niet zo goed met elkaar overweg. Klaas was meer boer dan winkelier, ze verhuizen in mei 1916 met de kinderen naar de Beuckenswijkstraat 8 en zijn daar 2 jaar boer, waarna ze naar Rotsterhaule zijn verhuisd. Egge Harmen vd Veer heeft in sept. 1907 een testament opgemaakt dat zijn dochter de huizinge op haar naam krijgt, Sectie nrs. C1529 en C1530 = Jac. Boomsmastraat 8, tezamen groot van ongeveer 15 are en 30 centiare.
Uiteraard hebben in deze beide woningen door de jaren meer bewoners gewoond. Beide woningen hebben een tijdsbestek dubbel bewoond geweest. 1908 koopt Pieter Boomsma, koopman en winkelier nr. 10 van Egge Harmens vd Veer. In mei 1908 trouwen Willem Wabes de Vries (1877-1964) en Elisabeth Kooistra (1880-1956) en gaan op nr. 8 in de helft wonen. Tot 1928 een dubbele woning. 1911 wordt woning met weiland aan de Norde ten gelde gemaakt en verkocht aan Jan Ydes de Jong.

 

Harmen Egges van der Veer

26 aug. 1904, Egge Harmens verkoopt zijn huis met timmerwinkel, erf, weiland en verdere toebehooren in de buorren te Sondel C 1278 = erf en timmerwinkel, C1528=huis, schuur en erf en C1280=weiland achter de timmerwinkel, aan zijn zoon Harmen Egges van der Veer (1872-1943) woonachtig te Nijemirdum voor de prijs van 1900 gulden.

Volgens de koopakte blijft een noordoostelijke strook grond ter breedte van 7 meter 75 centimeter en een lengte van 36 meter 50 centimeter vanaf de publieke weg eigendom van de verkoper, dit is op het terrein met paaltjes aangeduid. Wellicht een moestuin.
Harmen Egges van der Veer trouwt op 12 mei 1989 te Balk met Hendrikjen Postma (1871-1952) dv. Harmen Fekkes Postma en Geeske Klazes Beuckens. Na trouwen wonen ze eerst een tijdje in Nijemirdum en na overlijden van zijn vader in 1911 komen ze op het ouderlijke stee in Sondel.

Harmen Egges en Hinke Harmens van der Veer-Postma

Egge zijn vrouw Ypkjen Visser vertrekt een paar maanden nadat Egge is overleden naar Joure, alwaar zij overleed in 1926 op 86-jarige leeftijd. Na haar vertrek uit Sondel komen vanuit Nijemirdum Harmen Egges vd Veer met zijn vrouw Hendrikje Postma en haar moeder Geeske Klazes Beuckens.
Sept. 1911 leent Harmen Egges een bedrag van 2000 gulden van Otte Bruinsma veehouder wonende te Sondel. Voor zekerheid en teruggave van het bedrag staat zijn onroerende goederen, woning, erf en timmerschuur ter hypotheek. Sectie nr: C1550, 1551 en 1554.
26 nov. 1913, Harmen Egges treedt in de voetsporen van zijn vader Egge als timmerman. Er wordt vergunning verleend aan H. E. van der Veer voor het verbouwen van zijn woning. Achter de woning was reeds een aanbouw, schuin geplaatst. Hiervoor in de plaats een aanbouw met gebroken kap en een jaar later nog een bijbouw.
Het echtpaar blijft kinderloos. Vanaf 1921 zijn er nogal wat onderwijzers inwonend geweest bij Harmen en Hinke. Dit zijn Gerben Brouwer, Jan Buisman, Cornelis Jacob Vermeulen, Eeltje Nijholt, Pieter Kloosterman, Willem Graeler en Ate de Boer. Deze laatste komt in 1934 bij zijn ‘muike’ in, hij trouwt 3 juli 1941 met Geeske Klazes Postma en gaan vervolgens naar Wijckel. In Wijckel zat onderwijzer Ate de Boer bij het verzet en had onderduikers in huis.

Rond 1930 - Links, staat Harmen Egges voor zijn woning, daarnaast de winkel van Pieter Boomsma.

Harmen Egges stond te boek als timmerman, hij zal ook molens (onderdelen) hebben gemaakt en gerepareerd. Molens werden vanaf 1930 in die tijd vervangen door Amerikaanse windmotoren.
Mei 1931 leent Harmen Egges een bedrag van 3000 gulden van Otte Bruinsma van beroep veehouder.
Economisch slechte tijd rondom 1930……
Harmen Egges heeft voor de hobby en daarmee ook enige inkomsten van witte leghorns. In 1932 heeft hij broedeieren te koop a 10 cent/stuk, bij 50 stuks 8 cent. 1937 een artikel in de krant van Harmen Egges, houdt zich beleefd aanbevolen voor de verkoop van emaille en gegalvaniseerde huishoudelijke artikelen. Harmen Egges overlijdt in 1943. Zijn vrouw Hendrikjen Postma blijft er wonen.
Daar Harmen Egges geen opvolger had en langzaam stopt, ziet zijn oomzegger Egge van der Veer kansen en neemt het bedrijf over rond eind jaren 30.

Reinder Harmens vd Veer, broer van Egge Harmens

Egge Harmens van der Veer, zijn jongere broer Reinder Harmens, geboren in 1837 te Sloten en heeft als beroep molenaarsknecht, timmerknecht en timmerman. Hij trouwt in 1862 met Lummigjen Slump en krijgen het jaar erop in maart een zoon Harmen Reinders geboren 31 maart 1863 te Sloten. Maar Lummigjen overlijdt in april datzelfde jaar. Reinder Harmens staat er alleen voor met de kleine en zoals dat in die tijd wel meer gaat komt er een huishoudster alwaar men meestal mee trouwde. Dit was Rinske Croes geboren in 1842 te Hindeloopen. Hij trouwde haar in 1864 en ze kregen 5 kinderen. Het zat Reinder Harmens niet mee, Rinske overleed in 1872, ze had een maand van te voren dochter Teatsche gekregen en weer staat Reinder Harmens er alleen voor.
Voor de derde maal trouwt hij, nu met Judikje van Dijk. Maar nu overlijdt Reinder Harmens, hij had een goedlopend timmerbedrijf te Kolderwolde, zoals de veilingadvertentie meldt, ”sedert jaren eene zeer beklante Timmer-Affaire is uitgeoefend”. Hij overlijdt aldaar 20 dec. 1881 op 44-jarige leeftijd. 

Jan Reinders geb. 31 juli 1865 te Kolderwolde als zoon van Reinder Harmens vd Veer en Rinske Croes trouwde op 17 mei 1890 te Balk met Jacobje Bajema. Jan is boerenknecht tussen 1886-1890 bij Otto Bruinsma, later timmerman bij  Harmen Egges vd Veer. In de bouw, was het soms armoe troef. Hij liep dan van Sondel naar de Kuinre voor een week werk en sliep daar dan in een keet op het werk.

Na trouwen gaan ze wonen in de helft van de woning nu Jac. Boomsmastraat 60 en aug. 1892 verhuizen ze naar de familiewoning aan de Noorderreed 4 met de kinderen Rinske, Geeske en Reinder-Jan.  Zijn nicht Janke Egges vd Veer die hier woont met haar man Rintje Tromp, verhuizen naar de woning aan de nu Jac. Boomsmastraat 25 naast school.
In 1907 verhuizen Jan en Jacobje naar Delbuursterwei 7, daar zijn Hendrik en Egge geboren. De beide jongens gaan  met hun vader mee in het timmervak.  Hendrik trouwt in 1932 met Jantje Steegenga en wordt winkelier in Anjum.

Jan Reinders van der Veer

Egge van der Veer

Egge van der Veer, geb. 27 okt. 1910 te Sondel is in zijn jonge jaren timmerknecht bij Harmen Egges van der Veer. 1929-1940 zijn crisisjaren, krimp in de economie en grote werkloosheid. Egge zag in de 30er jaren wel een kans om het timmerbedrijf vd Veer over te nemen. In deze niet al te beste tijd stond hij soms op de weg om te kijken of er een boer aan kwam of hij ook een hooihark voor hem kon maken.
Als er geen werk was in de bouw, dan verhuurde hij zich als boerenhulp of bakkersventer.
Egge krijgt ‘kunde’ aan Bruinsje de Jong geb. 4 april 1911 te Warns dv. Pieter de Jong en Tjiets Smink. Bruinsje is vanaf 1929 dienstbode bij Titte Boersma en Joltsje Semplonius op de Beuckenswijk.
13 mei 1937 trouwt ze met Egge. Ze gaan wonen op Sondel 75a, dit is een deel van de boerderij, nu Beuckenswijkstraat 16. Hier worden Jan en Pieter geboren.
Mei 1942 verhuizen ze naar zijn ouderlijke woning aan de Delbuursterweg 7. Egge zijn moeder Jacobje Bajema is daar in 1938 overleden op 73 jarige leeftijd.
Ze wonen nu bij zijn vader in. Jacoba, Durk en Tiete zijn hier geboren.
Na overlijden van aannemer-timmerman Harmen Egges van der Veer in nov. 1943, huurt Egge van der Veer volgens het huurcontract de timmerwinkel met houtbergplaats en bergplaats voor riet te Sondel met vrije opslag voor materialen op het terrein bij de timmerschuur, van Wed. Hendrikjen (Hinke) Postma.
27 dec. 1949 is er een huurcontract van 5 jaar, van weduwe Hendrikje Postma aan Egge Jan vd Veer van de timmerwinkel met houtopbergplaats en bergplaats voor riet.
Hinke overlijdt op 5 nov. 1952 te Sondel. 13 nov. 1952 is er rapport taxatie van deze woning met werkplaats, bergplaats, erf en tuin, Sectie C 1870 en 1554 totale grootte 19 are en 14 centiare.

Hinke haar broer Klaas Harmens Postma (1874-1950), die veehouder is op de Hege Bouwen, trouwt op 4 mei 1900 met Klaaske Mulder (1876-1949). Hun zoon Durk Postma, geb. 17 mei 1907 te Nijemirdum trouwt op 4 nov. 1938 te Balk met Aafje Schuurmans geb. 15 dec. 1912 te Andijk. Het jonge paar gaat eerst in Nijemirdum wonen. Door vererving verkrijgt Durk Postma de woning, timmerschuur met drooghok, erf en grond in Sondel. In het voorjaar van 1953 laat hij de woning verbouwen door timmerbedrijf E. van der Veer. Durk Postma van beroep muziekleraar neemt met Aafje Schuurman hun intrek in de vernieuwde woning aan de nu Jac. Boomsmastraat 12.
15 april 1953 is er een koopcontract waarin staat dat Durk Postma het erf met timmerschuur en drooghok alles ter grootte van 5 are en 80 centiare verkoopt aan Egge van der Veer voor de prijs van 1700,- gulden. 

1965 - spantwerk voor kippenhok voor Henk Brouwer. Jan, vader Egge en Durk. Foto Hindrik van der Veer.

Oktober 1952 wordt Egge door de Gemeente Gaasterland aangesteld als brandmeester van Sondel, daarvoor was Rinke Bangma brandmeester.
Volgens overleveringen koopt Egge een smal stukje grond van familie de Boer en bouwt in 1952 naast zijn timmerbedrijf een nieuwe woning, nu Jac. Boomsmastraat 14. Egge zijn vader Jan Reinders gaat ook mee en woont in het bij-vertrek. Hij overlijdt op 89-jarige leeftijd in sept. 1954. Bij-vertrek wordt nu kantoor. Achter het kantoor wordt een droogschuur gebouwd voor hout.
1953 is Hindrik van der Veer geboren.

De woning aan de nu Delbuursterweg 7 wordt gekocht door Jelte en Jantje Scholtanus, die er door Egge van der Veer een schuur achter laten zetten voor zijn melkkoeien. 1961 stopt Jelte met de veehouderij. Nu komen Rinze en Hinke Schilstra-Beuckens er te wonen.

13 juni 1966 – Piet van der Veer uit Sondel is leraar timmerman geworden te Kollum aan de Christelijke Lagere technische school. 

 

Balkster Courant 1948 - Rechts: 1968 Egge van der Veer

Timmermannen werkzaam bij vd Veer;

Siebren Marcus Bouwman, Harmen Reinders van der Veer, Hendrik Jan van der Veer, Ynse Harmens de Jong, Cornelis Rondhout, Douwe de Vries, Jacob Roelevink, Hendrik Schotanus, Sake Mollema, Piet de Jong, Feike Samplonius, Douwe Rienstra, Jacob Boersma en meer….
1966 wordt aan het Kruspaed 6 een nieuwe woning gebouwd voor Abraham Blok. En in 1969 te Wijckel een rij bejaardenwoningen aan de Du Tourstraat.
In de hoogtijdagen van 1975-1978 had het bedrijf onder leiding van Egge vd Veer wel 30 man aan het werk. De opkomende tijd van de ligboxstallen, veel woningbouw, uitbreiding(en). Het wordt dan ook Fa. E. van der Veer en Zn. Sondel-Balk. In Balk is er in 1963 een werkruimte/opslag gevonden in het koetshuis, dat aan de achterkant van de hedendaagse van Swinderenstraat 15 staat. Op het bedrijventerrein aan de Tjalke de Boerstraat verrijst vervolgens een nieuwe zelfgebouwde timmerwerkplaats. Durk blijft in Sondel met zijn vader, Jan trouwt Doete en gaat in Balk wonen. Na een dip in de bouw in 1987 gaan de broers Jan en Durk uit elkaar.
Jan van der Veer Bouw- en aannemersbedrijf gaat in Balk verder, bouwt woningen, maakt kuubskisten voor Paques en palletboxen voor de bouw-boeren in de polder.
Rond 2001 stopt Jan van der Veer met zijn bedrijf, Karel Draaijer en Bennie Rienstra komen nu bij Durk van der Veer te werken. 

Leeuwarder Courant - juni 1972
Leeuwarder Courant - dec. 1993

Durk van der Veer;

Durk trouwt Annie Veltman in 1970 en zij gaan aan de Jac. Boomsmastraat 11 wonen en vervolgens even in Balk gewoond en okt. 1974 komen ze naar de buorren in Sondel met twee kinderen.
Bruinsje, Durk, zijn moeder is ziek en is in een verzorgingstehuis in Joure overleden in 1974.
In 1973 is in opdracht van de Woningstichting te Balk door Fa. E. vd Veer, 6 woningen (3×2 onder 1 kap) gebouwd voor ouderen tegenover de kerk in Sondel. In okt. 1974 zijn de woningen gereed. Het lukt niet echt om de woningen bezet te krijgen met ouderen, dus de plaatselijke bedrijven worden benaderd of hun werknemers ook belangstelling hebben.
Egge gaat in 1974 alleen in de nieuwe woning op de Beuckenswijkstraat 3F wonen en overlijdt er in 1979. Nu woont pakezegger Arjen vd Veer in deze woning. 

1979 - Durk van der Veer in de werkplaats te Sondel
2023 - Igge van der Veer bouwt een woning te Tjerkgaast

Durk vd Veer zijn hobby is schaatsen. In 1969 deed hij mee aan de nationale langebaanwedstrijden waar hij in de prijzen viel samen met zijn maat Jappie van Dijk. Bernardus Gijzen, ook een maat van Durk, kan ook erg goed schaatsen maar hij reed meer marathons. Later was Durk starter en scheidsrechter in Thialf.
Vanaf 1973 is bouwbedrijf vd Veer aanwezig op de middenstandsbeurs van de eerste Sondeler Bil. Egge van der Veer samen zijn zijn zoons Jan en Durk. Nu staat Durk er met zijn zoon Igge.
Ja, u leest het goed, dit is geen typefout. Durk maakte bij de burgerlijke stand een spelfout bij het opgeven van zijn zoon. Dat werd hem door de nieuwbakken pake niet in dank afgenomen.
April 1990 zijn Durk en Annie en de kinderen verhuisd naar Beuckenswijkstraat 16. Meer uitbreidingsmogelijkheden en aan de Beuckenswijkstraat zitten meerdere bedrijven.
Durk en Annie verhuizen in 2004 naar de nieuwbouw in het Zwaaigat en Igge komt op het bedrijf.

Igge van der Veer;

Igge haalt de aannemers-papieren binnen en treedt in de voetsporen van zijn vader.
Hij woont nu met Afke en kinderen op de Beuckenswijkstraat 16.

Igge had een 5 man aan het werk en was alleen maar bezig om werk binnen te halen en te organiseren. Nu alleen met ZZP’ers aan het werk en dat gaat prima. Nu dus minder organiseren, maar bouwen. Wel is het zo dat anno 2023, de bouwmaterialen soms niet op tijd worden geleverd, krapte op de markt heet dat. 

2018, de 140 jaar oude timmerwinkel / schuur is geheel verdwenen.

Tot slot;

De rond 140 jaar oude houten timmerwerkplaats is niet meer aan de Jac. Boomsmastraat 14. Deze 18 meter lange schuur is om en de nabij 1880 gebouwd. Gerard Dijkstra die het pand met schuur heeft gekocht in 2019 van Fam. Wildschut, hebben de oude timmerwerkplaats gesloopt. Door de tand des tijds was de schuur eigenlijk al op zijn eind.
In de oude timmerschuur was de vloer deels leem en beton. De schuur was geheel van hout, alleen vanaf het peil was het 30 centimeter opgetrokken met steen. Op het dak dakpannen. Binnen een werkbank aan de woningzijde zolang de schuur was. Het houten byntwurk van het oude gedeelte was rond en het voorste nieuwe deel was vierkant. Binnenkant dak was afgewerkt met hardboard.
Binnen aan de achterkant is een hokje gemaakt van 4 bij 1.50 met stellingen voor allerlei spijkers, schroeven enz in allerlei soorten en maten.
Niets is oneindig, alles gaat door. Nu staat het Bouwbedrijf Igge van der Veer aan de Beuckenswijkstraat 16. Achter zijn stjelp-woning gebouwd in 1903 staan nu twee grote loodsen voor opslag en voor uitvoerende werkzaamheden. 

Riedo.nl, 2023
Info van Fam. van der Veer.